ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Surya Sahasranama Stotram In kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ।
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ವಿಶ್ವಜಿತ್ಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ನಿಯತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ॥ 1 ॥

ಕಾಲಾಶ್ರಯಃ ಕಾಲಕರ್ತಾ ಕಾಲಹಾ ಕಾಲನಾಶನಃ ।
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಸುಮಹಾಬಲಃ ॥ 2 ॥

ಪ್ರಭುರ್ವಿಭುರ್ಭೂತನಾಥೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ।
ಭೂತಭವ್ಯೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಾ ಭೂತಾಂತಃಕರಣಂ ಶಿವಃ ॥ 3 ॥

ಶರಣ್ಯಃ ಕಮಲಾನಂದೋ ನಂದನೋ ನಂದವರ್ಧನಃ ।
ವರೇಣ್ಯೋ ವರದೋ ಯೋಗೀ ಸುಸಂಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 4 ॥

ಪ್ರಾಪ್ತಯಾನಃ ಪರಪ್ರಾಣಃ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಿಯತಃ ಪ್ರಿಯಃ । [ಪ್ರಯತಃ]
ನಯಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಸಾಧುರ್ದಿವ್ಯಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ ॥ 5 ॥

ಅವ್ಯಂಗಧಾರೀ ಧೀರಾತ್ಮಾ ಸವಿತಾ ವಾಯುವಾಹನಃ ।
ಸಮಾಹಿತಮತಿರ್ದಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಕೃತಮಂಗಲಃ ॥ 6 ॥

ಕಪರ್ದೀ ಕಲ್ಪಪಾದ್ರುದ್ರಃ ಸುಮನಾ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಃ ।
ಸಮಾಯುಕ್ತೋ ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಕೃತಾತ್ಮಾ ಕೃತಿನಾಂ ವರಃ ॥ 7 ॥

ಅವಿಚಿಂತ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಕಾಂತಃ ಕಾಮಾರಿರಾದಿತ್ಯೋ ನಿಯತಾತ್ಮಾ ನಿರಾಕುಲಃ ॥ 8 ॥

ಕಾಮಃ ಕಾರುಣಿಕಃ ಕರ್ತಾ ಕಮಲಾಕರಬೋಧನಃ ।
ಸಪ್ತಸಪ್ತಿರಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮಃ ॥ 9 ॥

ಸಂಜೀವನೋ ಜೀವನಾಥೋ ಜಯೋ ಜೀವೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ಅಯುಕ್ತೋ ವಿಶ್ವನಿಲಯಃ ಸಂವಿಭಾಗೀ ವೃಷಧ್ವಜಃ ॥ 10 ॥

ವೃಷಾಕಪಿಃ ಕಲ್ಪಕರ್ತಾ ಕಲ್ಪಾಂತಕರಣೋ ರವಿಃ ।
ಏಕಚಕ್ರರಥೋ ಮೌನೀ ಸುರಥೋ ರಥಿನಾಂ ವರಃ ॥ 11 ॥

ಸಕ್ರೋಧನೋ ರಶ್ಮಿಮಾಲೀ ತೇಜೋರಾಶಿರ್ವಿಭಾವಸುಃ ।
ದಿವ್ಯಕೃದ್ದಿನಕೃದ್ದೇವೋ ದೇವದೇವೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ 12 ॥

ದೀನನಾಥೋ ಹರೋ ಹೋತಾ ದಿವ್ಯಬಾಹುರ್ದಿವಾಕರಃ ।
ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿಃ ಪೂಷಾ ಸ್ವರ್ಣರೇತಾಃ ಪರಾವರಃ ॥ 13 ॥

ಪರಾಪರಜ್ಞಸ್ತರಣಿರಂಶುಮಾಲೀ ಮನೋಹರಃ ।
ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಪತಿಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸವಿತಾ ವಿಷ್ಣುರಂಶುಮಾನ್ ॥ 14 ॥

ಸದಾಗತಿರ್ಗಂಧವಹೋ ವಿಹಿತೋ ವಿಧಿರಾಶುಗಃ ।
ಪತಂಗಃ ಪತಗಃ ಸ್ಥಾಣುರ್ವಿಹಂಗೋ ವಿಹಗೋ ವರಃ ॥ 15 ॥

ಹರ್ಯಶ್ವೋ ಹರಿತಾಶ್ವಶ್ಚ ಹರಿದಶ್ವೋ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ತ್ರ್ಯಂಬಕಃ ಸರ್ವದಮನೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಾ ಭಿಷಗ್ವರಃ ॥ 16 ॥

ಆಲೋಕಕೃಲ್ಲೋಕನಾಥೋ ಲೋಕಾಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಕಾಲಃ ಕಲ್ಪಾಂತಕೋ ವಹ್ನಿಸ್ತಪನಃ ಸಂಪ್ರತಾಪನಃ ॥ 17 ॥

ವಿಲೋಚನೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಪುರಂದರಃ ।
ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿರ್ಮಿಹಿರೋ ವಿವಿಧಾಂಬರಭೂಷಣಃ ॥ 18 ॥

ಖಗಃ ಪ್ರತರ್ದನೋ ಧನ್ಯೋ ಹಯಗೋ ವಾಗ್ವಿಶಾರದಃ ।
ಶ್ರೀಮಾನಶಿಶಿರೋ ವಾಗ್ಮೀ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ॥ 19 ॥

ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಸುಪ್ರದಃ ।
ಕಾಮಚಾರೀ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹೋಗ್ರೋಽವಿದಿತಾಮಯಃ ॥ 20 ॥

ತೀರ್ಥಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಸುನಯೋ ವಿಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿಕರೋ ನಿತ್ಯಃ ಕುಂಡಲೀ ಕವಚೀ ರಥೀ ॥ 21 ॥

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾಃ ಸಪ್ತಾಶ್ವಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಪರಂತಪಃ ।
ಬುದ್ಧಿಮಾನಮರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ರೋಚಿಷ್ಣುಃ ಪಾಕಶಾಸನಃ ॥ 22 ॥

ಸಮುದ್ರೋ ಧನದೋ ಧಾತಾ ಮಾಂಧಾತಾ ಕಶ್ಮಲಾಪಹಃ ।
ತಮೋಘ್ನೋ ಧ್ವಾಂತಹಾ ವಹ್ನಿರ್ಹೋತಾಽಂತಃಕರಣೋ ಗುಹಃ ॥ 23 ॥

ಪಶುಮಾನ್ ಪ್ರಯತಾನಂದೋ ಭೂತೇಶಃ ಶ್ರೀಮತಾಂ ವರಃ ।
ನಿತ್ಯೋಽದಿತೋ ನಿತ್ಯರಥಃ ಸುರೇಶಃ ಸುರಪೂಜಿತಃ ॥ 24 ॥

ಅಜಿತೋ ವಿಜಿತೋ ಜೇತಾ ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾತ್ಮಕಃ ।
ಜೀವಾನಂದೋ ನಿತ್ಯಗಾಮೀ ವಿಜೇತಾ ವಿಜಯಪ್ರದಃ ॥ 25 ॥

ಪರ್ಜನ್ಯೋಽಗ್ನಿಃ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸ್ಥೇಯಃ ಸ್ಥವಿರೋಽಥ ನಿರಂಜನಃ ।
ಪ್ರದ್ಯೋತನೋ ರಥಾರೂಢಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 26 ॥

ಧ್ರುವೋ ಮೇಷೀ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಹಂಸಃ ಸಂಸಾರತಾರಕಃ ।
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಹೇತುರ್ಮಾರ್ತಂಡೋ ಮರುತಾಂ ಪತಿಃ ॥ 27 ॥

ಮರುತ್ವಾನ್ ದಹನಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಭಗೋ ಭರ್ಗೋಽರ್ಯಮಾ ಕಪಿಃ ।
ವರುಣೇಶೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಸುಲೋಚನಃ ॥ 28 ॥

ವಿವಸ್ವಾನ್ ಭಾನುಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಃ ಕಾರಣಸ್ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಿಃ ।
ಅಸಂಗಗಾಮೀ ತಿಗ್ಮಾಂಶುರ್ಧರ್ಮಾಂಶುರ್ದೀಪ್ತದೀಧಿತಿಃ ॥ 29 ॥

ಸಹಸ್ರದೀಧಿತಿರ್ಬ್ರಧ್ನಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುರ್ದಿವಾಕರಃ ।
ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ ದೀಧಿತಿಮಾನ್ ಸ್ರಗ್ವೀ ಮಣಿಕುಲದ್ಯುತಿಃ ॥ 30 ॥

ಭಾಸ್ಕರಃ ಸುರಕಾರ್ಯಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣದೀಧಿತಿಃ ।
ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಸುರಪತಿರ್ಬಹುಜ್ಞೋ ವಚಸಾಂ ಪತಿಃ ॥ 31 ॥

ತೇಜೋನಿಧಿರ್ಬೃಹತ್ತೇಜಾ ಬೃಹತ್ಕೀರ್ತಿರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ।
ಅಹಿಮಾನೂರ್ಜಿತೋ ಧೀಮಾನಾಮುಕ್ತಃ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ ॥ 32 ॥

ಮಹಾವೈದ್ಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಧನೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ ।
ತೀವ್ರಪ್ರತಾಪನಸ್ತಾಪೀ ತಾಪನೋ ವಿಶ್ವತಾಪನಃ ॥ 33 ॥

ಕಾರ್ತಸ್ವರೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪದ್ಮಾನಂದೋಽತಿನಂದಿತಃ ।
ಪದ್ಮನಾಭೋಽಮೃತಾಹಾರಃ ಸ್ಥಿತಿಮಾನ್ ಕೇತುಮಾನ್ ನಭಃ ॥ 34 ॥

ಅನಾದ್ಯಂತೋಽಚ್ಯುತೋ ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಘೃಣಿರ್ವಿರಾಟ್ ।
ಆಮುಕ್ತಕವಚೋ ವಾಗ್ಮೀ ಕಂಚುಕೀ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ॥ 35 ॥

ಅನಿಮಿತ್ತಗತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ವಿಗಾಹೀ ವೇಣುರಸಹಃ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಕ್ರತುಃ ॥ 36 ॥

ಧರ್ಮಕೇತುರ್ಧರ್ಮರತಿಃ ಸಂಹರ್ತಾ ಸಂಯಮೋ ಯಮಃ ।
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರೋ ವಾಯುಃ ಸಿದ್ಧಕಾರ್ಯೋ ಜನೇಶ್ವರಃ ॥ 37 ॥

ನಭೋ ವಿಗಾಹನಃ ಸತ್ಯಃ ಸವಿತಾತ್ಮಾ ಮನೋಹರಃ ।
ಹಾರೀ ಹರಿರ್ಹರೋ ವಾಯುರೃತುಃ ಕಾಲಾನಲದ್ಯುತಿಃ ॥ 38 ॥

ಸುಖಸೇವ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಜಗತಾಮೇಕಕಾರಣಮ್ ।
ಮಹೇಂದ್ರೋ ವಿಷ್ಟುತಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಹೇತುಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ॥ 39 ॥

ಸಹಸ್ರಕರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅರೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಖೀ ।
ವ್ಯಾಧಿಹಾ ಸುಖದಃ ಸೌಖ್ಯಂ ಕಲ್ಯಾಣಃ ಕಲತಾಂ ವರಃ ॥ 40 ॥

ಆರೋಗ್ಯಕಾರಣಂ ಸಿದ್ಧಿರೃದ್ಧಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ।
ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ಆರೋಗ್ಯಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರಧ್ನೋ ಬುಧೋ ಮಹಾನ್ ॥ 41 ॥

ಪ್ರಾಣವಾನ್ ಧೃತಿಮಾನ್ ಘರ್ಮೋ ಘರ್ಮಕರ್ತಾ ರುಚಿಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಸಹಃ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಃ ॥ 42 ॥

ಪ್ರಾಂಶುರ್ವಿದ್ಯೋತನೋ ದ್ಯೋತಃ ಸಹಸ್ರಕಿರಣಃ ಕೃತೀ ।
ಕೇಯೂರೀ ಭೂಷಣೋದ್ಭಾಸೀ ಭಾಸಿತೋ ಭಾಸನೋಽನಲಃ ॥ 43 ॥

ಶರಣ್ಯಾರ್ತಿಹರೋ ಹೋತಾ ಖದ್ಯೋತಃ ಖಗಸತ್ತಮಃ ।
ಸರ್ವದ್ಯೋತೋ ಭವದ್ಯೋತಃ ಸರ್ವದ್ಯುತಿಕರೋ ಮತಃ ॥ 44 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಃ ಕಲ್ಯಾಣಕರಃ ಕಲ್ಯಃ ಕಲ್ಯಕರಃ ಕವಿಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ ಕಲ್ಯವಪುಃ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಭಾಜನಮ್ ॥ 45 ॥

ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪ್ರಶಾಂತಃ ಪ್ರಶಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಉದಾರಕರ್ಮಾ ಸುನಯಃ ಸುವರ್ಚಾ ವರ್ಚಸೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 46 ॥

ವರ್ಚಸ್ವೀ ವರ್ಚಸಾಮೀಶಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಶೋ ವಶಾನುಗಃ ।
ತೇಜಸ್ವೀ ಸುಯಶಾ ವರ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬಲಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 47 ॥

ಯಶಸ್ವೀ ತೇಜೋನಿಲಯಸ್ತೇಜಸ್ವೀ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಿತಃ ।
ಆಕಾಶಗಃ ಶೀಘ್ರಗತಿರಾಶುಗೋ ಗತಿಮಾನ್ ಖಗಃ ॥ 48 ॥

ಗೋಪತಿರ್ಗ್ರಹದೇವೇಶೋ ಗೋಮಾನೇಕಃ ಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ಜನಿತಾ ಪ್ರಜನೋ ಜೀವೋ ದೀಪಃ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 49 ॥

ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಯೋಗನಿತ್ಯೋ ನಭಸ್ವಾನಸುರಾಂತಕಃ ।
ರಕ್ಷೋಘ್ನೋ ವಿಘ್ನಶಮನಃ ಕಿರೀಟೀ ಸುಮನಃಪ್ರಿಯಃ ॥ 50 ॥

ಮರೀಚಿಮಾಲೀ ಸುಮತಿಃ ಕೃತಾಭಿಖ್ಯವಿಶೇಷಕಃ ।
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಃ ಶುಭಾಚಾರಃ ಸ್ವಚಾರಾಚಾರತತ್ಪರಃ ॥ 51 ॥

ಮಂದಾರೋ ಮಾಠರೋ ವೇಣುಃ ಕ್ಷುಧಾಪಃ ಕ್ಷ್ಮಾಪತಿರ್ಗುರುಃ ।
ಸುವಿಶಿಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯೋ ಜ್ಞಾನಶೋಭನಃ ॥ 52 ॥

ಮಹಾಶ್ವೇತಃ ಪ್ರಿಯೋ ಜ್ಞೇಯಃ ಸಾಮಗೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ ।
ಸರ್ವವೇದಪ್ರಗೀತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವೇದಲಯೋ ಮಹಾನ್ ॥ 53 ॥

ವೇದಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವೇದೋ ವೇದಭೃದ್ವೇದಪಾರಗಃ ।
ಕ್ರಿಯಾವಾನಸಿತೋ ಜಿಷ್ಣುರ್ವರೀಯಾಂಶುರ್ವರಪ್ರದಃ ॥ 54 ॥

ವ್ರತಚಾರೀ ವ್ರತಧರೋ ಲೋಕಬಂಧುರಲಂಕೃತಃ ।
ಅಲಂಕಾರಾಕ್ಷರೋ ವೇದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ವಿದಿತಾಶಯಃ ॥ 55 ॥

ಆಕಾರೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂಷ್ಯೋ ಭೂಷ್ಣುರ್ಭುವನಪೂಜಿತಃ ।
ಚಕ್ರಪಾಣಿರ್ಧ್ವಜಧರಃ ಸುರೇಶೋ ಲೋಕವತ್ಸಲಃ ॥ 56 ॥

ವಾಗ್ಮಿಪತಿರ್ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಕೃತಿರ್ಗುಣಃ ।
ಅಂಧಕಾರಾಪಹಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಯುಗಾವರ್ತೋ ಯುಗಾದಿಕೃತ್ ॥ 57 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯಃ ಸದಾಯೋಗೀ ನಿರಹಂಕಾರ ಈಶ್ವರಃ ।
ಶುಭಪ್ರದಃ ಶುಭಃ ಶಾಸ್ತಾ ಶುಭಕರ್ಮಾ ಶುಭಪ್ರದಃ ॥ 58 ॥

ಸತ್ಯವಾನ್ ಶ್ರುತಿಮಾನುಚ್ಚೈರ್ನಕಾರೋ ವೃದ್ಧಿದೋಽನಲಃ ।
ಬಲಭೃದ್ಬಲದೋ ಬಂಧುರ್ಮತಿಮಾನ್ ಬಲಿನಾಂ ವರಃ ॥ 59 ॥

ಅನಂಗೋ ನಾಗರಾಜೇಂದ್ರಃ ಪದ್ಮಯೋನಿರ್ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಸಂವತ್ಸರ ಋತುರ್ನೇತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 60 ॥

ಪದ್ಮೇಕ್ಷಣಃ ಪದ್ಮಯೋನಿಃ ಪ್ರಭಾವಾನಮರಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಸುಮೂರ್ತಿಃ ಸುಮತಿಃ ಸೋಮೋ ಗೋವಿಂದೋ ಜಗದಾದಿಜಃ ॥ 61 ॥

ಪೀತವಾಸಾಃ ಕೃಷ್ಣವಾಸಾ ದಿಗ್ವಾಸಾಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾತಿಗಃ ।
ಅತೀಂದ್ರಿಯೋಽನೇಕರೂಪಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ ॥ 62 ॥

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಜಲಧೃಗ್ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮೋಕ್ಷಹೇತುರಯೋನಿಜಃ ।
ಸರ್ವದರ್ಶೀ ಜಿತಾದರ್ಶೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನಾಶುಭನಾಶನಃ ॥ 63 ॥

ಮಾಂಗಲ್ಯಕರ್ತಾ ತರಣಿರ್ವೇಗವಾನ್ ಕಶ್ಮಲಾಪಹಃ ।
ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಹಾಮಂತ್ರೋ ವಿಶಾಖೋ ಯಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 64 ॥

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ದ್ಯುತಿರೀಶೋ ವಿಹಂಗಮಃ ।
ವಿಚಕ್ಷಣೋ ದಕ್ಷ ಇಂದ್ರಃ ಪ್ರತ್ಯೂಷಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ॥ 65 ॥

ಅಖಿನ್ನೋ ವೇದನಿಲಯೋ ವೇದವಿದ್ವಿದಿತಾಶಯಃ ।
ಪ್ರಭಾಕರೋ ಜಿತರಿಪುಃ ಸುಜನೋಽರುಣಸಾರಥಿಃ ॥ 66 ॥

ಕುನಾಶೀ ಸುರತಃ ಸ್ಕಂದೋ ಮಹಿತೋಽಭಿಮತೋ ಗುರುಃ ।
ಗ್ರಹರಾಜೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಃ ॥ 67 ॥

ಭಾಸ್ಕರಃ ಸತತಾನಂದೋ ನಂದನೋ ನರವಾಹನಃ ।
ಮಂಗಲೋಽಥ ಮಂಗಲವಾನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯೋ ಮಂಗಲಾವಹಃ ॥ 68 ॥

ಮಂಗಲ್ಯಚಾರುಚರಿತಃ ಶೀರ್ಣಃ ಸರ್ವವ್ರತೋ ವ್ರತೀ ।
ಚತುರ್ಮುಖಃ ಪದ್ಮಮಾಲೀ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಾ ॥ 69 ॥

ಅಕಿಂಚನಃ ಸತಾಮೀಶೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಗುಣವಾಂಛುಚಿಃ ।
ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಧೇಯೋ ಯೋಗತತ್ಪರಃ ॥ 70 ॥

ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಕ್ರತುಮತಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸುಮತಿಃ ಸುವಾಕ್ ।
ಸುವಾಹನೋ ಮಾಲ್ಯದಾಮಾ ಕೃತಾಹಾರೋ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 71 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಚೇತಾಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕಃ ।
ಶತವಿಂದುಃ ಶತಮುಖೋ ಗರೀಯಾನನಲಪ್ರಭಃ ॥ 72 ॥

ಧೀರೋ ಮಹತ್ತರೋ ವಿಪ್ರಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ವಿದ್ಯಾರಾಜಾಧಿರಾಜೋ ಹಿ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಭೂತಿದಃ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 73 ॥

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಬಹುಮಂಗಲಃ ।
ಸ್ವಃಸ್ಥಿತಃ ಸುರಥಃ ಸ್ವರ್ಣೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಬಲಿಕೇತನಃ ॥ 74 ॥

ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ದ್ವಂದ್ವಹಾ ಸ್ವರ್ಗಃ ಸರ್ವಗಃ ಸಂಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ದಯಾಲುಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಧೀಃ ಕ್ಷಾಂತಿಃ ಕ್ಷೇಮಾಕ್ಷೇಮಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 75 ॥

ಭೂಧರೋ ಭೂಪತಿರ್ವಕ್ತಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ಮಹಾವರಾಹಃ ಪ್ರಿಯಕೃದ್ದಾತಾ ಭೋಕ್ತಾಽಭಯಪ್ರದಃ ॥ 76 ॥

ಚಕ್ರವರ್ತೀ ಧೃತಿಕರಃ ಸಂಪೂರ್ಣೋಽಥ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಚತುರ್ವೇದಧರೋಽಚಿಂತ್ಯೋ ವಿನಿಂದ್ಯೋ ವಿವಿಧಾಶನಃ ॥ 77 ॥

ವಿಚಿತ್ರರಥ ಏಕಾಕೀ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಸರ್ವೋದಧಿಸ್ಥಿತಿಕರಃ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥೇಯಃ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 78 ॥

ನಿಷ್ಕಲಃ ಪುಷ್ಕಲೋ ವಿಭುರ್ವಸುಮಾನ್ ವಾಸವಪ್ರಿಯಃ ।
ಪಶುಮಾನ್ ವಾಸವಸ್ವಾಮೀ ವಸುಧಾಮಾ ವಸುಪ್ರದಃ ॥ 79 ॥

ಬಲವಾನ್ ಜ್ಞಾನವಾಂಸ್ತತ್ತ್ವಮೋಂಕಾರಸ್ತ್ರಿಷುಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಸಂಕಲ್ಪಯೋನಿರ್ದಿನಕೃದ್ಭಗವಾನ್ ಕಾರಣಾಪಹಃ ॥ 80 ॥

ನೀಲಕಂಠೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚತುರ್ವೇದಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ವಷಟ್ಕಾರೋದ್ಗಾತಾ ಹೋತಾ ಸ್ವಾಹಾಕಾರೋ ಹುತಾಹುತಿಃ ॥ 81 ॥

ಜನಾರ್ದನೋ ಜನಾನಂದೋ ನರೋ ನಾರಾಯಣೋಽಂಬುದಃ ।
ಸಂದೇಹನಾಶನೋ ವಾಯುರ್ಧನ್ವೀ ಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 82 ॥

ವಿಗ್ರಹೀ ವಿಮಲೋ ವಿಂದುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಮಲದ್ಯುತಿಃ ।
ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ದ್ಯೋತನೋ ವಿದ್ಯುದ್ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ವಿದಿತೋ ಬಲೀ ॥ 83 ॥

ಘರ್ಮದೋ ಹಿಮದೋ ಹಾಸಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮಾ ಸುತಾಜಿತಃ ।
ಸಾವಿತ್ರೀಭಾವಿತೋ ರಾಜಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಘೃಣಿರ್ವಿರಾಟ್ ॥ 84 ॥

ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತತುರಗಃ ಸಪ್ತಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಸಂಪೂರ್ಣೋಽಥ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸುಮನಾಃ ಶೋಭನಪ್ರಿಯಃ ॥ 85 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಕೃತ್ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸಪ್ತಿಮಾನ್ ಸಪ್ತಮೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಿಕೋ ಮೇಧ್ಯೋ ಮೇಧಾವೀ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 86 ॥

ಅಂಗಿರಃಪತಿಃ ಕಾಲಜ್ಞೋ ಧೂಮಕೇತುಃ ಸುಕೇತನಃ ।
ಸುಖೀ ಸುಖಪ್ರದಃ ಸೌಖ್ಯಃ ಕಾಂತಿಃ ಕಾಂತಿಪ್ರಿಯೋ ಮುನಿಃ ॥ 87 ॥

ಸಂತಾಪನಃ ಸಂತಪನ ಆತಪಸ್ತಪಸಾಂ ಪತಿಃ ।
ಉಮಾಪತಿಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಪ್ರಿಯಕಾರೀ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 88 ॥

ಪ್ರೀತಿರ್ವಿಮನ್ಯುರಂಭೋತ್ಥಃ ಖಂಜನೋ ಜಗತಾಂ ಪತಿಃ ।
ಜಗತ್ಪಿತಾ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ಸರ್ವಃ ಖರ್ವೋ ಗುಹೋಽಚಲಃ ॥ 89 ॥

ಸರ್ವಗೋ ಜಗದಾನಂದೋ ಜಗನ್ನೇತಾ ಸುರಾರಿಹಾ ।
ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೋ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಮಹಾನುತ್ತಮ ಉದ್ಭವಃ ॥ 90 ॥

ಉತ್ತಮೋ ಮೇರುಮೇಯೋಽಥ ಧರಣೋ ಧರಣೀಧರಃ ।
ಧರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮರಾಜೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 91 ॥

ರಥಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ರಥಗತಿಸ್ತರುಣಸ್ತನಿತೋಽನಲಃ ।
ಉತ್ತರೋಽನುತ್ತರಸ್ತಾಪೀ ಅವಾಕ್ಪತಿರಪಾಂ ಪತಿಃ ॥ 92 ॥

ಪುಣ್ಯಸಂಕೀರ್ತನಃ ಪುಣ್ಯೋ ಹೇತುರ್ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ ।
ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ವಿಗತಾನಂದೋ ವಿಶಿಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟಕರ್ಮಕೃತ್ ॥ 93 ॥

ವ್ಯಾಧಿಪ್ರಣಾಶನಃ ಕ್ಷೇಮಃ ಶೂರಃ ಸರ್ವಜಿತಾಂ ವರಃ ।
ಏಕರಥೋ ರಥಾಧೀಶಃ ಪಿತಾ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯ ಹಿ ॥ 94 ॥

ವೈವಸ್ವತಗುರುರ್ಮೃತ್ಯುರ್ಧರ್ಮನಿತ್ಯೋ ಮಹಾವ್ರತಃ ।
ಪ್ರಲಂಬಹಾರಸಂಚಾರೀ ಪ್ರದ್ಯೋತೋ ದ್ಯೋತಿತಾನಲಃ ॥ 95 ॥

ಸಂತಾಪಹೃತ್ ಪರೋ ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಬಲಃ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮಾ ಸುಪ್ರಿಯಃ ಶಂಭುರ್ಮರುತಾಮೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ॥ 96 ॥

ಸಂಸಾರಗತಿವಿಚ್ಚೇತ್ತಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಃ ।
ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚೀ ರತ್ನಗರ್ಭೋಽಪರಾಜಿತಃ ॥ 97 ॥

ಧರ್ಮಕೇತುರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವರಪ್ರದಃ ।
ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಲೋಕಗುರುರ್ಲೋಕೇಶಶ್ಚಂಡವಾಹನಃ ॥ 98 ॥

ಧರ್ಮಯೂಪೋ ಯೂಪವೃಕ್ಷೋ ಧನುಷ್ಪಾಣಿರ್ಧನುರ್ಧರಃ ।
ಪಿನಾಕಧೃಙ್ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಶನಃ ॥ 99 ॥

ವೀರಃ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಃ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ಲೋಹಿತಾಂಗೋ ವಿವರ್ಧನಃ ॥ 100 ॥

ಖಗೋಽಂಧೋ ಧರ್ಮದೋ ನಿತ್ಯೋ ಧರ್ಮಕೃಚ್ಚಿತ್ರವಿಕ್ರಮಃ ।
ಭಗವಾನಾತ್ಮವಾನ್ ಮಂತ್ರಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥ 101 ॥

ಏಕೋಽನೇಕಸ್ತ್ರಯೀ ಕಾಲಃ ಸವಿತಾ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ ।
ಶಾರಂಗಧನ್ವಾಽನಲೋ ಭೀಮಃ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಃ ॥ 102 ॥

ಸುಕರ್ಮಾ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಚ ನಾಕಪಾಲೀ ದಿವಿಸ್ಥಿತಃ ।
ವದಾನ್ಯೋ ವಾಸುಕಿರ್ವೈದ್ಯ ಆತ್ರೇಯೋಽಥ ಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 103 ॥

ದ್ವಾಪರಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪರಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾನ್ ।
ಉದೀಚ್ಯವೇಷೋ ಮುಕುಟೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತೋ ಹಿಮಾಂಶುಭೃತ್ ॥ 104 ॥

ಸಿತಃ ಪ್ರಸನ್ನವದನಃ ಪದ್ಮೋದರನಿಭಾನನಃ ।
ಸಾಯಂ ದಿವಾ ದಿವ್ಯವಪುರನಿರ್ದೇಶ್ಯೋ ಮಹಾಲಯಃ ॥ 105 ॥

ಮಹಾರಥೋ ಮಹಾನೀಶಃ ಶೇಷಃ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಃ ।
ಧೃತಾತಪತ್ರಪ್ರತಿಮೋ ವಿಮರ್ಷೀ ನಿರ್ಣಯಃ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 106 ॥

ಅಹಿಂಸಕಃ ಶುದ್ಧಮತಿರದ್ವಿತೀಯೋ ವಿವರ್ಧನಃ ।
ಸರ್ವದೋ ಧನದೋ ಮೋಕ್ಷೋ ವಿಹಾರೀ ಬಹುದಾಯಕಃ ॥ 107 ॥

ಚಾರುರಾತ್ರಿಹರೋ ನಾಥೋ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಗೋಽವ್ಯಯಃ ।
ಮನೋಹರವಪುಃ ಶುಭ್ರಃ ಶೋಭನಃ ಸುಪ್ರಭಾವನಃ ॥ 108 ॥

ಸುಪ್ರಭಾವಃ ಸುಪ್ರತಾಪಃ ಸುನೇತ್ರೋ ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಪತಿಃ ।
ರಾಜ್ಞೀಪ್ರಿಯಃ ಶಬ್ದಕರೋ ಗ್ರಹೇಶಸ್ತಿಮಿರಾಪಹಃ ॥ 109 ॥

ಸೈಂಹಿಕೇಯರಿಪುರ್ದೇವೋ ವರದೋ ವರನಾಯಕಃ ।
ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶ್ವರಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 110 ॥

ಅನಾದಿರೂಪೋಽದಿತಿಜೋ ರತ್ನಕಾಂತಿಃ ಪ್ರಭಾಮಯಃ ।
ಜಗತ್ಪ್ರದೀಪೋ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೋ ಮಹಾವಿಸ್ತೀರ್ಣಮಂಡಲಃ ॥ 111 ॥

ಏಕಚಕ್ರರಥಃ ಸ್ವರ್ಣರಥಃ ಸ್ವರ್ಣಶರೀರಧೃಕ್ ।
ನಿರಾಲಂಬೋ ಗಗನಗೋ ಧರ್ಮಕರ್ಮಪ್ರಭಾವಕೃತ್ ॥ 112 ॥

ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಮೇರುಸೇವೀ ಸುಮೇಧಾವೀ ಮೇರುರಕ್ಷಾಕರೋ ಮಹಾನ್ ॥ 113 ॥

ಆಧಾರಭೂತೋ ರತಿಮಾಂಸ್ತಥಾ ಚ ಧನಧಾನ್ಯಕೃತ್ ।
ಪಾಪಸಂತಾಪಹರ್ತಾ ಚ ಮನೋವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ ॥ 114 ॥

ರೋಗಹರ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಾಯೀ ರಮಣೀಯಗುಣೋಽನೃಣೀ ।
ಕಾಲತ್ರಯಾನಂತರೂಪೋ ಮುನಿವೃಂದನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 115 ॥

ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಕರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವಂದಿತಃ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನನಿರತಃ ಸಮಾರಾಧನತೋಷವಾನ್ ॥ 116 ॥

ಭಕ್ತದುಃಖಕ್ಷಯಕರೋ ಭವಸಾಗರತಾರಕಃ ।
ಭಯಾಪಹರ್ತಾ ಭಗವಾನಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಮನುಸ್ವಾಮೀ ಮನುಪತಿರ್ಮಾನ್ಯೋ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪಃ ॥ 117 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ಏತತ್ತೇ ಸರ್ವಮಾಖ್ಯಾತಂ ಯನ್ಮಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸವಿತುಃ ಪರಾಶರ್ಯೋ ಯದಾಹ ಮೇ ॥ 1 ॥

ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ದುಃಖದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಮ್ ।
ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಚೈವ ಭಾನೋರ್ನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 2 ॥

ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ವಾ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ ।
ಅಕ್ಷಯಂ ಸುಖಮನ್ನಾದ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯೋಪಸಾಧಿತಮ್ ॥ 3 ॥

ನೃಪಾಗ್ನಿತಸ್ಕರಭಯಂ ವ್ಯಾಧಿತೋ ನ ಭಯಂ ಭವೇತ್ ।
ವಿಜಯೀ ಚ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಯಂ ಪರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 4 ॥

ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ಸುಭಗೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಸ ಸುಖೀ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಾಯುಶ್ಚ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 5 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮಂಶುಮತಃ ಪಠೇದ್ಯಃ
ಪ್ರಾತಃ ಶುಚಿರ್ನಿಯಮವಾನ್ ಸುಸಮೃದ್ಧಿಯುಕ್ತಃ ।
ದೂರೇಣ ತಂ ಪರಿಹರಂತಿ ಸದೈವ ರೋಗಾಃ
ಭೂತಾಃ ಸುಪರ್ಣಮಿವ ಸರ್ವಮಹೋರಗೇಂದ್ರಾಃ ॥ 6 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣೇ ಸಪ್ತಮಕಲ್ಪೇ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also read, Surya Namaskar Mantra In Kannada

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *