ਅਂਗਾਰਕ ਕਵਚਮ੍ (ਕੁਜ ਕਵਚਮ੍) | Angaraka Kavacham In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਅਂਗਾਰਕ ਕਵਚਸ੍ਯ, ਕਸ਼੍ਯਪ ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਃ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਚਂਦਃ, ਅਂਗਾਰਕੋ ਦੇਵਤਾ, ਭੌਮ ਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਰਕ੍ਤਾਂਬਰੋ ਰਕ੍ਤਵਪੁਃ ਕਿਰੀਟੀ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜੋ ਮੇਸ਼ਗਮੋ ਗਦਾਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ।
ਧਰਾਸੁਤਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਸ਼੍ਚ ਸ਼ੂਲੀ ਸਦਾ ਮਮ ਸ੍ਯਾਦ੍ਵਰਦਃ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਃ ॥

ਅਥ ਅਂਗਾਰਕ ਕਵਚਮ੍
ਅਂਗਾਰਕਃ ਸ਼ਿਰੋ ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ ਮੁਖਂ ਵੈ ਧਰਣੀਸੁਤਃ ।
ਸ਼੍ਰਵੌ ਰਕ੍ਤਂਬਰਃ ਪਾਤੁ ਨੇਤ੍ਰੇ ਮੇ ਰਕ੍ਤਲੋਚਨਃ ॥ 1 ॥

ਨਾਸਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਃ ਪਾਤੁ ਮੁਖਂ ਮੇ ਰਕ੍ਤਲੋਚਨਃ ।
ਭੁਜੌ ਮੇ ਰਕ੍ਤਮਾਲੀ ਚ ਹਸ੍ਤੌ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਸ੍ਤਥਾ ॥2 ॥

ਵਕ੍ਸ਼ਃ ਪਾਤੁ ਵਰਾਂਗਸ਼੍ਚ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਪਾਤੁ ਰੋਹਿਤਃ ।
ਕਟਿਂ ਮੇ ਗ੍ਰਹਰਾਜਸ਼੍ਚ ਮੁਖਂ ਚੈਵ ਧਰਾਸੁਤਃ ॥ 3 ॥

ਜਾਨੁਜਂਘੇ ਕੁਜਃ ਪਾਤੁ ਪਾਦੌ ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਃ ਸਦਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਣ੍ਯਨ੍ਯਾਨਿ ਚਾਂਗਾਨਿ ਰਕ੍ਸ਼ੇਨ੍ਮੇ ਮੇਸ਼ਵਾਹਨਃ ॥ 4 ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ
ਯ ਇਦਂ ਕਵਚਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਾਨਾਂ ਨਾਸ਼ਨਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ॥

ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਂ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਸਂਪਤ੍ਪ੍ਰਦਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ।
ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਂ ਨ੍ਰੁਰੁਈਣਾਂ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਵਰ੍ਧਨਮ੍ ॥

ਰੋਗਬਂਧਵਿਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਚ ਸਤ੍ਯਮੇਤਨ੍ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰ੍ਕਂਡੇਯਪੁਰਾਣੇ ਅਂਗਾਰਕ ਕਵਚਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *