ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம் | Lalita Sahasra Nama Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ லலிதா தி³வ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமன்த்ரஸ்ய, வஶின்யாதி³ வாக்³தே³வதா ருஷய:, அனுஷ்டுப் ச²ன்த:³, ஶ்ரீ லலிதா பராப⁴ட்டாரிகா மஹா த்ரிபுர ஸுன்த³ரீ தே³வதா, ஐம் பீ³ஜம், க்லீம் ஶக்தி:, ஸௌ: கீலகம், மம த⁴ர்மார்த² காம மோக்ஷ சதுர்வித⁴ ப²லபுருஷார்த² ஸித்³த்⁴யர்தே² லலிதா த்ரிபுரஸுன்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகா ஸஹஸ்ர நாம ஜபே வினியோக:³

கரன்யாஸ:
ஐம் அங்கு³ஷ்டாப்⁴யாம் நம:, க்லீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம:, ஸௌ: மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம:, ஸௌ: அனாமிகாப்⁴யாம் நம:, க்லீம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம:, ஐம் கரதல கரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம:

அங்க³ன்யாஸ:
ஐம் ஹ்ருத³யாய நம:, க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா, ஸௌ: ஶிகா²யை வஷட், ஸௌ: கவசாய ஹும், க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட், ஐம் அஸ்த்ராயப²ட், பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ன்த:⁴

த்⁴யானம்
அருணாம் கருணா தரங்கி³தாக்ஷீம் த்⁴ருதபாஶாங்குஶ புஷ்பபா³ணசாபாம் ।
அணிமாதி³பி⁴ ராவ்ருதாம் மயூகை²: அஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வானீம் ॥ 1 ॥

த்⁴யாயேத் பத்³மாஸனஸ்தா²ம் விகஸிதவத³னாம் பத்³ம பத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலித லஸமத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் ।
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸகலமப⁴யதா³ம் ப⁴க்தனம்ராம் ப⁴வானீம்
ஶ்ரீ வித்³யாம் ஶான்தமூர்திம் ஸகல ஸுரஸுதாம் ஸர்வஸம்பத்-ப்ரதா³த்ரீம் ॥ 2 ॥

ஸகுங்கும விலேபனா மல்தி³கசும்பி³ கஸ்தூரிகாம்
ஸமன்த³ ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாப பாஶாங்குஶாம் ।
அஶேஷ ஜனமோஹினீ மருணமால்ய பூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாம்
ஜபாகுஸும பா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரே த³ம்பி³காம் ॥ 3 ॥

ஸின்தூ⁴ராருண விக்³ரஹாம் த்ரிணயனாம் மாணிக்ய மௌல்தி³ஸ்பு²ர-
த்தாரானாயக ஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ² மாபீன வக்ஷோருஹாம் ।
பாணிப்⁴யா மலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்தோத்பலம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னக⁴டஸ்த² ரக்த சரணாம் த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம் ॥ 4 ॥

லமித்யாதி³ பஞ்சபூஜாம் விபா⁴வயேத்

லம் ப்ருதி²வீ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதே³வ்யை க³ன்த⁴ம் பரிகல்பயாமி
ஹம் ஆகாஶ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதே³வ்யை புஷ்பம் பரிகல்பயாமி
யம் வாயு தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதே³வ்யை தூ⁴பம் பரிகல்பயாமி
ரம் வஹ்னி தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதே³வ்யை தீ³பம் பரிகல்பயாமி
வம் அம்ருத தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதே³வ்யை அம்ருத நைவேத்³யம் பரிகல்பயாமி
ஸம் ஸர்வ தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாதே³வ்யை தாம்பூ³லாதி³ ஸர்வோபசாரான் பரிகல்பயாமி

கு³ருர்ப்³ரஹ்ம கு³ருர்விஷ்ணு: கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர: ।
கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ரவே நம: ॥

ஹரி: ஓம்

ஶ்ரீ மாதா, ஶ்ரீ மஹாராஜ்ஞீ, ஶ்ரீமத்-ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ ।
சித³க்³னி குண்ட³ஸம்பூ⁴தா, தே³வகார்யஸமுத்³யதா ॥ 1 ॥

உத்³யத்³பா⁴னு ஸஹஸ்ராபா⁴, சதுர்பா³ஹு ஸமன்விதா ।
ராக³ஸ்வரூப பாஶாட்⁴யா, க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலா ॥ 2 ॥

மனோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³, பஞ்சதன்மாத்ர ஸாயகா ।
நிஜாருண ப்ரபா⁴பூர மஜ்ஜத்³-ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா ॥ 3 ॥

சம்பகாஶோக புன்னாக³ ஸௌக³ன்தி⁴க லஸத்கசா
குருவின்த³ மணிஶ்ரேணீ கனத்கோடீர மண்டி³தா ॥ 4 ॥

அஷ்டமீ சன்த்³ர விப்⁴ராஜ த³ல்தி³கஸ்த²ல ஶோபி⁴தா ।
முக²சன்த்³ர கல்த³ங்காப⁴ ம்ருக³னாபி⁴ விஶேஷகா ॥ 5 ॥

வத³னஸ்மர மாங்க³ல்ய க்³ருஹதோரண சில்லிகா ।
வக்த்ரலக்ஷ்மீ பரீவாஹ சலன்மீனாப⁴ லோசனா ॥ 6 ॥

நவசம்பக புஷ்பாப⁴ நாஸாத³ண்ட³ விராஜிதா ।
தாராகான்தி திரஸ்காரி நாஸாப⁴ரண பா⁴ஸுரா ॥ 7 ॥

கத³ம்ப³ மஞ்ஜரீக்லுப்த கர்ணபூர மனோஹரா ।
தாடங்க யுக³ல்தீ³பூ⁴த தபனோடு³ப மண்ட³லா ॥ 8 ॥

பத்³மராக³ ஶிலாத³ர்ஶ பரிபா⁴வி கபோலபூ⁴: ।
நவவித்³ரும பி³ம்ப³ஶ்ரீ: ந்யக்காரி ரத³னச்ச²தா³ ॥ 9 ॥

ஶுத்³த⁴ வித்³யாங்குராகார த்³விஜபங்க்தி த்³வயோஜ்ஜ்வலா ।
கர்பூரவீடி காமோத³ ஸமாகர்ஷத்³தி³க³ன்தரா ॥ 1௦ ॥

நிஜஸல்லாப மாது⁴ர்ய வினிர்ப⁴த்ஸித கச்ச²பீ ।
மன்த³ஸ்மித ப்ரபா⁴பூர மஜ்ஜத்-காமேஶ மானஸா ॥ 11 ॥

அனாகலித ஸாத்³ருஶ்ய சுபு³க ஶ்ரீ விராஜிதா ।
காமேஶப³த்³த⁴ மாங்க³ல்ய ஸூத்ரஶோபி⁴த கன்த²ரா ॥ 12 ॥

கனகாங்க³த³ கேயூர கமனீய பு⁴ஜான்விதா ।
ரத்னக்³ரைவேய சின்தாக லோலமுக்தா ப²லான்விதா ॥ 13 ॥

காமேஶ்வர ப்ரேமரத்ன மணி ப்ரதிபணஸ்தனீ।
நாப்⁴யாலவால ரோமால்தி³ லதாப²ல குசத்³வயீ ॥ 14 ॥

லக்ஷ்யரோமலதா தா⁴ரதா ஸமுன்னேய மத்⁴யமா ।
ஸ்தனபா⁴ர த³ல்த³ன்-மத்⁴ய பட்டப³ன்த⁴ வல்தி³த்ரயா ॥ 15 ॥

அருணாருண கௌஸும்ப⁴ வஸ்த்ர பா⁴ஸ்வத்-கடீதடீ ।
ரத்னகிங்கிணி காரம்ய ரஶனாதா³ம பூ⁴ஷிதா ॥ 16 ॥

காமேஶ ஜ்ஞாத ஸௌபா⁴க்³ய மார்த³வோரு த்³வயான்விதா ।
மாணிக்ய மகுடாகார ஜானுத்³வய விராஜிதா ॥ 17 ॥

இன்த்³ரகோ³ப பரிக்ஷிப்த ஸ்மர தூணாப⁴ ஜங்கி⁴கா ।
கூ³ட⁴கு³ல்பா⁴ கூர்மப்ருஷ்ட² ஜயிஷ்ணு ப்ரபதா³ன்விதா ॥ 18 ॥

நக²தீ³தி⁴தி ஸஞ்ச²ன்ன நமஜ்ஜன தமோகு³ணா ।
பத³த்³வய ப்ரபா⁴ஜால பராக்ருத ஸரோருஹா ॥ 19 ॥

ஶிஞ்ஜான மணிமஞ்ஜீர மண்டி³த ஶ்ரீ பதா³ம்பு³ஜா ।
மரால்தீ³ மன்த³க³மனா, மஹாலாவண்ய ஶேவதி⁴: ॥ 2௦ ॥

ஸர்வாருணானவத்³யாங்கீ³ ஸர்வாப⁴ரண பூ⁴ஷிதா ।
ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா², ஶிவா, ஸ்வாதீ⁴ன வல்லபா⁴ ॥ 21 ॥

ஸுமேரு மத்⁴யஶ்ருங்க³ஸ்தா², ஶ்ரீமன்னக³ர நாயிகா ।
சின்தாமணி க்³ருஹான்தஸ்தா², பஞ்சப்³ரஹ்மாஸனஸ்தி²தா ॥ 22 ॥

மஹாபத்³மாடவீ ஸம்ஸ்தா², கத³ம்ப³ வனவாஸினீ ।
ஸுதா⁴ஸாக³ர மத்⁴யஸ்தா², காமாக்ஷீ காமதா³யினீ ॥ 23 ॥

தே³வர்ஷி க³ணஸங்கா⁴த ஸ்தூயமானாத்ம வைப⁴வா ।
ப⁴ண்டா³ஸுர வதோ⁴த்³யுக்த ஶக்திஸேனா ஸமன்விதா ॥ 24 ॥

ஸம்பத்கரீ ஸமாரூட⁴ ஸின்து⁴ர வ்ரஜஸேவிதா ।
அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வ கோடிகோடி பி⁴ராவ்ருதா ॥ 25 ॥

சக்ரராஜ ரதா²ரூட⁴ ஸர்வாயுத⁴ பரிஷ்க்ருதா ।
கே³யசக்ர ரதா²ரூட⁴ மன்த்ரிணீ பரிஸேவிதா ॥ 26 ॥

கிரிசக்ர ரதா²ரூட⁴ த³ண்ட³னாதா² புரஸ்க்ருதா ।
ஜ்வாலாமாலினி காக்ஷிப்த வஹ்னிப்ராகார மத்⁴யகா³ ॥ 27 ॥

ப⁴ண்ட³ஸைன்ய வதோ⁴த்³யுக்த ஶக்தி விக்ரமஹர்ஷிதா ।
நித்யா பராக்ரமாடோப நிரீக்ஷண ஸமுத்ஸுகா ॥ 28 ॥

ப⁴ண்ட³புத்ர வதோ⁴த்³யுக்த பா³லாவிக்ரம நன்தி³தா ।
மன்த்ரிண்யம்பா³ விரசித விஷங்க³ வத⁴தோஷிதா ॥ 29 ॥

விஶுக்ர ப்ராணஹரண வாராஹீ வீர்யனந்தி³தா ।
காமேஶ்வர முகா²லோக கல்பித ஶ்ரீ க³ணேஶ்வரா ॥ 3௦ ॥

மஹாக³ணேஶ நிர்பி⁴ன்ன விக்⁴னயன்த்ர ப்ரஹர்ஷிதா ।
ப⁴ண்டா³ஸுரேன்த்³ர நிர்முக்த ஶஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வர்ஷிணீ ॥ 31 ॥

கராங்கு³ல்தி³ நகோ²த்பன்ன நாராயண த³ஶாக்ருதி: ।
மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³னி நிர்த³க்³தா⁴ஸுர ஸைனிகா ॥ 32 ॥

காமேஶ்வராஸ்த்ர நிர்த³க்³த⁴ ஸப⁴ண்டா³ஸுர ஶூன்யகா ।
ப்³ரஹ்மோபேன்த்³ர மஹேன்த்³ராதி³ தே³வஸம்ஸ்துத வைப⁴வா ॥ 33 ॥

ஹரனேத்ராக்³னி ஸன்த³க்³த⁴ காம ஸஞ்ஜீவனௌஷதி⁴: ।
ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வ கூடைக ஸ்வரூப முக²பங்கஜா ॥ 34 ॥

கண்டா²த:⁴ கடிபர்யன்த மத்⁴யகூட ஸ்வரூபிணீ ।
ஶக்திகூடைக தாபன்ன கட்யதோ²பா⁴க³ தா⁴ரிணீ ॥ 35 ॥

மூலமன்த்ராத்மிகா, மூலகூட த்ரய கல்தே³ப³ரா ।
குல்தா³ம்ருதைக ரஸிகா, குல்த³ஸங்கேத பாலினீ ॥ 36 ॥

குல்தா³ங்க³னா, குல்தா³ன்த:ஸ்தா², கௌல்தி³னீ, குல்த³யோகி³னீ ।
அகுல்தா³, ஸமயான்த:ஸ்தா², ஸமயாசார தத்பரா ॥ 37 ॥

மூலாதா⁴ரைக நிலயா, ப்³ரஹ்மக்³ரன்தி² விபே⁴தி³னீ ।
மணிபூரான்த ருதி³தா, விஷ்ணுக்³ரன்தி² விபே⁴தி³னீ ॥ 38 ॥

ஆஜ்ஞா சக்ரான்தரால்த³ஸ்தா², ருத்³ரக்³ரன்தி² விபே⁴தி³னீ ।
ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜா ரூடா⁴, ஸுதா⁴ஸாராபி⁴ வர்ஷிணீ ॥ 39 ॥

தடில்லதா ஸமருசி:, ஷட்-சக்ரோபரி ஸம்ஸ்தி²தா ।
மஹாஶக்தி:, குண்ட³லினீ, பி³ஸதன்து தனீயஸீ ॥ 4௦ ॥

ப⁴வானீ, பா⁴வனாக³ம்யா, ப⁴வாரண்ய குடா²ரிகா ।
ப⁴த்³ரப்ரியா, ப⁴த்³ரமூர்தி, ர்ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³ய தா³யினீ ॥ 41 ॥

ப⁴க்திப்ரியா, ப⁴க்திக³ம்யா, ப⁴க்திவஶ்யா, ப⁴யாபஹா ।
ஶாம்ப⁴வீ, ஶாரதா³ராத்⁴யா, ஶர்வாணீ, ஶர்மதா³யினீ ॥ 42 ॥

ஶாங்கரீ, ஶ்ரீகரீ, ஸாத்⁴வீ, ஶரச்சன்த்³ரனிபா⁴னநா ।
ஶாதோத³ரீ, ஶான்திமதீ, நிராதா⁴ரா, நிரஞ்ஜனா ॥ 43 ॥

நிர்லேபா, நிர்மலா, நித்யா, நிராகாரா, நிராகுலா ।
நிர்கு³ணா, நிஷ்கல்தா³, ஶான்தா, நிஷ்காமா, நிருபப்லவா ॥ 44 ॥

நித்யமுக்தா, நிர்விகாரா, நிஷ்ப்ரபஞ்சா, நிராஶ்ரயா ।
நித்யஶுத்³தா⁴, நித்யபு³த்³தா⁴, நிரவத்³யா, நிரன்தரா ॥ 45 ॥

நிஷ்காரணா, நிஷ்கல்த³ங்கா, நிருபாதி⁴, ர்னிரீஶ்வரா ।
நீராகா³, ராக³மத²னீ, நிர்மதா³, மத³னாஶினீ ॥ 46 ॥

நிஶ்சின்தா, நிரஹங்காரா, நிர்மோஹா, மோஹனாஶினீ ।
நிர்மமா, மமதாஹன்த்ரீ, நிஷ்பாபா, பாபனாஶினீ ॥ 47 ॥

நிஷ்க்ரோதா⁴, க்ரோத⁴ஶமனீ, நிர்லோபா⁴, லோப⁴னாஶினீ ।
நி:ஸம்ஶயா, ஸம்ஶயக்⁴னீ, நிர்ப⁴வா, ப⁴வனாஶினீ ॥ 48 ॥

நிர்விகல்பா, நிராபா³தா⁴, நிர்பே⁴தா³, பே⁴த³னாஶினீ ।
நிர்னாஶா, ம்ருத்யுமத²னீ, நிஷ்க்ரியா, நிஷ்பரிக்³ரஹா ॥ 49 ॥

நிஸ்துலா, நீலசிகுரா, நிரபாயா, நிரத்யயா ।
து³ர்லபா⁴, து³ர்க³மா, து³ர்கா³, து³:க²ஹன்த்ரீ, ஸுக²ப்ரதா³ ॥ 5௦ ॥

து³ஷ்டதூ³ரா, து³ராசார ஶமனீ, தோ³ஷவர்ஜிதா ।
ஸர்வஜ்ஞா, ஸான்த்³ரகருணா, ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதா ॥ 51 ॥

ஸர்வஶக்திமயீ, ஸர்வமங்க³ல்தா³, ஸத்³க³திப்ரதா³ ।
ஸர்வேஶ்வரீ, ஸர்வமயீ, ஸர்வமன்த்ர ஸ்வரூபிணீ ॥ 52 ॥

ஸர்வயன்த்ராத்மிகா, ஸர்வதன்த்ரரூபா, மனோன்மனீ ।
மாஹேஶ்வரீ, மஹாதே³வீ, மஹாலக்ஷ்மீ, ர்ம்ருட³ப்ரியா ॥ 53 ॥

மஹாரூபா, மஹாபூஜ்யா, மஹாபாதக நாஶினீ ।
மஹாமாயா, மஹாஸத்த்வா, மஹாஶக்தி ர்மஹாரதி: ॥ 54 ॥

மஹாபோ⁴கா³, மஹைஶ்வர்யா, மஹாவீர்யா, மஹாப³லா ।
மஹாபு³த்³தி⁴, ர்மஹாஸித்³தி⁴, ர்மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 55 ॥

மஹாதன்த்ரா, மஹாமன்த்ரா, மஹாயன்த்ரா, மஹாஸனா ।
மஹாயாக³ க்ரமாராத்⁴யா, மஹாபை⁴ரவ பூஜிதா ॥ 56 ॥

மஹேஶ்வர மஹாகல்ப மஹாதாண்ட³வ ஸாக்ஷிணீ ।
மஹாகாமேஶ மஹிஷீ, மஹாத்ரிபுர ஸுன்த³ரீ ॥ 57 ॥

சது:ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யா, சதுஷ்ஷஷ்டி கல்தா³மயீ ।
மஹா சதுஷ்ஷஷ்டி கோடி யோகி³னீ க³ணஸேவிதா ॥ 58 ॥

மனுவித்³யா, சன்த்³ரவித்³யா, சன்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³ ।
சாருரூபா, சாருஹாஸா, சாருசன்த்³ர கல்தா³த⁴ரா ॥ 59 ॥

சராசர ஜக³ன்னாதா², சக்ரராஜ நிகேதனா ।
பார்வதீ, பத்³மனயனா, பத்³மராக³ ஸமப்ரபா⁴ ॥ 6௦ ॥

பஞ்சப்ரேதாஸனாஸீனா, பஞ்சப்³ரஹ்ம ஸ்வரூபிணீ ।
சின்மயீ, பரமானந்தா³, விஜ்ஞான க⁴னரூபிணீ ॥ 61 ॥

த்⁴யானத்⁴யாத்ரு த்⁴யேயரூபா, த⁴ர்மாத⁴ர்ம விவர்ஜிதா ।
விஶ்வரூபா, ஜாக³ரிணீ, ஸ்வபன்தீ, தைஜஸாத்மிகா ॥ 62 ॥

ஸுப்தா, ப்ராஜ்ஞாத்மிகா, துர்யா, ஸர்வாவஸ்தா² விவர்ஜிதா ।
ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ, ப்³ரஹ்மரூபா, கோ³ப்த்ரீ, கோ³வின்த³ரூபிணீ ॥ 63 ॥

ஸம்ஹாரிணீ, ருத்³ரரூபா, திரோதா⁴னகரீஶ்வரீ ।
ஸதா³ஶிவானுக்³ரஹதா³, பஞ்சக்ருத்ய பராயணா ॥ 64 ॥

பா⁴னுமண்ட³ல மத்⁴யஸ்தா², பை⁴ரவீ, ப⁴க³மாலினீ ।
பத்³மாஸனா, ப⁴க³வதீ, பத்³மனாப⁴ ஸஹோத³ரீ ॥ 65 ॥

உன்மேஷ நிமிஷோத்பன்ன விபன்ன பு⁴வனாவல்தி³: ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³னா, ஸஹஸ்ராக்ஷீ, ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 66 ॥

ஆப்³ரஹ்ம கீடஜனநீ, வர்ணாஶ்ரம விதா⁴யினீ ।
நிஜாஜ்ஞாரூபனிக³மா, புண்யாபுண்ய ப²லப்ரதா³ ॥ 67 ॥

ஶ்ருதி ஸீமன்த ஸின்தூ⁴ரீக்ருத பாதா³ப்³ஜதூ⁴ல்தி³கா ।
ஸகலாக³ம ஸன்தோ³ஹ ஶுக்திஸம்புட மௌக்திகா ॥ 68 ॥

புருஷார்த²ப்ரதா³, பூர்ணா, போ⁴கி³னீ, பு⁴வனேஶ்வரீ ।
அம்பி³கா,னாதி³ நித⁴னா, ஹரிப்³ரஹ்மேன்த்³ர ஸேவிதா ॥ 69 ॥

நாராயணீ, நாத³ரூபா, நாமரூப விவர்ஜிதா ।
ஹ்ரீங்காரீ, ஹ்ரீமதீ, ஹ்ருத்³யா, ஹேயோபாதே³ய வர்ஜிதா ॥ 7௦ ॥

ராஜராஜார்சிதா, ராஜ்ஞீ, ரம்யா, ராஜீவலோசனா ।
ரஞ்ஜனீ, ரமணீ, ரஸ்யா, ரணத்கிங்கிணி மேக²லா ॥ 71 ॥

ரமா, ராகேன்து³வத³னா, ரதிரூபா, ரதிப்ரியா ।
ரக்ஷாகரீ, ராக்ஷஸக்⁴னீ, ராமா, ரமணலம்படா ॥ 72 ॥

காம்யா, காமகல்தா³ரூபா, கத³ம்ப³ குஸுமப்ரியா ।
கல்த்³யாணீ, ஜக³தீகன்தா³, கருணாரஸ ஸாக³ரா ॥ 73 ॥

கல்தா³வதீ, கல்தா³லாபா, கான்தா, காத³ம்ப³ரீப்ரியா ।
வரதா³, வாமனயனா, வாருணீமத³விஹ்வலா ॥ 74 ॥

விஶ்வாதி⁴கா, வேத³வேத்³யா, வின்த்⁴யாசல நிவாஸினீ ।
விதா⁴த்ரீ, வேதஜ³னநீ, விஷ்ணுமாயா, விலாஸினீ ॥ 75 ॥

க்ஷேத்ரஸ்வரூபா, க்ஷேத்ரேஶீ, க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ பாலினீ ।
க்ஷயவ்ருத்³தி⁴ வினிர்முக்தா, க்ஷேத்ரபால ஸமர்சிதா ॥ 76 ॥

விஜயா, விமலா, வன்த்³யா, வன்தா³ரு ஜனவத்ஸலா ।
வாக்³வாதி³னீ, வாமகேஶீ, வஹ்னிமண்ட³ல வாஸினீ ॥ 77 ॥

ப⁴க்திமத்-கல்பலதிகா, பஶுபாஶ விமோசனீ ।
ஸம்ஹ்ருதாஶேஷ பாஷண்டா³, ஸதா³சார ப்ரவர்திகா ॥ 78 ॥

தாபத்ரயாக்³னி ஸன்தப்த ஸமாஹ்லாத³ன சன்த்³ரிகா ।
தருணீ, தாபஸாராத்⁴யா, தனுமத்⁴யா, தமோபஹா ॥ 79 ॥

சிதி, ஸ்தத்பத³லக்ஷ்யார்தா², சிதே³க ரஸரூபிணீ ।
ஸ்வாத்மானந்த³லவீபூ⁴த ப்³ரஹ்மாத்³யானந்த³ ஸன்ததி: ॥ 8௦ ॥

பரா, ப்ரத்யக்சிதீ ரூபா, பஶ்யன்தீ, பரதே³வதா ।
மத்⁴யமா, வைக²ரீரூபா, ப⁴க்தமானஸ ஹம்ஸிகா ॥ 81 ॥

காமேஶ்வர ப்ராணனாடீ³, க்ருதஜ்ஞா, காமபூஜிதா ।
ஶ்ருங்கா³ர ரஸஸம்பூர்ணா, ஜயா, ஜாலன்த⁴ரஸ்தி²தா ॥ 82 ॥

ஓட்³யாண பீட²னிலயா, பி³ன்து³மண்ட³ல வாஸினீ ।
ரஹோயாக³ க்ரமாராத்⁴யா, ரஹஸ்தர்பண தர்பிதா ॥ 83 ॥

ஸத்³ய: ப்ரஸாதி³னீ, விஶ்வஸாக்ஷிணீ, ஸாக்ஷிவர்ஜிதா ।
ஷட³ங்க³தே³வதா யுக்தா, ஷாட்³கு³ண்ய பரிபூரிதா ॥ 84 ॥

நித்யக்லின்னா, நிருபமா, நிர்வாண ஸுக²தா³யினீ ।
நித்யா, ஷோட³ஶிகாரூபா, ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ ஶரீரிணீ ॥ 85 ॥

ப்ரபா⁴வதீ, ப்ரபா⁴ரூபா, ப்ரஸித்³தா⁴, பரமேஶ்வரீ ।
மூலப்ரக்ருதி ரவ்யக்தா, வ்யக்தாவ்யக்த ஸ்வரூபிணீ ॥ 86 ॥

வ்யாபினீ, விவிதா⁴காரா, வித்³யாவித்³யா ஸ்வரூபிணீ ।
மஹாகாமேஶ நயனா குமுதா³ஹ்லாத³ கௌமுதீ³ ॥ 87 ॥

ப⁴க்தஹார்த³ தமோபே⁴த³ பா⁴னுமத்³-பா⁴னுஸன்ததி: ।
ஶிவதூ³தீ, ஶிவாராத்⁴யா, ஶிவமூர்தி, ஶ்ஶிவங்கரீ ॥ 88 ॥

ஶிவப்ரியா, ஶிவபரா, ஶிஷ்டேஷ்டா, ஶிஷ்டபூஜிதா ।
அப்ரமேயா, ஸ்வப்ரகாஶா, மனோவாசாம கோ³சரா ॥ 89 ॥

சிச்ச²க்தி, ஶ்சேதனாரூபா, ஜட³ஶக்தி, ர்ஜடா³த்மிகா ।
கா³யத்ரீ, வ்யாஹ்ருதி, ஸ்ஸன்த்⁴யா, த்³விஜப்³ருன்த³ நிஷேவிதா ॥ 9௦ ॥

தத்த்வாஸனா, தத்த்வமயீ, பஞ்சகோஶான்தரஸ்தி²தா ।
நிஸ்ஸீமமஹிமா, நித்யயௌவனா, மத³ஶாலினீ ॥ 91 ॥

மத³கூ⁴ர்ணித ரக்தாக்ஷீ, மத³பாடல க³ண்ட³பூ⁴: ।
சன்த³ன த்³ரவதி³க்³தா⁴ங்கீ³, சாம்பேய குஸும ப்ரியா ॥ 92 ॥

குஶலா, கோமலாகாரா, குருகுல்த்³ல்தா³, குலேஶ்வரீ ।
குல்த³குண்டா³லயா, கௌல்த³ மார்க³தத்பர ஸேவிதா ॥ 93 ॥

குமார க³ணனாதா²ம்பா³, துஷ்டி:, புஷ்டி, ர்மதி, ர்த்⁴ருதி: ।
ஶான்தி:, ஸ்வஸ்திமதீ, கான்தி, ர்னந்தி³னீ, விக்⁴னநாஶினீ ॥ 94 ॥

தேஜோவதீ, த்ரினயனா, லோலாக்ஷீ காமரூபிணீ ।
மாலினீ, ஹம்ஸினீ, மாதா, மலயாசல வாஸினீ ॥ 95 ॥

ஸுமுகீ², நல்தி³னீ, ஸுப்⁴ரூ:, ஶோப⁴னா, ஸுரனாயிகா ।
காலகண்டீ², கான்திமதீ, க்ஷோபி⁴ணீ, ஸூக்ஷ்மரூபிணீ ॥ 96 ॥

வஜ்ரேஶ்வரீ, வாமதே³வீ, வயோவஸ்தா² விவர்ஜிதா ।
ஸித்³தே⁴ஶ்வரீ, ஸித்³த⁴வித்³யா, ஸித்³த⁴மாதா, யஶஸ்வினீ ॥ 97 ॥

விஶுத்³தி⁴ சக்ரனிலயா,ரக்தவர்ணா, த்ரிலோசனா ।
க²ட்வாங்கா³தி³ ப்ரஹரணா, வத³னைக ஸமன்விதா ॥ 98 ॥

பாயஸான்னப்ரியா, த்வக்​ஸ்தா², பஶுலோக ப⁴யங்கரீ ।
அம்ருதாதி³ மஹாஶக்தி ஸம்வ்ருதா, டா³கினீஶ்வரீ ॥ 99 ॥

அனாஹதாப்³ஜ நிலயா, ஶ்யாமாபா⁴, வத³னத்³வயா ।
த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலா,க்ஷமாலாதி⁴த⁴ரா, ருதி⁴ர ஸம்ஸ்தி²தா ॥ 1௦௦ ॥

கால்த³ராத்ர்யாதி³ ஶக்த்யோக⁴வ்ருதா, ஸ்னிக்³தௌ⁴த³னப்ரியா ।
மஹாவீரேன்த்³ர வரதா³, ராகிண்யம்பா³ ஸ்வரூபிணீ ॥ 1௦1 ॥

மணிபூராப்³ஜ நிலயா, வத³னத்ரய ஸம்யுதா ।
வஜ்ராதி⁴காயுதோ⁴பேதா, டா³மர்யாதி³பி⁴ ராவ்ருதா ॥ 1௦2 ॥

ரக்தவர்ணா, மாம்ஸனிஷ்டா², கு³டா³ன்ன ப்ரீதமானஸா ।
ஸமஸ்த ப⁴க்தஸுக²தா³, லாகின்யம்பா³ ஸ்வரூபிணீ ॥ 1௦3 ॥

ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²னாம்பு³ ஜக³தா, சதுர்வக்த்ர மனோஹரா ।
ஶூலாத்³யாயுத⁴ ஸம்பன்னா, பீதவர்ணா,திக³ர்விதா ॥ 1௦4 ॥

மேதோ³னிஷ்டா², மது⁴ப்ரீதா, ப³ன்தி³ன்யாதி³ ஸமன்விதா ।
த³த்⁴யன்னாஸக்த ஹ்ருத³யா, காகினீ ரூபதா⁴ரிணீ ॥ 1௦5 ॥

மூலா தா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴, பஞ்சவக்த்ரா,ஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தா ।
அங்குஶாதி³ ப்ரஹரணா, வரதா³தி³ நிஷேவிதா ॥ 1௦6 ॥

முத்³கௌ³த³னாஸக்த சித்தா, ஸாகின்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ ।
ஆஜ்ஞா சக்ராப்³ஜனிலயா, ஶுக்லவர்ணா, ஷடா³னநா ॥ 1௦7 ॥

மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா², ஹம்ஸவதீ முக்²யஶக்தி ஸமன்விதா ।
ஹரித்³ரான்னைக ரஸிகா, ஹாகினீ ரூபதா⁴ரிணீ ॥ 1௦8 ॥

ஸஹஸ்ரத³ல்த³ பத்³மஸ்தா², ஸர்வவர்ணோப ஶோபி⁴தா ।
ஸர்வாயுத⁴த⁴ரா, ஶுக்ல ஸம்ஸ்தி²தா, ஸர்வதோமுகீ² ॥ 1௦9 ॥

ஸர்வௌத³ன ப்ரீதசித்தா, யாகின்யம்பா³ ஸ்வரூபிணீ ।
ஸ்வாஹா, ஸ்வதா⁴,மதி, ர்மேதா⁴, ஶ்ருதி:, ஸ்ம்ருதி, ரனுத்தமா ॥ 11௦ ॥

புண்யகீர்தி:, புண்யலப்⁴யா, புண்யஶ்ரவண கீர்தனா ।
புலோமஜார்சிதா, ப³ன்த⁴மோசனீ, ப³ன்து⁴ராலகா ॥ 111 ॥

விமர்ஶரூபிணீ, வித்³யா, வியதா³தி³ ஜக³த்ப்ரஸூ: ।
ஸர்வவ்யாதி⁴ ப்ரஶமனீ, ஸர்வம்ருத்யு நிவாரிணீ ॥ 112 ॥

அக்³ரக³ண்யா,சின்த்யரூபா, கலிகல்மஷ நாஶினீ ।
காத்யாயினீ, காலஹன்த்ரீ, கமலாக்ஷ நிஷேவிதா ॥ 113 ॥

தாம்பூ³ல பூரித முகீ², தா³டி³மீ குஸுமப்ரபா⁴ ।
ம்ருகா³க்ஷீ, மோஹினீ, முக்²யா, ம்ருடா³னீ, மித்ரரூபிணீ ॥ 114 ॥

நித்யத்ருப்தா, ப⁴க்தனிதி⁴, ர்னியன்த்ரீ, நிகி²லேஶ்வரீ ।
மைத்ர்யாதி³ வாஸனாலப்⁴யா, மஹாப்ரல்த³ய ஸாக்ஷிணீ ॥ 115 ॥

பராஶக்தி:, பரானிஷ்டா², ப்ரஜ்ஞான க⁴னரூபிணீ ।
மாத்⁴வீபானாலஸா, மத்தா, மாத்ருகா வர்ண ரூபிணீ ॥ 116 ॥

மஹாகைலாஸ நிலயா, ம்ருணால ம்ருது³தோ³ர்லதா ।
மஹனீயா, த³யாமூர்தீ, ர்மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலினீ ॥ 117 ॥

ஆத்மவித்³யா, மஹாவித்³யா, ஶ்ரீவித்³யா, காமஸேவிதா ।
ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீ வித்³யா, த்ரிகூடா, காமகோடிகா ॥ 118 ॥

கடாக்ஷகிங்கரீ பூ⁴த கமலா கோடிஸேவிதா ।
ஶிர:ஸ்தி²தா, சன்த்³ரனிபா⁴, பா²லஸ்தே²ன்த்³ர த⁴னு:ப்ரபா⁴ ॥ 119 ॥

ஹ்ருத³யஸ்தா², ரவிப்ரக்²யா, த்ரிகோணான்தர தீ³பிகா ।
தா³க்ஷாயணீ, தை³த்யஹன்த்ரீ, த³க்ஷயஜ்ஞ வினாஶினீ ॥ 12௦ ॥

த³ரான்தோ³ல்தி³த தீ³ர்கா⁴க்ஷீ, த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலன்முகீ² ।
கு³ருமூர்தி, ர்கு³ணனிதி⁴, ர்கோ³மாதா, கு³ஹஜன்மபூ⁴: ॥ 121 ॥

தே³வேஶீ, த³ண்ட³னீதிஸ்தா², த³ஹராகாஶ ரூபிணீ ।
ப்ரதிபன்முக்²ய ராகான்த திதி²மண்ட³ல பூஜிதா ॥ 122 ॥

கல்தா³த்மிகா, கல்தா³னாதா², காவ்யாலாப வினோதி³னீ ।
ஸசாமர ரமாவாணீ ஸவ்யத³க்ஷிண ஸேவிதா ॥ 123 ॥

ஆதி³ஶக்தி, ரமேயா,த்மா, பரமா, பாவனாக்ருதி: ।
அனேககோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³ ஜனநீ, தி³வ்யவிக்³ரஹா ॥ 124 ॥

க்லீங்காரீ, கேவலா, கு³ஹ்யா, கைவல்ய பத³தா³யினீ ।
த்ரிபுரா, த்ரிஜக³த்³வன்த்³யா, த்ரிமூர்தி, ஸ்த்ரித³ஶேஶ்வரீ ॥ 125 ॥

த்ர்யக்ஷரீ, தி³வ்யக³ன்தா⁴ட்⁴யா, ஸின்தூ⁴ர திலகாஞ்சிதா ।
உமா, ஶைலேன்த்³ரதனயா, கௌ³ரீ, க³ன்த⁴ர்வ ஸேவிதா ॥ 126 ॥

விஶ்வக³ர்பா⁴, ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴,வரதா³ வாக³தீ⁴ஶ்வரீ ।
த்⁴யானக³ம்யா,பரிச்சே²த்³யா, ஜ்ஞானதா³, ஜ்ஞானவிக்³ரஹா ॥ 127 ॥

ஸர்வவேதா³ன்த ஸம்வேத்³யா, ஸத்யானந்த³ ஸ்வரூபிணீ ।
லோபாமுத்³ரார்சிதா, லீலாக்லுப்த ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா ॥ 128 ॥

அத்³ருஶ்யா, த்³ருஶ்யரஹிதா, விஜ்ஞாத்ரீ, வேத்³யவர்ஜிதா ।
யோகி³னீ, யோக³தா³, யோக்³யா, யோகா³னந்தா³, யுக³ன்த⁴ரா ॥ 129 ॥

இச்சா²ஶக்தி ஜ்ஞானஶக்தி க்ரியாஶக்தி ஸ்வரூபிணீ ।
ஸர்வாதா⁴ரா, ஸுப்ரதிஷ்டா², ஸத³ஸத்³-ரூபதா⁴ரிணீ ॥ 13௦ ॥

அஷ்டமூர்தி, ரஜாஜைத்ரீ, லோகயாத்ரா விதா⁴யினீ ।
ஏகாகினீ, பூ⁴மரூபா, நிர்த்³வைதா, த்³வைதவர்ஜிதா ॥ 131 ॥

அன்னதா³, வஸுதா³, வ்ருத்³தா⁴, ப்³ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிணீ ।
ப்³ருஹதீ, ப்³ராஹ்மணீ, ப்³ராஹ்மீ, ப்³ரஹ்மானந்தா³, ப³லிப்ரியா ॥ 132 ॥

பா⁴ஷாரூபா, ப்³ருஹத்ஸேனா, பா⁴வாபா⁴வ விவர்ஜிதா ।
ஸுகா²ராத்⁴யா, ஶுப⁴கரீ, ஶோப⁴னா ஸுலபா⁴க³தி: ॥ 133 ॥

ராஜராஜேஶ்வரீ, ராஜ்யதா³யினீ, ராஜ்யவல்லபா⁴ ।
ராஜத்-க்ருபா, ராஜபீட² நிவேஶித நிஜாஶ்ரிதா: ॥ 134 ॥

ராஜ்யலக்ஷ்மீ:, கோஶனாதா², சதுரங்க³ ப³லேஶ்வரீ ।
ஸாம்ராஜ்யதா³யினீ, ஸத்யஸன்தா⁴, ஸாக³ரமேக²லா ॥ 135 ॥

தீ³க்ஷிதா, தை³த்யஶமனீ, ஸர்வலோக வஶங்கரீ ।
ஸர்வார்த²தா³த்ரீ, ஸாவித்ரீ, ஸச்சிதா³னந்த³ ரூபிணீ ॥ 136 ॥

தே³ஶகாலாபரிச்சி²ன்னா, ஸர்வகா³, ஸர்வமோஹினீ ।
ஸரஸ்வதீ, ஶாஸ்த்ரமயீ, கு³ஹாம்பா³, கு³ஹ்யரூபிணீ ॥ 137 ॥

ஸர்வோபாதி⁴ வினிர்முக்தா, ஸதா³ஶிவ பதிவ்ரதா ।
ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வரீ, ஸாத்⁴வீ, கு³ருமண்ட³ல ரூபிணீ ॥ 138 ॥

குலோத்தீர்ணா, ப⁴கா³ராத்⁴யா, மாயா, மது⁴மதீ, மஹீ ।
க³ணாம்பா³, கு³ஹ்யகாராத்⁴யா, கோமலாங்கீ³, கு³ருப்ரியா ॥ 139 ॥

ஸ்வதன்த்ரா, ஸர்வதன்த்ரேஶீ, த³க்ஷிணாமூர்தி ரூபிணீ ।
ஸனகாதி³ ஸமாராத்⁴யா, ஶிவஜ்ஞான ப்ரதா³யினீ ॥ 14௦ ॥

சித்கல்தா³,னந்த³கலிகா, ப்ரேமரூபா, ப்ரியங்கரீ ।
நாமபாராயண ப்ரீதா, நன்தி³வித்³யா, நடேஶ்வரீ ॥ 141 ॥

மித்²யா ஜக³த³தி⁴ஷ்டா²னா முக்திதா³, முக்திரூபிணீ ।
லாஸ்யப்ரியா, லயகரீ, லஜ்ஜா, ரம்பா⁴தி³ வன்தி³தா ॥ 142 ॥

ப⁴வதா³வ ஸுதா⁴வ்ருஷ்டி:, பாபாரண்ய த³வானலா ।
தௌ³ர்பா⁴க்³யதூல வாதூலா, ஜராத்⁴வான்த ரவிப்ரபா⁴ ॥ 143 ॥

பா⁴க்³யாப்³தி⁴சன்த்³ரிகா, ப⁴க்தசித்தகேகி க⁴னாக⁴னா ।
ரோக³பர்வத த³ம்போ⁴ல்தி³, ர்ம்ருத்யுதா³ரு குடா²ரிகா ॥ 144 ॥

மஹேஶ்வரீ, மஹாகால்தீ³, மஹாக்³ராஸா, மஹாஶனா ।
அபர்ணா, சண்டி³கா, சண்ட³முண்டா³ஸுர நிஷூதி³னீ ॥ 145 ॥

க்ஷராக்ஷராத்மிகா, ஸர்வலோகேஶீ, விஶ்வதா⁴ரிணீ ।
த்ரிவர்க³தா³த்ரீ, ஸுப⁴கா³, த்ர்யம்ப³கா, த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 146 ॥

ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³, ஶுத்³தா⁴, ஜபாபுஷ்ப நிபா⁴க்ருதி: ।
ஓஜோவதீ, த்³யுதித⁴ரா, யஜ்ஞரூபா, ப்ரியவ்ரதா ॥ 147 ॥

து³ராராத்⁴யா, து³ராத³ர்ஷா, பாடலீ குஸுமப்ரியா ।
மஹதீ, மேருனிலயா, மன்தா³ர குஸுமப்ரியா ॥ 148 ॥

வீராராத்⁴யா, விராட்³ரூபா, விரஜா, விஶ்வதோமுகீ² ।
ப்ரத்யக்³ரூபா, பராகாஶா, ப்ராணதா³, ப்ராணரூபிணீ ॥ 149 ॥

மார்தாண்ட³ பை⁴ரவாராத்⁴யா, மன்த்ரிணீ ந்யஸ்தராஜ்யதூ⁴: ।
த்ரிபுரேஶீ, ஜயத்ஸேனா, நிஸ்த்ரைகு³ண்யா, பராபரா ॥ 15௦ ॥

ஸத்யஜ்ஞானானந்த³ரூபா, ஸாமரஸ்ய பராயணா ।
கபர்தி³னீ, கலாமாலா, காமது⁴க்,காமரூபிணீ ॥ 151 ॥

கல்தா³னிதி⁴:, காவ்யகல்தா³, ரஸஜ்ஞா, ரஸஶேவதி⁴: ।
புஷ்டா, புராதனா, பூஜ்யா, புஷ்கரா, புஷ்கரேக்ஷணா ॥ 152 ॥

பரஞ்ஜ்யோதி:, பரன்தா⁴ம, பரமாணு:, பராத்பரா ।
பாஶஹஸ்தா, பாஶஹன்த்ரீ, பரமன்த்ர விபே⁴தி³னீ ॥ 153 ॥

மூர்தா,மூர்தா,னித்யத்ருப்தா, முனி மானஸ ஹம்ஸிகா ।
ஸத்யவ்ரதா, ஸத்யரூபா, ஸர்வான்தர்யாமினீ, ஸதீ ॥ 154 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ, ப்³ரஹ்மஜனநீ, ப³ஹுரூபா, பு³தா⁴ர்சிதா ।
ப்ரஸவித்ரீ, ப்ரசண்டா³ஜ்ஞா, ப்ரதிஷ்டா², ப்ரகடாக்ருதி: ॥ 155 ॥

ப்ராணேஶ்வரீ, ப்ராணதா³த்ரீ, பஞ்சாஶத்-பீட²ரூபிணீ ।
விஶ்ருங்க³லா, விவிக்தஸ்தா², வீரமாதா, வியத்ப்ரஸூ: ॥ 156 ॥

முகுன்தா³, முக்தி நிலயா, மூலவிக்³ரஹ ரூபிணீ ।
பா⁴வஜ்ஞா, ப⁴வரோக³க்⁴னீ ப⁴வசக்ர ப்ரவர்தினீ ॥ 157 ॥

ச²ன்த³ஸ்ஸாரா, ஶாஸ்த்ரஸாரா, மன்த்ரஸாரா, தலோத³ரீ ।
உதா³ரகீர்தி, ருத்³தா³மவைப⁴வா, வர்ணரூபிணீ ॥ 158 ॥

ஜன்மம்ருத்யு ஜராதப்த ஜன விஶ்ரான்தி தா³யினீ ।
ஸர்வோபனிஷ து³த்³கு⁴ஷ்டா, ஶான்த்யதீத கல்தா³த்மிகா ॥ 159 ॥

க³ம்பீ⁴ரா, க³க³னான்த:ஸ்தா², க³ர்விதா, கா³னலோலுபா ।
கல்பனாரஹிதா, காஷ்டா², கான்தா, கான்தார்த⁴ விக்³ரஹா ॥ 16௦ ॥

கார்யகாரண நிர்முக்தா, காமகேல்தி³ தரங்கி³தா ।
கனத்-கனகதாடங்கா, லீலாவிக்³ரஹ தா⁴ரிணீ ॥ 161 ॥

அஜாக்ஷய வினிர்முக்தா, முக்³தா⁴ க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³னீ ।
அன்தர்முக² ஸமாராத்⁴யா, ப³ஹிர்முக² ஸுது³ர்லபா⁴ ॥ 162 ॥

த்ரயீ, த்ரிவர்க³ நிலயா, த்ரிஸ்தா², த்ரிபுரமாலினீ ।
நிராமயா, நிராலம்பா³, ஸ்வாத்மாராமா, ஸுதா⁴ஸ்ருதி: ॥ 163 ॥

ஸம்ஸாரபங்க நிர்மக்³ன ஸமுத்³த⁴ரண பண்டி³தா ।
யஜ்ஞப்ரியா, யஜ்ஞகர்த்ரீ, யஜமான ஸ்வரூபிணீ ॥ 164 ॥

த⁴ர்மாதா⁴ரா, த⁴னாத்⁴யக்ஷா, த⁴னதா⁴ன்ய விவர்தி⁴னீ ।
விப்ரப்ரியா, விப்ரரூபா, விஶ்வப்⁴ரமண காரிணீ ॥ 165 ॥

விஶ்வக்³ராஸா, வித்³ருமாபா⁴, வைஷ்ணவீ, விஷ்ணுரூபிணீ ।
அயோனி, ர்யோனினிலயா, கூடஸ்தா², குலரூபிணீ ॥ 166 ॥

வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியா, வீரா, நைஷ்கர்ம்யா, நாத³ரூபிணீ ।
விஜ்ஞான கலனா, கல்யா வித³க்³தா⁴, பை³ன்த³வாஸனா ॥ 167 ॥

தத்த்வாதி⁴கா, தத்த்வமயீ, தத்த்வமர்த² ஸ்வரூபிணீ ।
ஸாமகா³னப்ரியா, ஸௌம்யா, ஸதா³ஶிவ குடும்பி³னீ ॥ 168 ॥

ஸவ்யாபஸவ்ய மார்க³ஸ்தா², ஸர்வாபத்³வி நிவாரிணீ ।
ஸ்வஸ்தா², ஸ்வபா⁴வமது⁴ரா, தீ⁴ரா, தீ⁴ர ஸமர்சிதா ॥ 169 ॥

சைதன்யார்க்⁴ய ஸமாராத்⁴யா, சைதன்ய குஸுமப்ரியா ।
ஸதோ³தி³தா, ஸதா³துஷ்டா, தருணாதி³த்ய பாடலா ॥ 17௦ ॥

த³க்ஷிணா, த³க்ஷிணாராத்⁴யா, த³ரஸ்மேர முகா²ம்பு³ஜா ।
கௌல்தி³னீ கேவலா,னர்க்⁴யா கைவல்ய பத³தா³யினீ ॥ 171 ॥

ஸ்தோத்ரப்ரியா, ஸ்துதிமதீ, ஶ்ருதிஸம்ஸ்துத வைப⁴வா ।
மனஸ்வினீ, மானவதீ, மஹேஶீ, மங்க³ல்தா³க்ருதி: ॥ 172 ॥

விஶ்வமாதா, ஜக³த்³தா⁴த்ரீ, விஶாலாக்ஷீ, விராகி³ணீ।
ப்ரக³ல்பா⁴, பரமோதா³ரா, பராமோதா³, மனோமயீ ॥ 173 ॥

வ்யோமகேஶீ, விமானஸ்தா², வஜ்ரிணீ, வாமகேஶ்வரீ ।
பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா, பஞ்சப்ரேத மஞ்சாதி⁴ஶாயினீ ॥ 174 ॥

பஞ்சமீ, பஞ்சபூ⁴தேஶீ, பஞ்ச ஸங்க்³யோபசாரிணீ ।
ஶாஶ்வதீ, ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா, ஶர்மதா³, ஶம்பு⁴மோஹினீ ॥ 175 ॥

த⁴ரா, த⁴ரஸுதா, த⁴ன்யா, த⁴ர்மிணீ, த⁴ர்மவர்தி⁴னீ ।
லோகாதீதா, கு³ணாதீதா, ஸர்வாதீதா, ஶமாத்மிகா ॥ 176 ॥

ப³ன்தூ⁴க குஸும ப்ரக்²யா, பா³லா, லீலாவினோதி³னீ ।
ஸுமங்க³ல்தீ³, ஸுக²கரீ, ஸுவேஷாட்³யா, ஸுவாஸினீ ॥ 177 ॥

ஸுவாஸின்யர்சனப்ரீதா, ஶோப⁴னா, ஶுத்³த⁴ மானஸா ।
பி³ன்து³ தர்பண ஸன்துஷ்டா, பூர்வஜா, த்ரிபுராம்பி³கா ॥ 178 ॥

த³ஶமுத்³ரா ஸமாராத்⁴யா, த்ரிபுரா ஶ்ரீவஶங்கரீ ।
ஜ்ஞானமுத்³ரா, ஜ்ஞானக³ம்யா, ஜ்ஞானஜ்ஞேய ஸ்வரூபிணீ ॥ 179 ॥

யோனிமுத்³ரா, த்ரிக²ண்டே³ஶீ, த்ரிகு³ணாம்பா³, த்ரிகோணகா³ ।
அனகா⁴த்³பு⁴த சாரித்ரா, வாஞ்சி²தார்த² ப்ரதா³யினீ ॥ 18௦ ॥

அப்⁴யாஸாதி ஶயஜ்ஞாதா, ஷட³த்⁴வாதீத ரூபிணீ ।
அவ்யாஜ கருணாமூர்தி, ரஜ்ஞானத்⁴வான்த தீ³பிகா ॥ 181 ॥

ஆபா³லகோ³ப விதி³தா, ஸர்வானுல்லங்க்⁴ய ஶாஸனா ।
ஶ்ரீ சக்ரராஜனிலயா, ஶ்ரீமத்த்ரிபுர ஸுன்த³ரீ ॥ 182 ॥

ஶ்ரீ ஶிவா, ஶிவஶக்த்யைக்ய ரூபிணீ, லலிதாம்பி³கா ।
ஏவம் ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யா நாம்னாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு³: ॥ 183 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே, உத்தரக²ண்டே³, ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்ய ஸம்வாதே³, ஶ்ரீலலிதாரஹஸ்யனாம ஶ்ரீ லலிதா ரஹஸ்யனாம ஸாஹஸ்ரஸ்தோத்ர கத²னம் நாம த்³விதீயோத்⁴யாய: ॥

ஸின்தூ⁴ராருண விக்³ரஹாம் த்ரிணயனாம் மாணிக்ய மௌல்தி³ஸ்பு²ர-
த்தாரானாயக ஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ² மாபீன வக்ஷோருஹாம் ।
பாணிப்⁴யா மலிபூர்ண ரத்ன சஷகம் ரக்தோத்பலம் பி³ப்⁴ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்னக⁴டஸ்த² ரக்த சரணாம் த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *