ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ପ୍ରପତ୍ତି | Venkateswara Prapatti In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଈଶାନାଂ ଜଗତୋଽସ୍ୟ ଵେଂକଟପତେ ର୍ଵିଷ୍ଣୋଃ ପରାଂ ପ୍ରେୟସୀଂ
ତଦ୍ଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲ ନିତ୍ୟଵାସରସିକାଂ ତତ୍-କ୍ଷାଂତି ସଂଵର୍ଧିନୀମ୍ ।
ପଦ୍ମାଲଂକୃତ ପାଣିପଲ୍ଲଵୟୁଗାଂ ପଦ୍ମାସନସ୍ଥାଂ ଶ୍ରିୟଂ
ଵାତ୍ସଲ୍ୟାଦି ଗୁଣୋଜ୍ଜ୍ଵଲାଂ ଭଗଵତୀଂ ଵଂଦେ ଜଗନ୍ମାତରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀମନ୍ କୃପାଜଲନିଧେ କୃତସର୍ଵଲୋକ
ସର୍ଵଜ୍ଞ ଶକ୍ତ ନତଵତ୍ସଲ ସର୍ଵଶେଷିନ୍ ।
ସ୍ଵାମିନ୍ ସୁଶୀଲ ସୁଲ ଭାଶ୍ରିତ ପାରିଜାତ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 2 ॥

ଆନୂପୁରାର୍ଚିତ ସୁଜାତ ସୁଗଂଧି ପୁଷ୍ପ
ସୌରଭ୍ୟ ସୌରଭକରୌ ସମସନ୍ନିଵେଶୌ ।
ସୌମ୍ୟୌ ସଦାନୁଭନେଽପି ନଵାନୁଭାଵ୍ୟୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 3 ॥

ସଦ୍ୟୋଵିକାସି ସମୁଦିତ୍ତ୍ଵର ସାଂଦ୍ରରାଗ
ସୌରଭ୍ୟନିର୍ଭର ସରୋରୁହ ସାମ୍ୟଵାର୍ତାମ୍ ।
ସମ୍ୟକ୍ଷୁ ସାହସପଦେଷୁ ଵିଲେଖୟଂତୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 4 ॥

ରେଖାମୟ ଧ୍ଵଜ ସୁଧାକଲଶାତପତ୍ର
ଵଜ୍ରାଂକୁଶାଂବୁରୁହ କଲ୍ପକ ଶଂଖଚକ୍ରୈଃ ।
ଭଵ୍ୟୈରଲଂକୃତତଲୌ ପରତତ୍ତ୍ଵ ଚିହ୍ନୈଃ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 5 ॥

ତାମ୍ରୋଦରଦ୍ୟୁତି ପରାଜିତ ପଦ୍ମରାଗୌ
ବାହ୍ୟୈର୍-ମହୋଭି ରଭିଭୂତ ମହେଂଦ୍ରନୀଲୌ ।
ଉଦ୍ୟ ନ୍ନଖାଂଶୁଭି ରୁଦସ୍ତ ଶଶାଂକ ଭାସୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 6 ॥

ସ ପ୍ରେମଭୀତି କମଲାକର ପଲ୍ଲଵାଭ୍ୟାଂ
ସଂଵାହନେଽପି ସପଦି କ୍ଲମ ମାଧଧାନୌ ।
କାଂତା ନଵାଙ୍ମାନସ ଗୋଚର ସୌକୁମାର୍ୟୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 7 ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହୀ ତଦନୁରୂପ ନିଜାନୁଭାଵ
ନୀକାଦି ଦିଵ୍ୟ ମହିଷୀ କରପଲ୍ଲଵାନାମ୍ ।
ଆରୁଣ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣତଃ କିଲ ସାଂଦ୍ରରାଗୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 8 ॥

ନିତ୍ୟାନମଦ୍ଵିଧି ଶିଵାଦି କିରୀଟକୋଟି
ପ୍ରତ୍ୟୁପ୍ତ ଦୀପ୍ତ ନଵରତ୍ନମହଃ ପ୍ରରୋହୈଃ ।
ନୀରାଜନାଵିଧି ମୁଦାର ମୁପାଦଧାନୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 9 ॥

“ଵିଷ୍ଣୋଃ ପଦେ ପରମ” ଇତ୍ୟୁଦିତ ପ୍ରଶଂସୌ
ୟୌ “ମଧ୍ଵ ଉତ୍ସ” ଇତି ଭୋଗ୍ୟ ତୟାଽପ୍ୟୁପାତ୍ତୌ ।
ଭୂୟସ୍ତଥେତି ତଵ ପାଣିତଲ ପ୍ରଦିଷ୍ଟୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 10 ॥

ପାର୍ଥାୟ ତତ୍-ସଦୃଶ ସାରଧିନା ତ୍ଵୟୈଵ
ୟୌ ଦର୍ଶିତୌ ସ୍ଵଚରଣୌ ଶରଣଂ ଵ୍ରଜେତି ।
ଭୂୟୋଽପି ମହ୍ୟ ମିହ ତୌ କରଦର୍ଶିତୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 11 ॥

ମନ୍ମୂର୍ଥ୍ନି କାଳିୟଫନେ ଵିକଟାଟଵୀଷୁ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟାଦ୍ରି ଶିଖରେ ଶିରସି ଶ୍ରୁତୀନାମ୍ ।
ଚିତ୍ତେଽପ୍ୟନନ୍ୟ ମନସାଂ ସମମାହିତୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 12 ॥

ଅମ୍ଲାନ ହୃଷ୍ୟ ଦଵନୀତଲ କୀର୍ଣପୁଷ୍ପୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟାଦ୍ରି ଶିଖରାଭରଣାୟ-ମାନୌ ।
ଆନଂଦିତାଖିଲ ମନୋ ନୟନୌ ତଵୈ ତୌ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 13 ॥

ପ୍ରାୟଃ ପ୍ରପନ୍ନ ଜନତା ପ୍ରଥମାଵଗାହ୍ୟୌ
ମାତୁଃ ସ୍ତନାଵିଵ ଶିଶୋ ରମୃତାୟମାଣୌ ।
ପ୍ରାପ୍ତୌ ପରସ୍ପର ତୁଲା ମତୁଲାଂତରୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 14 ॥

ସତ୍ତ୍ଵୋତ୍ତରୈଃ ସତତ ସେଵ୍ୟପଦାଂବୁଜେନ
ସଂସାର ତାରକ ଦୟାର୍ଦ୍ର ଦୃଗଂଚଲେନ ।
ସୌମ୍ୟୋପୟଂତୃ ମୁନିନା ମମ ଦର୍ଶିତୌ ତେ
ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ଚରଣୌ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 15 ॥

ଶ୍ରୀଶ ଶ୍ରିୟା ଘଟିକୟା ତ୍ଵଦୁପାୟ ଭାଵେ
ପ୍ରାପ୍ୟେତ୍ଵୟି ସ୍ଵୟମୁପେୟ ତୟା ସ୍ଫୁରଂତ୍ୟା ।
ନିତ୍ୟାଶ୍ରିତାୟ ନିରଵଦ୍ୟ ଗୁଣାୟ ତୁଭ୍ୟଂ
ସ୍ୟାଂ କିଂକରୋ ଵୃଷଗିରୀଶ ନ ଜାତୁ ମହ୍ୟମ୍ ॥ 16 ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଵେଂକଟେଶ ପ୍ରପତ୍ତିଃ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *