సూర్య సహస్ర నామ స్తోత్రం | Surya Sahasranama Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

అస్య శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రస్య వేదవ్యాస ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సవితా దేవతా సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ధ్యానమ్ ।
ధ్యేయః సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీ
నారాయణః సరసిజాసనసన్నివిష్టః ।
కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీ
హారీ హిరణ్మయవపుర్ధృతశంఖచక్రః ॥

స్తోత్రమ్ ।
ఓం విశ్వవిద్విశ్వజిత్కర్తా విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః ।
విశ్వేశ్వరో విశ్వయోనిర్నియతాత్మా జితేంద్రియః ॥ 1 ॥

కాలాశ్రయః కాలకర్తా కాలహా కాలనాశనః ।
మహాయోగీ మహాసిద్ధిర్మహాత్మా సుమహాబలః ॥ 2 ॥

ప్రభుర్విభుర్భూతనాథో భూతాత్మా భువనేశ్వరః ।
భూతభవ్యో భావితాత్మా భూతాంతఃకరణం శివః ॥ 3 ॥

శరణ్యః కమలానందో నందనో నందవర్ధనః ।
వరేణ్యో వరదో యోగీ సుసంయుక్తః ప్రకాశకః ॥ 4 ॥

ప్రాప్తయానః పరప్రాణః పూతాత్మా ప్రియతః ప్రియః । [ప్రయతః]
నయః సహస్రపాత్ సాధుర్దివ్యకుండలమండితః ॥ 5 ॥

అవ్యంగధారీ ధీరాత్మా సవితా వాయువాహనః ।
సమాహితమతిర్దాతా విధాతా కృతమంగలః ॥ 6 ॥

కపర్దీ కల్పపాద్రుద్రః సుమనా ధర్మవత్సలః ।
సమాయుక్తో విముక్తాత్మా కృతాత్మా కృతినాం వరః ॥ 7 ॥

అవిచింత్యవపుః శ్రేష్ఠో మహాయోగీ మహేశ్వరః ।
కాంతః కామారిరాదిత్యో నియతాత్మా నిరాకులః ॥ 8 ॥

కామః కారుణికః కర్తా కమలాకరబోధనః ।
సప్తసప్తిరచింత్యాత్మా మహాకారుణికోత్తమః ॥ 9 ॥

సంజీవనో జీవనాథో జయో జీవో జగత్పతిః ।
అయుక్తో విశ్వనిలయః సంవిభాగీ వృషధ్వజః ॥ 10 ॥

వృషాకపిః కల్పకర్తా కల్పాంతకరణో రవిః ।
ఏకచక్రరథో మౌనీ సురథో రథినాం వరః ॥ 11 ॥

సక్రోధనో రశ్మిమాలీ తేజోరాశిర్విభావసుః ।
దివ్యకృద్దినకృద్దేవో దేవదేవో దివస్పతిః ॥ 12 ॥

దీననాథో హరో హోతా దివ్యబాహుర్దివాకరః ।
యజ్ఞో యజ్ఞపతిః పూషా స్వర్ణరేతాః పరావరః ॥ 13 ॥

పరాపరజ్ఞస్తరణిరంశుమాలీ మనోహరః ।
ప్రాజ్ఞః ప్రాజ్ఞపతిః సూర్యః సవితా విష్ణురంశుమాన్ ॥ 14 ॥

సదాగతిర్గంధవహో విహితో విధిరాశుగః ।
పతంగః పతగః స్థాణుర్విహంగో విహగో వరః ॥ 15 ॥

హర్యశ్వో హరితాశ్వశ్చ హరిదశ్వో జగత్ప్రియః ।
త్ర్యంబకః సర్వదమనో భావితాత్మా భిషగ్వరః ॥ 16 ॥

ఆలోకకృల్లోకనాథో లోకాలోకనమస్కృతః ।
కాలః కల్పాంతకో వహ్నిస్తపనః సంప్రతాపనః ॥ 17 ॥

విలోచనో విరూపాక్షః సహస్రాక్షః పురందరః ।
సహస్రరశ్మిర్మిహిరో వివిధాంబరభూషణః ॥ 18 ॥

ఖగః ప్రతర్దనో ధన్యో హయగో వాగ్విశారదః ।
శ్రీమానశిశిరో వాగ్మీ శ్రీపతిః శ్రీనికేతనః ॥ 19 ॥

శ్రీకంఠః శ్రీధరః శ్రీమాన్ శ్రీనివాసో వసుప్రదః ।
కామచారీ మహామాయో మహోగ్రోఽవిదితామయః ॥ 20 ॥

తీర్థక్రియావాన్ సునయో విభక్తో భక్తవత్సలః ।
కీర్తిః కీర్తికరో నిత్యః కుండలీ కవచీ రథీ ॥ 21 ॥

హిరణ్యరేతాః సప్తాశ్వః ప్రయతాత్మా పరంతపః ।
బుద్ధిమానమరశ్రేష్ఠో రోచిష్ణుః పాకశాసనః ॥ 22 ॥

సముద్రో ధనదో ధాతా మాంధాతా కశ్మలాపహః ।
తమోఘ్నో ధ్వాంతహా వహ్నిర్హోతాఽంతఃకరణో గుహః ॥ 23 ॥

పశుమాన్ ప్రయతానందో భూతేశః శ్రీమతాం వరః ।
నిత్యోఽదితో నిత్యరథః సురేశః సురపూజితః ॥ 24 ॥

అజితో విజితో జేతా జంగమస్థావరాత్మకః ।
జీవానందో నిత్యగామీ విజేతా విజయప్రదః ॥ 25 ॥

పర్జన్యోఽగ్నిః స్థితిః స్థేయః స్థవిరోఽథ నిరంజనః ।
ప్రద్యోతనో రథారూఢః సర్వలోకప్రకాశకః ॥ 26 ॥

ధ్రువో మేషీ మహావీర్యో హంసః సంసారతారకః ।
సృష్టికర్తా క్రియాహేతుర్మార్తండో మరుతాం పతిః ॥ 27 ॥

మరుత్వాన్ దహనస్త్వష్టా భగో భర్గోఽర్యమా కపిః ।
వరుణేశో జగన్నాథః కృతకృత్యః సులోచనః ॥ 28 ॥

వివస్వాన్ భానుమాన్ కార్యః కారణస్తేజసాం నిధిః ।
అసంగగామీ తిగ్మాంశుర్ధర్మాంశుర్దీప్తదీధితిః ॥ 29 ॥

సహస్రదీధితిర్బ్రధ్నః సహస్రాంశుర్దివాకరః ।
గభస్తిమాన్ దీధితిమాన్ స్రగ్వీ మణికులద్యుతిః ॥ 30 ॥

భాస్కరః సురకార్యజ్ఞః సర్వజ్ఞస్తీక్ష్ణదీధితిః ।
సురజ్యేష్ఠః సురపతిర్బహుజ్ఞో వచసాం పతిః ॥ 31 ॥

తేజోనిధిర్బృహత్తేజా బృహత్కీర్తిర్బృహస్పతిః ।
అహిమానూర్జితో ధీమానాముక్తః కీర్తివర్ధనః ॥ 32 ॥

మహావైద్యో గణపతిర్ధనేశో గణనాయకః ।
తీవ్రప్రతాపనస్తాపీ తాపనో విశ్వతాపనః ॥ 33 ॥

కార్తస్వరో హృషీకేశః పద్మానందోఽతినందితః ।
పద్మనాభోఽమృతాహారః స్థితిమాన్ కేతుమాన్ నభః ॥ 34 ॥

అనాద్యంతోఽచ్యుతో విశ్వో విశ్వామిత్రో ఘృణిర్విరాట్ ।
ఆముక్తకవచో వాగ్మీ కంచుకీ విశ్వభావనః ॥ 35 ॥

అనిమిత్తగతిః శ్రేష్ఠః శరణ్యః సర్వతోముఖః ।
విగాహీ వేణురసహః సమాయుక్తః సమాక్రతుః ॥ 36 ॥

ధర్మకేతుర్ధర్మరతిః సంహర్తా సంయమో యమః ।
ప్రణతార్తిహరో వాయుః సిద్ధకార్యో జనేశ్వరః ॥ 37 ॥

నభో విగాహనః సత్యః సవితాత్మా మనోహరః ।
హారీ హరిర్హరో వాయురృతుః కాలానలద్యుతిః ॥ 38 ॥

సుఖసేవ్యో మహాతేజా జగతామేకకారణమ్ ।
మహేంద్రో విష్టుతః స్తోత్రం స్తుతిహేతుః ప్రభాకరః ॥ 39 ॥

సహస్రకర ఆయుష్మాన్ అరోషః సుఖదః సుఖీ ।
వ్యాధిహా సుఖదః సౌఖ్యం కల్యాణః కలతాం వరః ॥ 40 ॥

ఆరోగ్యకారణం సిద్ధిరృద్ధిర్వృద్ధిర్బృహస్పతిః ।
హిరణ్యరేతా ఆరోగ్యం విద్వాన్ బ్రధ్నో బుధో మహాన్ ॥ 41 ॥

ప్రాణవాన్ ధృతిమాన్ ఘర్మో ఘర్మకర్తా రుచిప్రదః ।
సర్వప్రియః సర్వసహః సర్వశత్రువినాశనః ॥ 42 ॥

ప్రాంశుర్విద్యోతనో ద్యోతః సహస్రకిరణః కృతీ ।
కేయూరీ భూషణోద్భాసీ భాసితో భాసనోఽనలః ॥ 43 ॥

శరణ్యార్తిహరో హోతా ఖద్యోతః ఖగసత్తమః ।
సర్వద్యోతో భవద్యోతః సర్వద్యుతికరో మతః ॥ 44 ॥

కల్యాణః కల్యాణకరః కల్యః కల్యకరః కవిః ।
కల్యాణకృత్ కల్యవపుః సర్వకల్యాణభాజనమ్ ॥ 45 ॥

శాంతిప్రియః ప్రసన్నాత్మా ప్రశాంతః ప్రశమప్రియః ।
ఉదారకర్మా సునయః సువర్చా వర్చసోజ్జ్వలః ॥ 46 ॥

వర్చస్వీ వర్చసామీశస్త్రైలోక్యేశో వశానుగః ।
తేజస్వీ సుయశా వర్ష్మీ వర్ణాధ్యక్షో బలిప్రియః ॥ 47 ॥

యశస్వీ తేజోనిలయస్తేజస్వీ ప్రకృతిస్థితః ।
ఆకాశగః శీఘ్రగతిరాశుగో గతిమాన్ ఖగః ॥ 48 ॥

గోపతిర్గ్రహదేవేశో గోమానేకః ప్రభంజనః ।
జనితా ప్రజనో జీవో దీపః సర్వప్రకాశకః ॥ 49 ॥

సర్వసాక్షీ యోగనిత్యో నభస్వానసురాంతకః ।
రక్షోఘ్నో విఘ్నశమనః కిరీటీ సుమనఃప్రియః ॥ 50 ॥

మరీచిమాలీ సుమతిః కృతాభిఖ్యవిశేషకః ।
శిష్టాచారః శుభాచారః స్వచారాచారతత్పరః ॥ 51 ॥

మందారో మాఠరో వేణుః క్షుధాపః క్ష్మాపతిర్గురుః ।
సువిశిష్టో విశిష్టాత్మా విధేయో జ్ఞానశోభనః ॥ 52 ॥

మహాశ్వేతః ప్రియో జ్ఞేయః సామగో మోక్షదాయకః ।
సర్వవేదప్రగీతాత్మా సర్వవేదలయో మహాన్ ॥ 53 ॥

వేదమూర్తిశ్చతుర్వేదో వేదభృద్వేదపారగః ।
క్రియావానసితో జిష్ణుర్వరీయాంశుర్వరప్రదః ॥ 54 ॥

వ్రతచారీ వ్రతధరో లోకబంధురలంకృతః ।
అలంకారాక్షరో వేద్యో విద్యావాన్ విదితాశయః ॥ 55 ॥

ఆకారో భూషణో భూష్యో భూష్ణుర్భువనపూజితః ।
చక్రపాణిర్ధ్వజధరః సురేశో లోకవత్సలః ॥ 56 ॥

వాగ్మిపతిర్మహాబాహుః ప్రకృతిర్వికృతిర్గుణః ।
అంధకారాపహః శ్రేష్ఠో యుగావర్తో యుగాదికృత్ ॥ 57 ॥

అప్రమేయః సదాయోగీ నిరహంకార ఈశ్వరః ।
శుభప్రదః శుభః శాస్తా శుభకర్మా శుభప్రదః ॥ 58 ॥

సత్యవాన్ శ్రుతిమానుచ్చైర్నకారో వృద్ధిదోఽనలః ।
బలభృద్బలదో బంధుర్మతిమాన్ బలినాం వరః ॥ 59 ॥

అనంగో నాగరాజేంద్రః పద్మయోనిర్గణేశ్వరః ।
సంవత్సర ఋతుర్నేతా కాలచక్రప్రవర్తకః ॥ 60 ॥

పద్మేక్షణః పద్మయోనిః ప్రభావానమరః ప్రభుః ।
సుమూర్తిః సుమతిః సోమో గోవిందో జగదాదిజః ॥ 61 ॥

పీతవాసాః కృష్ణవాసా దిగ్వాసాస్త్వింద్రియాతిగః ।
అతీంద్రియోఽనేకరూపః స్కందః పరపురంజయః ॥ 62 ॥

శక్తిమాన్ జలధృగ్భాస్వాన్ మోక్షహేతురయోనిజః ।
సర్వదర్శీ జితాదర్శో దుఃస్వప్నాశుభనాశనః ॥ 63 ॥

మాంగల్యకర్తా తరణిర్వేగవాన్ కశ్మలాపహః ।
స్పష్టాక్షరో మహామంత్రో విశాఖో యజనప్రియః ॥ 64 ॥

విశ్వకర్మా మహాశక్తిర్ద్యుతిరీశో విహంగమః ।
విచక్షణో దక్ష ఇంద్రః ప్రత్యూషః ప్రియదర్శనః ॥ 65 ॥

అఖిన్నో వేదనిలయో వేదవిద్విదితాశయః ।
ప్రభాకరో జితరిపుః సుజనోఽరుణసారథిః ॥ 66 ॥

కునాశీ సురతః స్కందో మహితోఽభిమతో గురుః ।
గ్రహరాజో గ్రహపతిర్గ్రహనక్షత్రమండలః ॥ 67 ॥

భాస్కరః సతతానందో నందనో నరవాహనః ।
మంగలోఽథ మంగలవాన్ మాంగల్యో మంగలావహః ॥ 68 ॥

మంగల్యచారుచరితః శీర్ణః సర్వవ్రతో వ్రతీ ।
చతుర్ముఖః పద్మమాలీ పూతాత్మా ప్రణతార్తిహా ॥ 69 ॥

అకించనః సతామీశో నిర్గుణో గుణవాంఛుచిః ।
సంపూర్ణః పుండరీకాక్షో విధేయో యోగతత్పరః ॥ 70 ॥

సహస్రాంశుః క్రతుమతిః సర్వజ్ఞః సుమతిః సువాక్ ।
సువాహనో మాల్యదామా కృతాహారో హరిప్రియః ॥ 71 ॥

బ్రహ్మా ప్రచేతాః ప్రథితః ప్రయతాత్మా స్థిరాత్మకః ।
శతవిందుః శతముఖో గరీయాననలప్రభః ॥ 72 ॥

ధీరో మహత్తరో విప్రః పురాణపురుషోత్తమః ।
విద్యారాజాధిరాజో హి విద్యావాన్ భూతిదః స్థితః ॥ 73 ॥

అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్ విపాప్మా బహుమంగలః ।
స్వఃస్థితః సురథః స్వర్ణో మోక్షదో బలికేతనః ॥ 74 ॥

నిర్ద్వంద్వో ద్వంద్వహా స్వర్గః సర్వగః సంప్రకాశకః ।
దయాలుః సూక్ష్మధీః క్షాంతిః క్షేమాక్షేమస్థితిప్రియః ॥ 75 ॥

భూధరో భూపతిర్వక్తా పవిత్రాత్మా త్రిలోచనః ।
మహావరాహః ప్రియకృద్దాతా భోక్తాఽభయప్రదః ॥ 76 ॥

చక్రవర్తీ ధృతికరః సంపూర్ణోఽథ మహేశ్వరః ।
చతుర్వేదధరోఽచింత్యో వినింద్యో వివిధాశనః ॥ 77 ॥

విచిత్రరథ ఏకాకీ సప్తసప్తిః పరాత్పరః ।
సర్వోదధిస్థితికరః స్థితిస్థేయః స్థితిప్రియః ॥ 78 ॥

నిష్కలః పుష్కలో విభుర్వసుమాన్ వాసవప్రియః ।
పశుమాన్ వాసవస్వామీ వసుధామా వసుప్రదః ॥ 79 ॥

బలవాన్ జ్ఞానవాంస్తత్త్వమోంకారస్త్రిషుసంస్థితః ।
సంకల్పయోనిర్దినకృద్భగవాన్ కారణాపహః ॥ 80 ॥

నీలకంఠో ధనాధ్యక్షశ్చతుర్వేదప్రియంవదః ।
వషట్కారోద్గాతా హోతా స్వాహాకారో హుతాహుతిః ॥ 81 ॥

జనార్దనో జనానందో నరో నారాయణోఽంబుదః ।
సందేహనాశనో వాయుర్ధన్వీ సురనమస్కృతః ॥ 82 ॥

విగ్రహీ విమలో విందుర్విశోకో విమలద్యుతిః ।
ద్యుతిమాన్ ద్యోతనో విద్యుద్విద్యావాన్ విదితో బలీ ॥ 83 ॥

ఘర్మదో హిమదో హాసః కృష్ణవర్త్మా సుతాజితః ।
సావిత్రీభావితో రాజా విశ్వామిత్రో ఘృణిర్విరాట్ ॥ 84 ॥

సప్తార్చిః సప్తతురగః సప్తలోకనమస్కృతః ।
సంపూర్ణోఽథ జగన్నాథః సుమనాః శోభనప్రియః ॥ 85 ॥

సర్వాత్మా సర్వకృత్ సృష్టిః సప్తిమాన్ సప్తమీప్రియః ।
సుమేధా మేధికో మేధ్యో మేధావీ మధుసూదనః ॥ 86 ॥

అంగిరఃపతిః కాలజ్ఞో ధూమకేతుః సుకేతనః ।
సుఖీ సుఖప్రదః సౌఖ్యః కాంతిః కాంతిప్రియో మునిః ॥ 87 ॥

సంతాపనః సంతపన ఆతపస్తపసాం పతిః ।
ఉమాపతిః సహస్రాంశుః ప్రియకారీ ప్రియంకరః ॥ 88 ॥

ప్రీతిర్విమన్యురంభోత్థః ఖంజనో జగతాం పతిః ।
జగత్పితా ప్రీతమనాః సర్వః ఖర్వో గుహోఽచలః ॥ 89 ॥

సర్వగో జగదానందో జగన్నేతా సురారిహా ।
శ్రేయః శ్రేయస్కరో జ్యాయాన్ మహానుత్తమ ఉద్భవః ॥ 90 ॥

ఉత్తమో మేరుమేయోఽథ ధరణో ధరణీధరః ।
ధరాధ్యక్షో ధర్మరాజో ధర్మాధర్మప్రవర్తకః ॥ 91 ॥

రథాధ్యక్షో రథగతిస్తరుణస్తనితోఽనలః ।
ఉత్తరోఽనుత్తరస్తాపీ అవాక్పతిరపాం పతిః ॥ 92 ॥

పుణ్యసంకీర్తనః పుణ్యో హేతుర్లోకత్రయాశ్రయః ।
స్వర్భానుర్విగతానందో విశిష్టోత్కృష్టకర్మకృత్ ॥ 93 ॥

వ్యాధిప్రణాశనః క్షేమః శూరః సర్వజితాం వరః ।
ఏకరథో రథాధీశః పితా శనైశ్చరస్య హి ॥ 94 ॥

వైవస్వతగురుర్మృత్యుర్ధర్మనిత్యో మహావ్రతః ।
ప్రలంబహారసంచారీ ప్రద్యోతో ద్యోతితానలః ॥ 95 ॥

సంతాపహృత్ పరో మంత్రో మంత్రమూర్తిర్మహాబలః ।
శ్రేష్ఠాత్మా సుప్రియః శంభుర్మరుతామీశ్వరేశ్వరః ॥ 96 ॥

సంసారగతివిచ్చేత్తా సంసారార్ణవతారకః ।
సప్తజిహ్వః సహస్రార్చీ రత్నగర్భోఽపరాజితః ॥ 97 ॥

ధర్మకేతురమేయాత్మా ధర్మాధర్మవరప్రదః ।
లోకసాక్షీ లోకగురుర్లోకేశశ్చండవాహనః ॥ 98 ॥

ధర్మయూపో యూపవృక్షో ధనుష్పాణిర్ధనుర్ధరః ।
పినాకధృఙ్మహోత్సాహో మహామాయో మహాశనః ॥ 99 ॥

వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠః సర్వశస్త్రభృతాం వరః ।
జ్ఞానగమ్యో దురారాధ్యో లోహితాంగో వివర్ధనః ॥ 100 ॥

ఖగోఽంధో ధర్మదో నిత్యో ధర్మకృచ్చిత్రవిక్రమః ।
భగవానాత్మవాన్ మంత్రస్త్ర్యక్షరో నీలలోహితః ॥ 101 ॥

ఏకోఽనేకస్త్రయీ కాలః సవితా సమితింజయః ।
శారంగధన్వాఽనలో భీమః సర్వప్రహరణాయుధః ॥ 102 ॥

సుకర్మా పరమేష్ఠీ చ నాకపాలీ దివిస్థితః ।
వదాన్యో వాసుకిర్వైద్య ఆత్రేయోఽథ పరాక్రమః ॥ 103 ॥

ద్వాపరః పరమోదారః పరమో బ్రహ్మచర్యవాన్ ।
ఉదీచ్యవేషో ముకుటీ పద్మహస్తో హిమాంశుభృత్ ॥ 104 ॥

సితః ప్రసన్నవదనః పద్మోదరనిభాననః ।
సాయం దివా దివ్యవపురనిర్దేశ్యో మహాలయః ॥ 105 ॥

మహారథో మహానీశః శేషః సత్త్వరజస్తమః ।
ధృతాతపత్రప్రతిమో విమర్షీ నిర్ణయః స్థితః ॥ 106 ॥

అహింసకః శుద్ధమతిరద్వితీయో వివర్ధనః ।
సర్వదో ధనదో మోక్షో విహారీ బహుదాయకః ॥ 107 ॥

చారురాత్రిహరో నాథో భగవాన్ సర్వగోఽవ్యయః ।
మనోహరవపుః శుభ్రః శోభనః సుప్రభావనః ॥ 108 ॥

సుప్రభావః సుప్రతాపః సునేత్రో దిగ్విదిక్పతిః ।
రాజ్ఞీప్రియః శబ్దకరో గ్రహేశస్తిమిరాపహః ॥ 109 ॥

సైంహికేయరిపుర్దేవో వరదో వరనాయకః ।
చతుర్భుజో మహాయోగీ యోగీశ్వరపతిస్తథా ॥ 110 ॥

అనాదిరూపోఽదితిజో రత్నకాంతిః ప్రభామయః ।
జగత్ప్రదీపో విస్తీర్ణో మహావిస్తీర్ణమండలః ॥ 111 ॥

ఏకచక్రరథః స్వర్ణరథః స్వర్ణశరీరధృక్ ।
నిరాలంబో గగనగో ధర్మకర్మప్రభావకృత్ ॥ 112 ॥

ధర్మాత్మా కర్మణాం సాక్షీ ప్రత్యక్షః పరమేశ్వరః ।
మేరుసేవీ సుమేధావీ మేరురక్షాకరో మహాన్ ॥ 113 ॥

ఆధారభూతో రతిమాంస్తథా చ ధనధాన్యకృత్ ।
పాపసంతాపహర్తా చ మనోవాంఛితదాయకః ॥ 114 ॥

రోగహర్తా రాజ్యదాయీ రమణీయగుణోఽనృణీ ।
కాలత్రయానంతరూపో మునివృందనమస్కృతః ॥ 115 ॥

సంధ్యారాగకరః సిద్ధః సంధ్యావందనవందితః ।
సామ్రాజ్యదాననిరతః సమారాధనతోషవాన్ ॥ 116 ॥

భక్తదుఃఖక్షయకరో భవసాగరతారకః ।
భయాపహర్తా భగవానప్రమేయపరాక్రమః ।
మనుస్వామీ మనుపతిర్మాన్యో మన్వంతరాధిపః ॥ 117 ॥

ఫలశ్రుతిః ।
ఏతత్తే సర్వమాఖ్యాతం యన్మాం త్వం పరిపృచ్ఛసి ।
నామ్నాం సహస్రం సవితుః పరాశర్యో యదాహ మే ॥ 1 ॥

ధన్యం యశస్యమాయుష్యం దుఃఖదుఃస్వప్ననాశనమ్ ।
బంధమోక్షకరం చైవ భానోర్నామానుకీర్తనాత్ ॥ 2 ॥

యస్త్విదం శృణుయాన్నిత్యం పఠేద్వా ప్రయతో నరః ।
అక్షయం సుఖమన్నాద్యం భవేత్తస్యోపసాధితమ్ ॥ 3 ॥

నృపాగ్నితస్కరభయం వ్యాధితో న భయం భవేత్ ।
విజయీ చ భవేన్నిత్యమాశ్రయం పరమాప్నుయాత్ ॥ 4 ॥

కీర్తిమాన్ సుభగో విద్వాన్ స సుఖీ ప్రియదర్శనః ।
జీవేద్వర్షశతాయుశ్చ సర్వవ్యాధివివర్జితః ॥ 5 ॥

నామ్నాం సహస్రమిదమంశుమతః పఠేద్యః
ప్రాతః శుచిర్నియమవాన్ సుసమృద్ధియుక్తః ।
దూరేణ తం పరిహరంతి సదైవ రోగాః
భూతాః సుపర్ణమివ సర్వమహోరగేంద్రాః ॥ 6 ॥

ఇతి శ్రీ భవిష్యపురాణే సప్తమకల్పే శ్రీభగవత్సూర్యస్య సహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *