ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾ ਸਹਸ੍ਰ ਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Lalita Sahasra Nama Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਮ੍ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾ ਦਿਵ੍ਯ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਮਹਾਮਂਤ੍ਰਸ੍ਯ, ਵਸ਼ਿਨ੍ਯਾਦਿ ਵਾਗ੍ਦੇਵਤਾ ਰੁਰੁਇਸ਼ਯਃ, ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਂਦਃ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾ ਪਰਾਭਟ੍ਟਾਰਿਕਾ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਸੁਂਦਰੀ ਦੇਵਤਾ, ਐਂ ਬੀਜਂ, ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਸੌਃ ਕੀਲਕਂ, ਮਮ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥ ਕਾਮ ਮੋਕ੍ਸ਼ ਚਤੁਰ੍ਵਿਧ ਫਲਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਂਦਰੀ ਪਰਾਭਟ੍ਟਾਰਿਕਾ ਸਹਸ੍ਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ

ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ
ਐਂ ਅਂਗੁਸ਼੍ਟਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ, ਕ੍ਲੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ, ਸੌਃ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ, ਸੌਃ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ, ਕ੍ਲੀਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ, ਐਂ ਕਰਤਲ ਕਰਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ

ਅਂਗਨ੍ਯਾਸਃ
ਐਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਯ ਨਮਃ, ਕ੍ਲੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ, ਸੌਃ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍, ਸੌਃ ਕਵਚਾਯ ਹੁਂ, ਕ੍ਲੀਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍, ਐਂ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯਫਟ੍, ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਂਧਃ

ਧ੍ਯਾਨਂ
ਅਰੁਣਾਂ ਕਰੁਣਾ ਤਰਂਗਿਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਚਾਪਾਮ੍ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਭਿ ਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂ ਮਯੂਖੈਃ ਅਹਮਿਤ੍ਯੇਵ ਵਿਭਾਵਯੇ ਭਵਾਨੀਮ੍ ॥ 1 ॥

ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਾਂ ਵਿਕਸਿਤਵਦਨਾਂ ਪਦ੍ਮ ਪਤ੍ਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ
ਹੇਮਾਭਾਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਕਰਕਲਿਤ ਲਸਮਦ੍ਧੇਮਪਦ੍ਮਾਂ ਵਰਾਂਗੀਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਲਂਕਾਰਯੁਕ੍ਤਾਂ ਸਕਲਮਭਯਦਾਂ ਭਕ੍ਤਨਮ੍ਰਾਂ ਭਵਾਨੀਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਕਲ ਸੁਰਸੁਤਾਂ ਸਰ੍ਵਸਂਪਤ੍-ਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੀਮ੍ ॥ 2 ॥

ਸਕੁਂਕੁਮ ਵਿਲੇਪਨਾ ਮਲ਼ਿਕਚੁਂਬਿ ਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਂ
ਸਮਂਦ ਹਸਿਤੇਕ੍ਸ਼ਣਾਂ ਸਸ਼ਰਚਾਪ ਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ਾਮ੍ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਮੋਹਿਨੀ ਮਰੁਣਮਾਲ੍ਯ ਭੂਸ਼ੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਂ
ਜਪਾਕੁਸੁਮ ਭਾਸੁਰਾਂ ਜਪਵਿਧੌ ਸ੍ਮਰੇ ਦਂਬਿਕਾਮ੍ ॥ 3 ॥

ਸਿਂਧੂਰਾਰੁਣ ਵਿਗ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣਯਨਾਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯ ਮੌਲ਼ਿਸ੍ਫੁਰ-
ਤ੍ਤਾਰਾਨਾਯਕ ਸ਼ੇਖਰਾਂ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖੀ ਮਾਪੀਨ ਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਾਮ੍ ।
ਪਾਣਿਭ੍ਯਾ ਮਲਿਪੂਰ੍ਣ ਰਤ੍ਨ ਚਸ਼ਕਂ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਂ ਬਿਭ੍ਰਤੀਂ
ਸੌਮ੍ਯਾਂ ਰਤ੍ਨਘਟਸ੍ਥ ਰਕ੍ਤ ਚਰਣਾਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਪਰਾਮਂਬਿਕਾਮ੍ ॥ 4 ॥

ਲਮਿਤ੍ਯਾਦਿ ਪਂਚਪੂਜਾਂ ਵਿਭਾਵਯੇਤ੍

ਲਂ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥਿਵੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯੈ ਗਂਧਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯੈ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ
ਯਂ ਵਾਯੁ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯੈ ਧੂਪਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ
ਰਂ ਵਹ੍ਨਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯੈ ਦੀਪਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ
ਵਂ ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯੈ ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤ ਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ
ਸਂ ਸਰ੍ਵ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯੈ ਤਾਂਬੂਲਾਦਿ ਸਰ੍ਵੋਪਚਾਰਾਨ੍ ਪਰਿਕਲ੍ਪਯਾਮਿ

ਗੁਰੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਗੁਰੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਗੁਰੁਰ੍ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗੁਰੁਸ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥

ਹਰਿਃ ਓਂ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ੍ਞੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍-ਸਿਂਹਾਸਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਚਿਦਗ੍ਨਿ ਕੁਂਡਸਂਭੂਤਾ, ਦੇਵਕਾਰ੍ਯਸਮੁਦ੍ਯਤਾ ॥ 1 ॥

ਉਦ੍ਯਦ੍ਭਾਨੁ ਸਹਸ੍ਰਾਭਾ, ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਰਾਗਸ੍ਵਰੂਪ ਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਾ, ਕ੍ਰੋਧਾਕਾਰਾਂਕੁਸ਼ੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ॥ 2 ॥

ਮਨੋਰੂਪੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਂਡਾ, ਪਂਚਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰ ਸਾਯਕਾ ।
ਨਿਜਾਰੁਣ ਪ੍ਰਭਾਪੂਰ ਮਜ੍ਜਦ੍-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਮਂਡਲਾ ॥ 3 ॥

ਚਂਪਕਾਸ਼ੋਕ ਪੁਨ੍ਨਾਗ ਸੌਗਂਧਿਕ ਲਸਤ੍ਕਚਾ
ਕੁਰੁਵਿਂਦ ਮਣਿਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਨਤ੍ਕੋਟੀਰ ਮਂਡਿਤਾ ॥ 4 ॥

ਅਸ਼੍ਟਮੀ ਚਂਦ੍ਰ ਵਿਭ੍ਰਾਜ ਦਲ਼ਿਕਸ੍ਥਲ ਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਮੁਖਚਂਦ੍ਰ ਕਲ਼ਂਕਾਭ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਨਾਭਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾ ॥ 5 ॥

ਵਦਨਸ੍ਮਰ ਮਾਂਗਲ੍ਯ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਤੋਰਣ ਚਿਲ੍ਲਿਕਾ ।
ਵਕ੍ਤ੍ਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਪਰੀਵਾਹ ਚਲਨ੍ਮੀਨਾਭ ਲੋਚਨਾ ॥ 6 ॥

ਨਵਚਂਪਕ ਪੁਸ਼੍ਪਾਭ ਨਾਸਾਦਂਡ ਵਿਰਾਜਿਤਾ ।
ਤਾਰਾਕਾਂਤਿ ਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿ ਨਾਸਾਭਰਣ ਭਾਸੁਰਾ ॥ 7 ॥

ਕਦਂਬ ਮਂਜਰੀਕ੍ਲੁਪ੍ਤ ਕਰ੍ਣਪੂਰ ਮਨੋਹਰਾ ।
ਤਾਟਂਕ ਯੁਗਲ਼ੀਭੂਤ ਤਪਨੋਡੁਪ ਮਂਡਲਾ ॥ 8 ॥

ਪਦ੍ਮਰਾਗ ਸ਼ਿਲਾਦਰ੍ਸ਼ ਪਰਿਭਾਵਿ ਕਪੋਲਭੂਃ ।
ਨਵਵਿਦ੍ਰੁਮ ਬਿਂਬਸ਼੍ਰੀਃ ਨ੍ਯਕ੍ਕਾਰਿ ਰਦਨਚ੍ਛਦਾ ॥ 9 ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਵਿਦ੍ਯਾਂਕੁਰਾਕਾਰ ਦ੍ਵਿਜਪਂਕ੍ਤਿ ਦ੍ਵਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟਿ ਕਾਮੋਦ ਸਮਾਕਰ੍ਸ਼ਦ੍ਦਿਗਂਤਰਾ ॥ 10 ॥

ਨਿਜਸਲ੍ਲਾਪ ਮਾਧੁਰ੍ਯ ਵਿਨਿਰ੍ਭਤ੍ਸਿਤ ਕਚ੍ਛਪੀ ।
ਮਂਦਸ੍ਮਿਤ ਪ੍ਰਭਾਪੂਰ ਮਜ੍ਜਤ੍-ਕਾਮੇਸ਼ ਮਾਨਸਾ ॥ 11 ॥

ਅਨਾਕਲਿਤ ਸਾਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯ ਚੁਬੁਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਰਾਜਿਤਾ ।
ਕਾਮੇਸ਼ਬਦ੍ਧ ਮਾਂਗਲ੍ਯ ਸੂਤ੍ਰਸ਼ੋਭਿਤ ਕਂਥਰਾ ॥ 12 ॥

ਕਨਕਾਂਗਦ ਕੇਯੂਰ ਕਮਨੀਯ ਭੁਜਾਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਰਤ੍ਨਗ੍ਰੈਵੇਯ ਚਿਂਤਾਕ ਲੋਲਮੁਕ੍ਤਾ ਫਲਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ 13 ॥

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰੇਮਰਤ੍ਨ ਮਣਿ ਪ੍ਰਤਿਪਣਸ੍ਤਨੀ।
ਨਾਭ੍ਯਾਲਵਾਲ ਰੋਮਾਲ਼ਿ ਲਤਾਫਲ ਕੁਚਦ੍ਵਯੀ ॥ 14 ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਰੋਮਲਤਾ ਧਾਰਤਾ ਸਮੁਨ੍ਨੇਯ ਮਧ੍ਯਮਾ ।
ਸ੍ਤਨਭਾਰ ਦਲ਼ਨ੍-ਮਧ੍ਯ ਪਟ੍ਟਬਂਧ ਵਲ਼ਿਤ੍ਰਯਾ ॥ 15 ॥

ਅਰੁਣਾਰੁਣ ਕੌਸੁਂਭ ਵਸ੍ਤ੍ਰ ਭਾਸ੍ਵਤ੍-ਕਟੀਤਟੀ ।
ਰਤ੍ਨਕਿਂਕਿਣਿ ਕਾਰਮ੍ਯ ਰਸ਼ਨਾਦਾਮ ਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ 16 ॥

ਕਾਮੇਸ਼ ਜ੍ਞਾਤ ਸੌਭਾਗ੍ਯ ਮਾਰ੍ਦਵੋਰੁ ਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਮਾਣਿਕ੍ਯ ਮਕੁਟਾਕਾਰ ਜਾਨੁਦ੍ਵਯ ਵਿਰਾਜਿਤਾ ॥ 17 ॥

ਇਂਦ੍ਰਗੋਪ ਪਰਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤ ਸ੍ਮਰ ਤੂਣਾਭ ਜਂਘਿਕਾ ।
ਗੂਢਗੁਲ੍ਭਾ ਕੂਰ੍ਮਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਠ ਜਯਿਸ਼੍ਣੁ ਪ੍ਰਪਦਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ 18 ॥

ਨਖਦੀਧਿਤਿ ਸਂਛਨ੍ਨ ਨਮਜ੍ਜਨ ਤਮੋਗੁਣਾ ।
ਪਦਦ੍ਵਯ ਪ੍ਰਭਾਜਾਲ ਪਰਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਸਰੋਰੁਹਾ ॥ 19 ॥

ਸ਼ਿਂਜਾਨ ਮਣਿਮਂਜੀਰ ਮਂਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਾਂਬੁਜਾ ।
ਮਰਾਲ਼ੀ ਮਂਦਗਮਨਾ, ਮਹਾਲਾਵਣ੍ਯ ਸ਼ੇਵਧਿਃ ॥ 20 ॥

ਸਰ੍ਵਾਰੁਣਾ਽ਨਵਦ੍ਯਾਂਗੀ ਸਰ੍ਵਾਭਰਣ ਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਸ਼ਿਵਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਂਕਸ੍ਥਾ, ਸ਼ਿਵਾ, ਸ੍ਵਾਧੀਨ ਵਲ੍ਲਭਾ ॥ 21 ॥

ਸੁਮੇਰੁ ਮਧ੍ਯਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗਸ੍ਥਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਗਰ ਨਾਯਿਕਾ ।
ਚਿਂਤਾਮਣਿ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਾਂਤਸ੍ਥਾ, ਪਂਚਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਿਤਾ ॥ 22 ॥

ਮਹਾਪਦ੍ਮਾਟਵੀ ਸਂਸ੍ਥਾ, ਕਦਂਬ ਵਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਸੁਧਾਸਾਗਰ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ, ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਦਾਯਿਨੀ ॥ 23 ॥

ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿ ਗਣਸਂਘਾਤ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਾਤ੍ਮ ਵੈਭਵਾ ।
ਭਂਡਾਸੁਰ ਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸੇਨਾ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ॥ 24 ॥

ਸਂਪਤ੍ਕਰੀ ਸਮਾਰੂਢ ਸਿਂਧੁਰ ਵ੍ਰਜਸੇਵਿਤਾ ।
ਅਸ਼੍ਵਾਰੂਢਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤਾਸ਼੍ਵ ਕੋਟਿਕੋਟਿ ਭਿਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤਾ ॥ 25 ॥

ਚਕ੍ਰਰਾਜ ਰਥਾਰੂਢ ਸਰ੍ਵਾਯੁਧ ਪਰਿਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾ ।
ਗੇਯਚਕ੍ਰ ਰਥਾਰੂਢ ਮਂਤ੍ਰਿਣੀ ਪਰਿਸੇਵਿਤਾ ॥ 26 ॥

ਕਿਰਿਚਕ੍ਰ ਰਥਾਰੂਢ ਦਂਡਨਾਥਾ ਪੁਰਸ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨਿ ਕਾਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤ ਵਹ੍ਨਿਪ੍ਰਾਕਾਰ ਮਧ੍ਯਗਾ ॥ 27 ॥

ਭਂਡਸੈਨ੍ਯ ਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ ਸ਼ਕ੍ਤਿ ਵਿਕ੍ਰਮਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਾ ਪਰਾਕ੍ਰਮਾਟੋਪ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣ ਸਮੁਤ੍ਸੁਕਾ ॥ 28 ॥

ਭਂਡਪੁਤ੍ਰ ਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ ਬਾਲਾਵਿਕ੍ਰਮ ਨਂਦਿਤਾ ।
ਮਂਤ੍ਰਿਣ੍ਯਂਬਾ ਵਿਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਂਗ ਵਧਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ 29 ॥

ਵਿਸ਼ੁਕ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣਹਰਣ ਵਾਰਾਹੀ ਵੀਰ੍ਯਨਂਦਿਤਾ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ ਮੁਖਾਲੋਕ ਕਲ੍ਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾ ॥ 30 ॥

ਮਹਾਗਣੇਸ਼ ਨਿਰ੍ਭਿਨ੍ਨ ਵਿਘ੍ਨਯਂਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾ ।
ਭਂਡਾਸੁਰੇਂਦ੍ਰ ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤ ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰ ਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ 31 ॥

ਕਰਾਂਗੁਲ਼ਿ ਨਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨ ਨਾਰਾਯਣ ਦਸ਼ਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ।
ਮਹਾਪਾਸ਼ੁਪਤਾਸ੍ਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿ ਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਾਸੁਰ ਸੈਨਿਕਾ ॥ 32 ॥

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਸ੍ਤ੍ਰ ਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧ ਸਭਂਡਾਸੁਰ ਸ਼ੂਨ੍ਯਕਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪੇਂਦ੍ਰ ਮਹੇਂਦ੍ਰਾਦਿ ਦੇਵਸਂਸ੍ਤੁਤ ਵੈਭਵਾ ॥ 33 ॥

ਹਰਨੇਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿ ਸਂਦਗ੍ਧ ਕਾਮ ਸਂਜੀਵਨੌਸ਼ਧਿਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਾਗ੍ਭਵ ਕੂਟੈਕ ਸ੍ਵਰੂਪ ਮੁਖਪਂਕਜਾ ॥ 34 ॥

ਕਂਠਾਧਃ ਕਟਿਪਰ੍ਯਂਤ ਮਧ੍ਯਕੂਟ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਕੂਟੈਕ ਤਾਪਨ੍ਨ ਕਟ੍ਯਥੋਭਾਗ ਧਾਰਿਣੀ ॥ 35 ॥

ਮੂਲਮਂਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਮੂਲਕੂਟ ਤ੍ਰਯ ਕਲ਼ੇਬਰਾ ।
ਕੁਲ਼ਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤੈਕ ਰਸਿਕਾ, ਕੁਲ਼ਸਂਕੇਤ ਪਾਲਿਨੀ ॥ 36 ॥

ਕੁਲ਼ਾਂਗਨਾ, ਕੁਲ਼ਾਂਤਃਸ੍ਥਾ, ਕੌਲ਼ਿਨੀ, ਕੁਲ਼ਯੋਗਿਨੀ ।
ਅਕੁਲ਼ਾ, ਸਮਯਾਂਤਃਸ੍ਥਾ, ਸਮਯਾਚਾਰ ਤਤ੍ਪਰਾ ॥ 37 ॥

ਮੂਲਾਧਾਰੈਕ ਨਿਲਯਾ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਗ੍ਰਂਥਿ ਵਿਭੇਦਿਨੀ ।
ਮਣਿਪੂਰਾਂਤ ਰੁਦਿਤਾ, ਵਿਸ਼੍ਣੁਗ੍ਰਂਥਿ ਵਿਭੇਦਿਨੀ ॥ 38 ॥

ਆਜ੍ਞਾ ਚਕ੍ਰਾਂਤਰਾਲ਼ਸ੍ਥਾ, ਰੁਦ੍ਰਗ੍ਰਂਥਿ ਵਿਭੇਦਿਨੀ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਂਬੁਜਾ ਰੂਢਾ, ਸੁਧਾਸਾਰਾਭਿ ਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ 39 ॥

ਤਟਿਲ੍ਲਤਾ ਸਮਰੁਚਿਃ, ਸ਼ਟ੍-ਚਕ੍ਰੋਪਰਿ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਕੁਂਡਲਿਨੀ, ਬਿਸਤਂਤੁ ਤਨੀਯਸੀ ॥ 40 ॥

ਭਵਾਨੀ, ਭਾਵਨਾਗਮ੍ਯਾ, ਭਵਾਰਣ੍ਯ ਕੁਠਾਰਿਕਾ ।
ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ, ਭਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿ, ਰ੍ਭਕ੍ਤਸੌਭਾਗ੍ਯ ਦਾਯਿਨੀ ॥ 41 ॥

ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾ, ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ, ਭਕ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯਾ, ਭਯਾਪਹਾ ।
ਸ਼ਾਂਭਵੀ, ਸ਼ਾਰਦਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ, ਸ਼ਰ੍ਮਦਾਯਿਨੀ ॥ 42 ॥

ਸ਼ਾਂਕਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ, ਸਾਧ੍ਵੀ, ਸ਼ਰਚ੍ਚਂਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾ ।
ਸ਼ਾਤੋਦਰੀ, ਸ਼ਾਂਤਿਮਤੀ, ਨਿਰਾਧਾਰਾ, ਨਿਰਂਜਨਾ ॥ 43 ॥

ਨਿਰ੍ਲੇਪਾ, ਨਿਰ੍ਮਲਾ, ਨਿਤ੍ਯਾ, ਨਿਰਾਕਾਰਾ, ਨਿਰਾਕੁਲਾ ।
ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ, ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਾ, ਸ਼ਾਂਤਾ, ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾ, ਨਿਰੁਪਪ੍ਲਵਾ ॥ 44 ॥

ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾ, ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ, ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਂਚਾ, ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਾ, ਨਿਤ੍ਯਬੁਦ੍ਧਾ, ਨਿਰਵਦ੍ਯਾ, ਨਿਰਂਤਰਾ ॥ 45 ॥

ਨਿਸ਼੍ਕਾਰਣਾ, ਨਿਸ਼੍ਕਲ਼ਂਕਾ, ਨਿਰੁਪਾਧਿ, ਰ੍ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾ ।
ਨੀਰਾਗਾ, ਰਾਗਮਥਨੀ, ਨਿਰ੍ਮਦਾ, ਮਦਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ 46 ॥

ਨਿਸ਼੍ਚਿਂਤਾ, ਨਿਰਹਂਕਾਰਾ, ਨਿਰ੍ਮੋਹਾ, ਮੋਹਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਿਰ੍ਮਮਾ, ਮਮਤਾਹਂਤ੍ਰੀ, ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਾ, ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ 47 ॥

ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰੋਧਾ, ਕ੍ਰੋਧਸ਼ਮਨੀ, ਨਿਰ੍ਲੋਭਾ, ਲੋਭਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਿਃਸਂਸ਼ਯਾ, ਸਂਸ਼ਯਘ੍ਨੀ, ਨਿਰ੍ਭਵਾ, ਭਵਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ 48 ॥

ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾ, ਨਿਰਾਬਾਧਾ, ਨਿਰ੍ਭੇਦਾ, ਭੇਦਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਿਰ੍ਨਾਸ਼ਾ, ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਮਥਨੀ, ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਾ, ਨਿਸ਼੍ਪਰਿਗ੍ਰਹਾ ॥ 49 ॥

ਨਿਸ੍ਤੁਲਾ, ਨੀਲਚਿਕੁਰਾ, ਨਿਰਪਾਯਾ, ਨਿਰਤ੍ਯਯਾ ।
ਦੁਰ੍ਲਭਾ, ਦੁਰ੍ਗਮਾ, ਦੁਰ੍ਗਾ, ਦੁਃਖਹਂਤ੍ਰੀ, ਸੁਖਪ੍ਰਦਾ ॥ 50 ॥

ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰਾ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਸ਼ਮਨੀ, ਦੋਸ਼ਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ, ਸਾਂਦ੍ਰਕਰੁਣਾ, ਸਮਾਨਾਧਿਕਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ 51 ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਯੀ, ਸਰ੍ਵਮਂਗਲ਼ਾ, ਸਦ੍ਗਤਿਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਸਰ੍ਵਮਯੀ, ਸਰ੍ਵਮਂਤ੍ਰ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ 52 ॥

ਸਰ੍ਵਯਂਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਸਰ੍ਵਤਂਤ੍ਰਰੂਪਾ, ਮਨੋਨ੍ਮਨੀ ।
ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਮਹਾਦੇਵੀ, ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ, ਰ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਡਪ੍ਰਿਯਾ ॥ 53 ॥

ਮਹਾਰੂਪਾ, ਮਹਾਪੂਜ੍ਯਾ, ਮਹਾਪਾਤਕ ਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਹਾਮਾਯਾ, ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾ, ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਰ੍ਮਹਾਰਤਿਃ ॥ 54 ॥

ਮਹਾਭੋਗਾ, ਮਹੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ, ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾ, ਮਹਾਬਲਾ ।
ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿ, ਰ੍ਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿ, ਰ੍ਮਹਾਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 55 ॥

ਮਹਾਤਂਤ੍ਰਾ, ਮਹਾਮਂਤ੍ਰਾ, ਮਹਾਯਂਤ੍ਰਾ, ਮਹਾਸਨਾ ।
ਮਹਾਯਾਗ ਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਮਹਾਭੈਰਵ ਪੂਜਿਤਾ ॥ 56 ॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ ਮਹਾਕਲ੍ਪ ਮਹਾਤਾਂਡਵ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ ਮਹਿਸ਼ੀ, ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰ ਸੁਂਦਰੀ ॥ 57 ॥

ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯੁਪਚਾਰਾਢ੍ਯਾ, ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿ ਕਲ਼ਾਮਯੀ ।
ਮਹਾ ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿ ਕੋਟਿ ਯੋਗਿਨੀ ਗਣਸੇਵਿਤਾ ॥ 58 ॥

ਮਨੁਵਿਦ੍ਯਾ, ਚਂਦ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾ, ਚਂਦ੍ਰਮਂਡਲਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਚਾਰੁਰੂਪਾ, ਚਾਰੁਹਾਸਾ, ਚਾਰੁਚਂਦ੍ਰ ਕਲ਼ਾਧਰਾ ॥ 59 ॥

ਚਰਾਚਰ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾ, ਚਕ੍ਰਰਾਜ ਨਿਕੇਤਨਾ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀ, ਪਦ੍ਮਨਯਨਾ, ਪਦ੍ਮਰਾਗ ਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ 60 ॥

ਪਂਚਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾਸੀਨਾ, ਪਂਚਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਚਿਨ੍ਮਯੀ, ਪਰਮਾਨਂਦਾ, ਵਿਜ੍ਞਾਨ ਘਨਰੂਪਿਣੀ ॥ 61 ॥

ਧ੍ਯਾਨਧ੍ਯਾਤ੍ਰੁਰੁਇ ਧ੍ਯੇਯਰੂਪਾ, ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾ, ਜਾਗਰਿਣੀ, ਸ੍ਵਪਂਤੀ, ਤੈਜਸਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ 62 ॥

ਸੁਪ੍ਤਾ, ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਤੁਰ੍ਯਾ, ਸਰ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੀ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾ, ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ, ਗੋਵਿਂਦਰੂਪਿਣੀ ॥ 63 ॥

ਸਂਹਾਰਿਣੀ, ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾ, ਤਿਰੋਧਾਨਕਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਨੁਗ੍ਰਹਦਾ, ਪਂਚਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯ ਪਰਾਯਣਾ ॥ 64 ॥

ਭਾਨੁਮਂਡਲ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ, ਭੈਰਵੀ, ਭਗਮਾਲਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਾਸਨਾ, ਭਗਵਤੀ, ਪਦ੍ਮਨਾਭ ਸਹੋਦਰੀ ॥ 65 ॥

ਉਨ੍ਮੇਸ਼ ਨਿਮਿਸ਼ੋਤ੍ਪਨ੍ਨ ਵਿਪਨ੍ਨ ਭੁਵਨਾਵਲ਼ਿਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਵਦਨਾ, ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ॥ 66 ॥

ਆਬ੍ਰਹ੍ਮ ਕੀਟਜਨਨੀ, ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮ ਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਨਿਜਾਜ੍ਞਾਰੂਪਨਿਗਮਾ, ਪੁਣ੍ਯਾਪੁਣ੍ਯ ਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ 67 ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸੀਮਂਤ ਸਿਂਧੂਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਪਾਦਾਬ੍ਜਧੂਲ਼ਿਕਾ ।
ਸਕਲਾਗਮ ਸਂਦੋਹ ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਸਂਪੁਟ ਮੌਕ੍ਤਿਕਾ ॥ 68 ॥

ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾ, ਪੂਰ੍ਣਾ, ਭੋਗਿਨੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਂਬਿਕਾ,਽ਨਾਦਿ ਨਿਧਨਾ, ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮੇਂਦ੍ਰ ਸੇਵਿਤਾ ॥ 69 ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ, ਨਾਦਰੂਪਾ, ਨਾਮਰੂਪ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੀ, ਹ੍ਰੀਮਤੀ, ਹ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਯਾ, ਹੇਯੋਪਾਦੇਯ ਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ 70 ॥

ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤਾ, ਰਾਜ੍ਞੀ, ਰਮ੍ਯਾ, ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾ ।
ਰਂਜਨੀ, ਰਮਣੀ, ਰਸ੍ਯਾ, ਰਣਤ੍ਕਿਂਕਿਣਿ ਮੇਖਲਾ ॥ 71 ॥

ਰਮਾ, ਰਾਕੇਂਦੁਵਦਨਾ, ਰਤਿਰੂਪਾ, ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੀ, ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘ੍ਨੀ, ਰਾਮਾ, ਰਮਣਲਂਪਟਾ ॥ 72 ॥

ਕਾਮ੍ਯਾ, ਕਾਮਕਲ਼ਾਰੂਪਾ, ਕਦਂਬ ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਲ਼੍ਯਾਣੀ, ਜਗਤੀਕਂਦਾ, ਕਰੁਣਾਰਸ ਸਾਗਰਾ ॥ 73 ॥

ਕਲ਼ਾਵਤੀ, ਕਲ਼ਾਲਾਪਾ, ਕਾਂਤਾ, ਕਾਦਂਬਰੀਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਵਰਦਾ, ਵਾਮਨਯਨਾ, ਵਾਰੁਣੀਮਦਵਿਹ੍ਵਲਾ ॥ 74 ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕਾ, ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾ, ਵਿਂਧ੍ਯਾਚਲ ਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਵਿਧਾਤ੍ਰੀ, ਵੇਦਜਨਨੀ, ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ, ਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ 75 ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾ, ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼ੀ, ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞ ਪਾਲਿਨੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਯਵ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿ ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ, ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲ ਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ॥ 76 ॥

ਵਿਜਯਾ, ਵਿਮਲਾ, ਵਂਦ੍ਯਾ, ਵਂਦਾਰੁ ਜਨਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਵਾਗ੍ਵਾਦਿਨੀ, ਵਾਮਕੇਸ਼ੀ, ਵਹ੍ਨਿਮਂਡਲ ਵਾਸਿਨੀ ॥ 77 ॥

ਭਕ੍ਤਿਮਤ੍-ਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾ, ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ ਵਿਮੋਚਨੀ ।
ਸਂਹ੍ਰੁਰੁਇਤਾਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ਼ਂਡਾ, ਸਦਾਚਾਰ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ॥ 78 ॥

ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਗ੍ਨਿ ਸਂਤਪ੍ਤ ਸਮਾਹ੍ਲਾਦਨ ਚਂਦ੍ਰਿਕਾ ।
ਤਰੁਣੀ, ਤਾਪਸਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਤਨੁਮਧ੍ਯਾ, ਤਮੋ਽ਪਹਾ ॥ 79 ॥

ਚਿਤਿ, ਸ੍ਤਤ੍ਪਦਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਾ, ਚਿਦੇਕ ਰਸਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂਦਲਵੀਭੂਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਾਨਂਦ ਸਂਤਤਿਃ ॥ 80 ॥

ਪਰਾ, ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਚਿਤੀ ਰੂਪਾ, ਪਸ਼੍ਯਂਤੀ, ਪਰਦੇਵਤਾ ।
ਮਧ੍ਯਮਾ, ਵੈਖਰੀਰੂਪਾ, ਭਕ੍ਤਮਾਨਸ ਹਂਸਿਕਾ ॥ 81 ॥

ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰਾਣਨਾਡੀ, ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਜ੍ਞਾ, ਕਾਮਪੂਜਿਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗਾਰ ਰਸਸਂਪੂਰ੍ਣਾ, ਜਯਾ, ਜਾਲਂਧਰਸ੍ਥਿਤਾ ॥ 82 ॥

ਓਡ੍ਯਾਣ ਪੀਠਨਿਲਯਾ, ਬਿਂਦੁਮਂਡਲ ਵਾਸਿਨੀ ।
ਰਹੋਯਾਗ ਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਰਹਸ੍ਤਰ੍ਪਣ ਤਰ੍ਪਿਤਾ ॥ 83 ॥

ਸਦ੍ਯਃ ਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ, ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ, ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸ਼ਡਂਗਦੇਵਤਾ ਯੁਕ੍ਤਾ, ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯ ਪਰਿਪੂਰਿਤਾ ॥ 84 ॥

ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ, ਨਿਰੁਪਮਾ, ਨਿਰ੍ਵਾਣ ਸੁਖਦਾਯਿਨੀ ।
ਨਿਤ੍ਯਾ, ਸ਼ੋਡਸ਼ਿਕਾਰੂਪਾ, ਸ਼੍ਰੀਕਂਠਾਰ੍ਧ ਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ॥ 85 ॥

ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਰੂਪਾ, ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾ, ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮੂਲਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿ ਰਵ੍ਯਕ੍ਤਾ, ਵ੍ਯਕ੍ਤਾ਽ਵ੍ਯਕ੍ਤ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ 86 ॥

ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ, ਵਿਵਿਧਾਕਾਰਾ, ਵਿਦ੍ਯਾ਽ਵਿਦ੍ਯਾ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ ਨਯਨਾ ਕੁਮੁਦਾਹ੍ਲਾਦ ਕੌਮੁਦੀ ॥ 87 ॥

ਭਕ੍ਤਹਾਰ੍ਦ ਤਮੋਭੇਦ ਭਾਨੁਮਦ੍-ਭਾਨੁਸਂਤਤਿਃ ।
ਸ਼ਿਵਦੂਤੀ, ਸ਼ਿਵਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ਿਵਮੂਰ੍ਤਿ, ਸ਼੍ਸ਼ਿਵਂਕਰੀ ॥ 88 ॥

ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ, ਸ਼ਿਵਪਰਾ, ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾ, ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪੂਜਿਤਾ ।
ਅਪ੍ਰਮੇਯਾ, ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਮਨੋਵਾਚਾਮ ਗੋਚਰਾ ॥ 89 ॥

ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿ, ਸ਼੍ਚੇਤਨਾਰੂਪਾ, ਜਡਸ਼ਕ੍ਤਿ, ਰ੍ਜਡਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀ, ਵ੍ਯਾਹ੍ਰੁਰੁਇਤਿ, ਸ੍ਸਂਧ੍ਯਾ, ਦ੍ਵਿਜਬ੍ਰੁਰੁਇਂਦ ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ॥ 90 ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਸਨਾ, ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਯੀ, ਪਂਚਕੋਸ਼ਾਂਤਰਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਨਿਸ੍ਸੀਮਮਹਿਮਾ, ਨਿਤ੍ਯਯੌਵਨਾ, ਮਦਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ 91 ॥

ਮਦਘੂਰ੍ਣਿਤ ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਮਦਪਾਟਲ ਗਂਡਭੂਃ ।
ਚਂਦਨ ਦ੍ਰਵਦਿਗ੍ਧਾਂਗੀ, ਚਾਂਪੇਯ ਕੁਸੁਮ ਪ੍ਰਿਯਾ ॥ 92 ॥

ਕੁਸ਼ਲਾ, ਕੋਮਲਾਕਾਰਾ, ਕੁਰੁਕੁਲ਼੍ਲ਼ਾ, ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕੁਲ਼ਕੁਂਡਾਲਯਾ, ਕੌਲ਼ ਮਾਰ੍ਗਤਤ੍ਪਰ ਸੇਵਿਤਾ ॥ 93 ॥

ਕੁਮਾਰ ਗਣਨਾਥਾਂਬਾ, ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ, ਪੁਸ਼੍ਟਿ, ਰ੍ਮਤਿ, ਰ੍ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ।
ਸ਼ਾਂਤਿਃ, ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਮਤੀ, ਕਾਂਤਿ, ਰ੍ਨਂਦਿਨੀ, ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ 94 ॥

ਤੇਜੋਵਤੀ, ਤ੍ਰਿਨਯਨਾ, ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਮਾਲਿਨੀ, ਹਂਸਿਨੀ, ਮਾਤਾ, ਮਲਯਾਚਲ ਵਾਸਿਨੀ ॥ 95 ॥

ਸੁਮੁਖੀ, ਨਲ਼ਿਨੀ, ਸੁਭ੍ਰੂਃ, ਸ਼ੋਭਨਾ, ਸੁਰਨਾਯਿਕਾ ।
ਕਾਲਕਂਠੀ, ਕਾਂਤਿਮਤੀ, ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ, ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਿਣੀ ॥ 96 ॥

ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਵਾਮਦੇਵੀ, ਵਯੋ਽ਵਸ੍ਥਾ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾ, ਸਿਦ੍ਧਮਾਤਾ, ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ॥ 97 ॥

ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿ ਚਕ੍ਰਨਿਲਯਾ,਽਽ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਾ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ।
ਖਟ੍ਵਾਂਗਾਦਿ ਪ੍ਰਹਰਣਾ, ਵਦਨੈਕ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ॥ 98 ॥

ਪਾਯਸਾਨ੍ਨਪ੍ਰਿਯਾ, ਤ੍ਵਕ੍​ਸ੍ਥਾ, ਪਸ਼ੁਲੋਕ ਭਯਂਕਰੀ ।
ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਦਿ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਸਂਵ੍ਰੁਰੁਇਤਾ, ਡਾਕਿਨੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 99 ॥

ਅਨਾਹਤਾਬ੍ਜ ਨਿਲਯਾ, ਸ਼੍ਯਾਮਾਭਾ, ਵਦਨਦ੍ਵਯਾ ।
ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ,਽ਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਧਿਧਰਾ, ਰੁਧਿਰ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ 100 ॥

ਕਾਲ਼ਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੋਘਵ੍ਰੁਰੁਇਤਾ, ਸ੍ਨਿਗ੍ਧੌਦਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮਹਾਵੀਰੇਂਦ੍ਰ ਵਰਦਾ, ਰਾਕਿਣ੍ਯਂਬਾ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ 101 ॥

ਮਣਿਪੂਰਾਬ੍ਜ ਨਿਲਯਾ, ਵਦਨਤ੍ਰਯ ਸਂਯੁਤਾ ।
ਵਜ੍ਰਾਧਿਕਾਯੁਧੋਪੇਤਾ, ਡਾਮਰ੍ਯਾਦਿਭਿ ਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤਾ ॥ 102 ॥

ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਾ, ਮਾਂਸਨਿਸ਼੍ਠਾ, ਗੁਡਾਨ੍ਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾ ।
ਸਮਸ੍ਤ ਭਕ੍ਤਸੁਖਦਾ, ਲਾਕਿਨ੍ਯਂਬਾ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ 103 ॥

ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਂਬੁ ਜਗਤਾ, ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰ ਮਨੋਹਰਾ ।
ਸ਼ੂਲਾਦ੍ਯਾਯੁਧ ਸਂਪਨ੍ਨਾ, ਪੀਤਵਰ੍ਣਾ,਽ਤਿਗਰ੍ਵਿਤਾ ॥ 104 ॥

ਮੇਦੋਨਿਸ਼੍ਠਾ, ਮਧੁਪ੍ਰੀਤਾ, ਬਂਦਿਨ੍ਯਾਦਿ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਦਧ੍ਯਨ੍ਨਾਸਕ੍ਤ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾ, ਕਾਕਿਨੀ ਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ॥ 105 ॥

ਮੂਲਾ ਧਾਰਾਂਬੁਜਾਰੂਢਾ, ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾ,਽ਸ੍ਥਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਅਂਕੁਸ਼ਾਦਿ ਪ੍ਰਹਰਣਾ, ਵਰਦਾਦਿ ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ॥ 106 ॥

ਮੁਦ੍ਗੌਦਨਾਸਕ੍ਤ ਚਿਤ੍ਤਾ, ਸਾਕਿਨ੍ਯਂਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਆਜ੍ਞਾ ਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ, ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਾ, ਸ਼ਡਾਨਨਾ ॥ 107 ॥

ਮਜ੍ਜਾਸਂਸ੍ਥਾ, ਹਂਸਵਤੀ ਮੁਖ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਹਰਿਦ੍ਰਾਨ੍ਨੈਕ ਰਸਿਕਾ, ਹਾਕਿਨੀ ਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ॥ 108 ॥

ਸਹਸ੍ਰਦਲ਼ ਪਦ੍ਮਸ੍ਥਾ, ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣੋਪ ਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਯੁਧਧਰਾ, ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ, ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ ॥ 109 ॥

ਸਰ੍ਵੌਦਨ ਪ੍ਰੀਤਚਿਤ੍ਤਾ, ਯਾਕਿਨ੍ਯਂਬਾ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਾਹਾ, ਸ੍ਵਧਾ,਽ਮਤਿ, ਰ੍ਮੇਧਾ, ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ, ਸ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਿ, ਰਨੁਤ੍ਤਮਾ ॥ 110 ॥

ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਃ, ਪੁਣ੍ਯਲਭ੍ਯਾ, ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਰ੍ਤਨਾ ।
ਪੁਲੋਮਜਾਰ੍ਚਿਤਾ, ਬਂਧਮੋਚਨੀ, ਬਂਧੁਰਾਲਕਾ ॥ 111 ॥

ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਰੂਪਿਣੀ, ਵਿਦ੍ਯਾ, ਵਿਯਦਾਦਿ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਸੂਃ ।
ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿ ਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ, ਸਰ੍ਵਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁ ਨਿਵਾਰਿਣੀ ॥ 112 ॥

ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾ,਽ਚਿਂਤ੍ਯਰੂਪਾ, ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ ਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਾਤ੍ਯਾਯਿਨੀ, ਕਾਲਹਂਤ੍ਰੀ, ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ॥ 113 ॥

ਤਾਂਬੂਲ ਪੂਰਿਤ ਮੁਖੀ, ਦਾਡਿਮੀ ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਮੋਹਿਨੀ, ਮੁਖ੍ਯਾ, ਮ੍ਰੁਰੁਇਡਾਨੀ, ਮਿਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ 114 ॥

ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤਾ, ਭਕ੍ਤਨਿਧਿ, ਰ੍ਨਿਯਂਤ੍ਰੀ, ਨਿਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮੈਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿ ਵਾਸਨਾਲਭ੍ਯਾ, ਮਹਾਪ੍ਰਲ਼ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ 115 ॥

ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਪਰਾਨਿਸ਼੍ਠਾ, ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨ ਘਨਰੂਪਿਣੀ ।
ਮਾਧ੍ਵੀਪਾਨਾਲਸਾ, ਮਤ੍ਤਾ, ਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਕਾ ਵਰ੍ਣ ਰੂਪਿਣੀ ॥ 116 ॥

ਮਹਾਕੈਲਾਸ ਨਿਲਯਾ, ਮ੍ਰੁਰੁਇਣਾਲ ਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਦੋਰ੍ਲਤਾ ।
ਮਹਨੀਯਾ, ਦਯਾਮੂਰ੍ਤੀ, ਰ੍ਮਹਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ 117 ॥

ਆਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ, ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ, ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ, ਕਾਮਸੇਵਿਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ਵਿਦ੍ਯਾ, ਤ੍ਰਿਕੂਟਾ, ਕਾਮਕੋਟਿਕਾ ॥ 118 ॥

ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਕਿਂਕਰੀ ਭੂਤ ਕਮਲਾ ਕੋਟਿਸੇਵਿਤਾ ।
ਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥਿਤਾ, ਚਂਦ੍ਰਨਿਭਾ, ਫਾਲਸ੍ਥੇਂਦ੍ਰ ਧਨੁਃਪ੍ਰਭਾ ॥ 119 ॥

ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਸ੍ਥਾ, ਰਵਿਪ੍ਰਖ੍ਯਾ, ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਂਤਰ ਦੀਪਿਕਾ ।
ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ, ਦੈਤ੍ਯਹਂਤ੍ਰੀ, ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞ ਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ 120 ॥

ਦਰਾਂਦੋਲ਼ਿਤ ਦੀਰ੍ਘਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਦਰਹਾਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਖੀ ।
ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਿ, ਰ੍ਗੁਣਨਿਧਿ, ਰ੍ਗੋਮਾਤਾ, ਗੁਹਜਨ੍ਮਭੂਃ ॥ 121 ॥

ਦੇਵੇਸ਼ੀ, ਦਂਡਨੀਤਿਸ੍ਥਾ, ਦਹਰਾਕਾਸ਼ ਰੂਪਿਣੀ ।
ਪ੍ਰਤਿਪਨ੍ਮੁਖ੍ਯ ਰਾਕਾਂਤ ਤਿਥਿਮਂਡਲ ਪੂਜਿਤਾ ॥ 122 ॥

ਕਲ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਕਲ਼ਾਨਾਥਾ, ਕਾਵ੍ਯਾਲਾਪ ਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਸਚਾਮਰ ਰਮਾਵਾਣੀ ਸਵ੍ਯਦਕ੍ਸ਼ਿਣ ਸੇਵਿਤਾ ॥ 123 ॥

ਆਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿ, ਰਮੇਯਾ,਽਽ਤ੍ਮਾ, ਪਰਮਾ, ਪਾਵਨਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ।
ਅਨੇਕਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡ ਜਨਨੀ, ਦਿਵ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ 124 ॥

ਕ੍ਲੀਂਕਾਰੀ, ਕੇਵਲਾ, ਗੁਹ੍ਯਾ, ਕੈਵਲ੍ਯ ਪਦਦਾਯਿਨੀ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤ੍ਰਿਜਗਦ੍ਵਂਦ੍ਯਾ, ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿ, ਸ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 125 ॥

ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰੀ, ਦਿਵ੍ਯਗਂਧਾਢ੍ਯਾ, ਸਿਂਧੂਰ ਤਿਲਕਾਂਚਿਤਾ ।
ਉਮਾ, ਸ਼ੈਲੇਂਦ੍ਰਤਨਯਾ, ਗੌਰੀ, ਗਂਧਰ੍ਵ ਸੇਵਿਤਾ ॥ 126 ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਗਰ੍ਭਾ, ਸ੍ਵਰ੍ਣਗਰ੍ਭਾ,਽ਵਰਦਾ ਵਾਗਧੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾ,਽ਪਰਿਚ੍ਛੇਦ੍ਯਾ, ਜ੍ਞਾਨਦਾ, ਜ੍ਞਾਨਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ 127 ॥

ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਂਤ ਸਂਵੇਦ੍ਯਾ, ਸਤ੍ਯਾਨਂਦ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਾ, ਲੀਲਾਕ੍ਲੁਪ੍ਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਮਂਡਲਾ ॥ 128 ॥

ਅਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਾ, ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਰਹਿਤਾ, ਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੀ, ਵੇਦ੍ਯਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਯੋਗਿਨੀ, ਯੋਗਦਾ, ਯੋਗ੍ਯਾ, ਯੋਗਾਨਂਦਾ, ਯੁਗਂਧਰਾ ॥ 129 ॥

ਇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾ, ਸੁਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ, ਸਦਸਦ੍-ਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ॥ 130 ॥

ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿ, ਰਜਾਜੈਤ੍ਰੀ, ਲੋਕਯਾਤ੍ਰਾ ਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਏਕਾਕਿਨੀ, ਭੂਮਰੂਪਾ, ਨਿਰ੍ਦ੍ਵੈਤਾ, ਦ੍ਵੈਤਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ 131 ॥

ਅਨ੍ਨਦਾ, ਵਸੁਦਾ, ਵ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਾ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮੈਕ੍ਯ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਤੀ, ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੀ, ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਂਦਾ, ਬਲਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ 132 ॥

ਭਾਸ਼ਾਰੂਪਾ, ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਤ੍ਸੇਨਾ, ਭਾਵਾਭਾਵ ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸੁਖਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ੁਭਕਰੀ, ਸ਼ੋਭਨਾ ਸੁਲਭਾਗਤਿਃ ॥ 133 ॥

ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ, ਰਾਜ੍ਯਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਰਾਜਤ੍-ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾ, ਰਾਜਪੀਠ ਨਿਵੇਸ਼ਿਤ ਨਿਜਾਸ਼੍ਰਿਤਾਃ ॥ 134 ॥

ਰਾਜ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ, ਕੋਸ਼ਨਾਥਾ, ਚਤੁਰਂਗ ਬਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ, ਸਤ੍ਯਸਂਧਾ, ਸਾਗਰਮੇਖਲਾ ॥ 135 ॥

ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ, ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਮਨੀ, ਸਰ੍ਵਲੋਕ ਵਸ਼ਂਕਰੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਾਤ੍ਰੀ, ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ, ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਰੂਪਿਣੀ ॥ 136 ॥

ਦੇਸ਼ਕਾਲਾ਽ਪਰਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ, ਸਰ੍ਵਗਾ, ਸਰ੍ਵਮੋਹਿਨੀ ।
ਸਰਸ੍ਵਤੀ, ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਯੀ, ਗੁਹਾਂਬਾ, ਗੁਹ੍ਯਰੂਪਿਣੀ ॥ 137 ॥

ਸਰ੍ਵੋਪਾਧਿ ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ, ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ।
ਸਂਪ੍ਰਦਾਯੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਸਾਧ੍ਵੀ, ਗੁਰੁਮਂਡਲ ਰੂਪਿਣੀ ॥ 138 ॥

ਕੁਲੋਤ੍ਤੀਰ੍ਣਾ, ਭਗਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਮਾਯਾ, ਮਧੁਮਤੀ, ਮਹੀ ।
ਗਣਾਂਬਾ, ਗੁਹ੍ਯਕਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਕੋਮਲਾਂਗੀ, ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ 139 ॥

ਸ੍ਵਤਂਤ੍ਰਾ, ਸਰ੍ਵਤਂਤ੍ਰੇਸ਼ੀ, ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਨਕਾਦਿ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨ ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ 140 ॥

ਚਿਤ੍ਕਲ਼ਾ,਽ਨਂਦਕਲਿਕਾ, ਪ੍ਰੇਮਰੂਪਾ, ਪ੍ਰਿਯਂਕਰੀ ।
ਨਾਮਪਾਰਾਯਣ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਨਂਦਿਵਿਦ੍ਯਾ, ਨਟੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ 141 ॥

ਮਿਥ੍ਯਾ ਜਗਦਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾ, ਮੁਕ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ ।
ਲਾਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ, ਲਯਕਰੀ, ਲਜ੍ਜਾ, ਰਂਭਾਦਿ ਵਂਦਿਤਾ ॥ 142 ॥

ਭਵਦਾਵ ਸੁਧਾਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਃ, ਪਾਪਾਰਣ੍ਯ ਦਵਾਨਲਾ ।
ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਤੂਲ ਵਾਤੂਲਾ, ਜਰਾਧ੍ਵਾਂਤ ਰਵਿਪ੍ਰਭਾ ॥ 143 ॥

ਭਾਗ੍ਯਾਬ੍ਧਿਚਂਦ੍ਰਿਕਾ, ਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਕੇਕਿ ਘਨਾਘਨਾ ।
ਰੋਗਪਰ੍ਵਤ ਦਂਭੋਲ਼ਿ, ਰ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਦਾਰੁ ਕੁਠਾਰਿਕਾ ॥ 144 ॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਮਹਾਕਾਲ਼ੀ, ਮਹਾਗ੍ਰਾਸਾ, ਮਹਾ਽ਸ਼ਨਾ ।
ਅਪਰ੍ਣਾ, ਚਂਡਿਕਾ, ਚਂਡਮੁਂਡਾ਽ਸੁਰ ਨਿਸ਼ੂਦਿਨੀ ॥ 145 ॥

ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ, ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਰਿਣੀ ।
ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਦਾਤ੍ਰੀ, ਸੁਭਗਾ, ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕਾ, ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ 146 ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਦਾ, ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ, ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪ ਨਿਭਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ।
ਓਜੋਵਤੀ, ਦ੍ਯੁਤਿਧਰਾ, ਯਜ੍ਞਰੂਪਾ, ਪ੍ਰਿਯਵ੍ਰਤਾ ॥ 147 ॥

ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਦੁਰਾਦਰ੍ਸ਼ਾ, ਪਾਟਲੀ ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮਹਤੀ, ਮੇਰੁਨਿਲਯਾ, ਮਂਦਾਰ ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ॥ 148 ॥

ਵੀਰਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪਾ, ਵਿਰਜਾ, ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖੀ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਰੂਪਾ, ਪਰਾਕਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਾਣਦਾ, ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਿਣੀ ॥ 149 ॥

ਮਾਰ੍ਤਾਂਡ ਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਮਂਤ੍ਰਿਣੀ ਨ੍ਯਸ੍ਤਰਾਜ੍ਯਧੂਃ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ੀ, ਜਯਤ੍ਸੇਨਾ, ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯਾ, ਪਰਾਪਰਾ ॥ 150 ॥

ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾ਽ਨਂਦਰੂਪਾ, ਸਾਮਰਸ੍ਯ ਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ, ਕਲਾਮਾਲਾ, ਕਾਮਧੁਕ੍,ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ ॥ 151 ॥

ਕਲ਼ਾਨਿਧਿਃ, ਕਾਵ੍ਯਕਲ਼ਾ, ਰਸਜ੍ਞਾ, ਰਸਸ਼ੇਵਧਿਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਟਾ, ਪੁਰਾਤਨਾ, ਪੂਜ੍ਯਾ, ਪੁਸ਼੍ਕਰਾ, ਪੁਸ਼੍ਕਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ 152 ॥

ਪਰਂਜ੍ਯੋਤਿਃ, ਪਰਂਧਾਮ, ਪਰਮਾਣੁਃ, ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ ।
ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾ, ਪਾਸ਼ਹਂਤ੍ਰੀ, ਪਰਮਂਤ੍ਰ ਵਿਭੇਦਿਨੀ ॥ 153 ॥

ਮੂਰ੍ਤਾ,਽ਮੂਰ੍ਤਾ,਽ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤਾ, ਮੁਨਿ ਮਾਨਸ ਹਂਸਿਕਾ ।
ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾ, ਸਤ੍ਯਰੂਪਾ, ਸਰ੍ਵਾਂਤਰ੍ਯਾਮਿਨੀ, ਸਤੀ ॥ 154 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਨਨੀ, ਬਹੁਰੂਪਾ, ਬੁਧਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਪ੍ਰਸਵਿਤ੍ਰੀ, ਪ੍ਰਚਂਡਾ਽ਜ੍ਞਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ, ਪ੍ਰਕਟਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ॥ 155 ॥

ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ, ਪ੍ਰਾਣਦਾਤ੍ਰੀ, ਪਂਚਾਸ਼ਤ੍-ਪੀਠਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਖਲਾ, ਵਿਵਿਕ੍ਤਸ੍ਥਾ, ਵੀਰਮਾਤਾ, ਵਿਯਤ੍ਪ੍ਰਸੂਃ ॥ 156 ॥

ਮੁਕੁਂਦਾ, ਮੁਕ੍ਤਿ ਨਿਲਯਾ, ਮੂਲਵਿਗ੍ਰਹ ਰੂਪਿਣੀ ।
ਭਾਵਜ੍ਞਾ, ਭਵਰੋਗਘ੍ਨੀ ਭਵਚਕ੍ਰ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੀ ॥ 157 ॥

ਛਂਦਸ੍ਸਾਰਾ, ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ, ਮਂਤ੍ਰਸਾਰਾ, ਤਲੋਦਰੀ ।
ਉਦਾਰਕੀਰ੍ਤਿ, ਰੁਦ੍ਦਾਮਵੈਭਵਾ, ਵਰ੍ਣਰੂਪਿਣੀ ॥ 158 ॥

ਜਨ੍ਮਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁ ਜਰਾਤਪ੍ਤ ਜਨ ਵਿਸ਼੍ਰਾਂਤਿ ਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵੋਪਨਿਸ਼ ਦੁਦ੍ਘੁਸ਼੍ਟਾ, ਸ਼ਾਂਤ੍ਯਤੀਤ ਕਲ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ 159 ॥

ਗਂਭੀਰਾ, ਗਗਨਾਂਤਃਸ੍ਥਾ, ਗਰ੍ਵਿਤਾ, ਗਾਨਲੋਲੁਪਾ ।
ਕਲ੍ਪਨਾਰਹਿਤਾ, ਕਾਸ਼੍ਠਾ, ਕਾਂਤਾ, ਕਾਂਤਾਰ੍ਧ ਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ 160 ॥

ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣ ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ, ਕਾਮਕੇਲ਼ਿ ਤਰਂਗਿਤਾ ।
ਕਨਤ੍-ਕਨਕਤਾਟਂਕਾ, ਲੀਲਾਵਿਗ੍ਰਹ ਧਾਰਿਣੀ ॥ 161 ॥

ਅਜਾਕ੍ਸ਼ਯ ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ, ਮੁਗ੍ਧਾ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ।
ਅਂਤਰ੍ਮੁਖ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਬਹਿਰ੍ਮੁਖ ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾ ॥ 162 ॥

ਤ੍ਰਯੀ, ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗ ਨਿਲਯਾ, ਤ੍ਰਿਸ੍ਥਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਾਲਿਨੀ ।
ਨਿਰਾਮਯਾ, ਨਿਰਾਲਂਬਾ, ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਾ, ਸੁਧਾਸ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ॥ 163 ॥

ਸਂਸਾਰਪਂਕ ਨਿਰ੍ਮਗ੍ਨ ਸਮੁਦ੍ਧਰਣ ਪਂਡਿਤਾ ।
ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ, ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤ੍ਰੀ, ਯਜਮਾਨ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ 164 ॥

ਧਰ੍ਮਾਧਾਰਾ, ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ, ਧਨਧਾਨ੍ਯ ਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ, ਵਿਪ੍ਰਰੂਪਾ, ਵਿਸ਼੍ਵਭ੍ਰਮਣ ਕਾਰਿਣੀ ॥ 165 ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਗ੍ਰਾਸਾ, ਵਿਦ੍ਰੁਮਾਭਾ, ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ, ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਿਣੀ ।
ਅਯੋਨਿ, ਰ੍ਯੋਨਿਨਿਲਯਾ, ਕੂਟਸ੍ਥਾ, ਕੁਲਰੂਪਿਣੀ ॥ 166 ॥

ਵੀਰਗੋਸ਼੍ਠੀਪ੍ਰਿਯਾ, ਵੀਰਾ, ਨੈਸ਼੍ਕਰ੍ਮ੍ਯਾ, ਨਾਦਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਿਜ੍ਞਾਨ ਕਲਨਾ, ਕਲ੍ਯਾ ਵਿਦਗ੍ਧਾ, ਬੈਂਦਵਾਸਨਾ ॥ 167 ॥

ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਧਿਕਾ, ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਯੀ, ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਰ੍ਥ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾ, ਸੌਮ੍ਯਾ, ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਕੁਟੁਂਬਿਨੀ ॥ 168 ॥

ਸਵ੍ਯਾਪਸਵ੍ਯ ਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਾ, ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਵਿ ਨਿਵਾਰਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ, ਸ੍ਵਭਾਵਮਧੁਰਾ, ਧੀਰਾ, ਧੀਰ ਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ॥ 169 ॥

ਚੈਤਨ੍ਯਾਰ੍ਘ੍ਯ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਚੈਤਨ੍ਯ ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸਦੋਦਿਤਾ, ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟਾ, ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯ ਪਾਟਲਾ ॥ 170 ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ, ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਦਰਸ੍ਮੇਰ ਮੁਖਾਂਬੁਜਾ ।
ਕੌਲ਼ਿਨੀ ਕੇਵਲਾ,਽ਨਰ੍ਘ੍ਯਾ ਕੈਵਲ੍ਯ ਪਦਦਾਯਿਨੀ ॥ 171 ॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ, ਸ੍ਤੁਤਿਮਤੀ, ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਂਸ੍ਤੁਤ ਵੈਭਵਾ ।
ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ, ਮਾਨਵਤੀ, ਮਹੇਸ਼ੀ, ਮਂਗਲ਼ਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ॥ 172 ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ, ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ, ਵਿਰਾਗਿਣੀ।
ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾ, ਪਰਮੋਦਾਰਾ, ਪਰਾਮੋਦਾ, ਮਨੋਮਯੀ ॥ 173 ॥

ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੀ, ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ, ਵਜ੍ਰਿਣੀ, ਵਾਮਕੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪਂਚਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ, ਪਂਚਪ੍ਰੇਤ ਮਂਚਾਧਿਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ 174 ॥

ਪਂਚਮੀ, ਪਂਚਭੂਤੇਸ਼ੀ, ਪਂਚ ਸਂਖ੍ਯੋਪਚਾਰਿਣੀ ।
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ, ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ, ਸ਼ਰ੍ਮਦਾ, ਸ਼ਂਭੁਮੋਹਿਨੀ ॥ 175 ॥

ਧਰਾ, ਧਰਸੁਤਾ, ਧਨ੍ਯਾ, ਧਰ੍ਮਿਣੀ, ਧਰ੍ਮਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਲੋਕਾਤੀਤਾ, ਗੁਣਾਤੀਤਾ, ਸਰ੍ਵਾਤੀਤਾ, ਸ਼ਮਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ 176 ॥

ਬਂਧੂਕ ਕੁਸੁਮ ਪ੍ਰਖ੍ਯਾ, ਬਾਲਾ, ਲੀਲਾਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਸੁਮਂਗਲ਼ੀ, ਸੁਖਕਰੀ, ਸੁਵੇਸ਼ਾਡ੍ਯਾ, ਸੁਵਾਸਿਨੀ ॥ 177 ॥

ਸੁਵਾਸਿਨ੍ਯਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਾ, ਸ਼ੋਭਨਾ, ਸ਼ੁਦ੍ਧ ਮਾਨਸਾ ।
ਬਿਂਦੁ ਤਰ੍ਪਣ ਸਂਤੁਸ਼੍ਟਾ, ਪੂਰ੍ਵਜਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਂਬਿਕਾ ॥ 178 ॥

ਦਸ਼ਮੁਦ੍ਰਾ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸ਼੍ਰੀਵਸ਼ਂਕਰੀ ।
ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾ, ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾ, ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯ ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ 179 ॥

ਯੋਨਿਮੁਦ੍ਰਾ, ਤ੍ਰਿਖਂਡੇਸ਼ੀ, ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਂਬਾ, ਤ੍ਰਿਕੋਣਗਾ ।
ਅਨਘਾਦ੍ਭੁਤ ਚਾਰਿਤ੍ਰਾ, ਵਾਂਛਿਤਾਰ੍ਥ ਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ 180 ॥

ਅਭ੍ਯਾਸਾਤਿ ਸ਼ਯਜ੍ਞਾਤਾ, ਸ਼ਡਧ੍ਵਾਤੀਤ ਰੂਪਿਣੀ ।
ਅਵ੍ਯਾਜ ਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਿ, ਰਜ੍ਞਾਨਧ੍ਵਾਂਤ ਦੀਪਿਕਾ ॥ 181 ॥

ਆਬਾਲਗੋਪ ਵਿਦਿਤਾ, ਸਰ੍ਵਾਨੁਲ੍ਲਂਘ੍ਯ ਸ਼ਾਸਨਾ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚਕ੍ਰਰਾਜਨਿਲਯਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਸੁਂਦਰੀ ॥ 182 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਾ, ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈਕ੍ਯ ਰੂਪਿਣੀ, ਲਲਿਤਾਂਬਿਕਾ ।
ਏਵਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਾਹਸ੍ਰਕਂ ਜਗੁਃ ॥ 183 ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਪੁਰਾਣੇ, ਉਤ੍ਤਰਖਂਡੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਗਸ੍ਤ੍ਯ ਸਂਵਾਦੇ, ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਰਹਸ੍ਯਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾ ਰਹਸ੍ਯਨਾਮ ਸਾਹਸ੍ਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਕਥਨਂ ਨਾਮ ਦ੍ਵਿਤੀਯੋ਽ਧ੍ਯਾਯਃ ॥

ਸਿਂਧੂਰਾਰੁਣ ਵਿਗ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣਯਨਾਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯ ਮੌਲ਼ਿਸ੍ਫੁਰ-
ਤ੍ਤਾਰਾਨਾਯਕ ਸ਼ੇਖਰਾਂ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖੀ ਮਾਪੀਨ ਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਾਮ੍ ।
ਪਾਣਿਭ੍ਯਾ ਮਲਿਪੂਰ੍ਣ ਰਤ੍ਨ ਚਸ਼ਕਂ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਂ ਬਿਭ੍ਰਤੀਂ
ਸੌਮ੍ਯਾਂ ਰਤ੍ਨਘਟਸ੍ਥ ਰਕ੍ਤ ਚਰਣਾਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਪਰਾਮਂਬਿਕਾਮ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *