ਅਰ੍ਧ ਨਾਰੀਸ਼੍ਵਰ ਅਸ਼੍ਟਕਮ੍ | Ardha Nareshwara Ashtakam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਚਾਂਪੇਯਗੌਰਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਕਾਯੈ
ਕਰ੍ਪੂਰਗੌਰਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਕਾਯ ।
ਧਮ੍ਮਿਲ੍ਲਕਾਯੈ ਚ ਜਟਾਧਰਾਯ
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਚ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ 1 ॥

ਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਕੁਂਕੁਮਚਰ੍ਚਿਤਾਯੈ
ਚਿਤਾਰਜਃਪੁਂਜ ਵਿਚਰ੍ਚਿਤਾਯ ।
ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਸ੍ਮਰਾਯੈ ਵਿਕ੍ਰੁਰੁਇਤਸ੍ਮਰਾਯ
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਚ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ 2 ॥

ਝਣਤ੍ਕ੍ਵਣਤ੍ਕਂਕਣਨੂਪੁਰਾਯੈ
ਪਾਦਾਬ੍ਜਰਾਜਤ੍ਫਣਿਨੂਪੁਰਾਯ ।
ਹੇਮਾਂਗਦਾਯੈ ਭੁਜਗਾਂਗਦਾਯ
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਚ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ 3 ॥

ਵਿਸ਼ਾਲਨੀਲੋਤ੍ਪਲਲੋਚਨਾਯੈ
ਵਿਕਾਸਿਪਂਕੇਰੁਹਲੋਚਨਾਯ ।
ਸਮੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਵਿਸ਼ਮੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਚ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ 4 ॥

ਮਂਦਾਰਮਾਲਾਕਲਿਤਾਲਕਾਯੈ
ਕਪਾਲਮਾਲਾਂਕਿਤਕਂਧਰਾਯ ।
ਦਿਵ੍ਯਾਂਬਰਾਯੈ ਚ ਦਿਗਂਬਰਾਯ
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਚ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ 5 ॥

ਅਂਭੋਧਰਸ਼੍ਯਾਮਲਕੁਂਤਲਾਯੈ
ਤਟਿਤ੍ਪ੍ਰਭਾਤਾਮ੍ਰਜਟਾਧਰਾਯ ।
ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾਯੈ ਨਿਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰਾਯ
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਚ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ 6 ॥

ਪ੍ਰਪਂਚਸ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਯੁਨ੍ਮੁਖਲਾਸ੍ਯਕਾਯੈ
ਸਮਸ੍ਤਸਂਹਾਰਕਤਾਂਡਵਾਯ ।
ਜਗਜ੍ਜਨਨ੍ਯੈ ਜਗਦੇਕਪਿਤ੍ਰੇ
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਚ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ 7 ॥

ਪ੍ਰਦੀਪ੍ਤਰਤ੍ਨੋਜ੍ਜ੍ਵਲਕੁਂਡਲਾਯੈ
ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਮਹਾਪਨ੍ਨਗਭੂਸ਼ਣਾਯ ।
ਸ਼ਿਵਾਨ੍ਵਿਤਾਯੈ ਚ ਸ਼ਿਵਾਨ੍ਵਿਤਾਯ
ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਚ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ॥ 8 ॥

ਏਤਤ੍ਪਠੇਦਸ਼੍ਟਕਮਿਸ਼੍ਟਦਂ ਯੋ
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ ਮਾਨ੍ਯੋ ਭੁਵਿ ਦੀਰ੍ਘਜੀਵੀ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸੌਭਾਗ੍ਯਮਨਂਤਕਾਲਂ
ਭੂਯਾਤ੍ਸਦਾ ਤਸ੍ਯ ਸਮਸ੍ਤਸਿਦ੍ਧਿਃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *