ਨੀਲਾ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ | Neela Suktam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇ॒ਣਾ॒ਹਿ॒ ।
ਘ੍ਰੁਰੁਇ॒ਤਵ॑ਤੀ ਸਵਿਤ॒ਰਾਧਿ॑ਪਤ੍ਯੈਃ॒ ਪਯ॑ਸ੍ਵਤੀ॒ਰਂਤਿ॒ਰਾਸ਼ਾ॑ਨੋ ਅਸ੍ਤੁ ।
ਧ੍ਰੁ॒ਵਾ ਦਿ॒ਸ਼ਾਂ-ਵਿਁਸ਼੍ਣੁ॑ਪ॒ਤ੍ਨ੍ਯਘੋ॑ਰਾ॒਽ਸ੍ਯੇਸ਼ਾ॑ਨਾ॒ਸਹ॑ਸੋ॒ਯਾ ਮ॒ਨੋਤਾ᳚ ।

ਬ੍ਰੁਰੁਇਹ॒ਸ੍ਪਤਿ॑-ਰ੍ਮਾਤ॒ਰਿਸ਼੍ਵੋ॒ਤ ਵਾ॒ਯੁਸ੍ਸਂ॑ਧੁਵਾ॒ਨਾਵਾਤਾ॑ ਅ॒ਭਿ ਨੋ॑ ਗ੍ਰੁਰੁਇਣਂਤੁ ।
ਵਿ॒ਸ਼੍ਟਂ॒ਭੋ ਦਿ॒ਵੋਧ॒ਰੁਣਃ॑ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿ॒ਵ੍ਯਾ ਅ॒ਸ੍ਯੇਸ਼੍ਯਾ॑ਨਾ॒ ਜਗ॑ਤੋ॒ ਵਿਸ਼੍ਣੁ॑ਪਤ੍ਨੀ ॥

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॒ ਸ਼ਾਂਤਿਃ॑ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *