த்³வாத³ஶஜ்யோதிர்லிங்க³ஸ்தோத்ரம் | Dwadash Jyotirlinga Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஸௌராஷ்ட்ரதே³ஶே விஶதே³திரம்யே ஜ்யோதிர்மயம் சன்த்³ரகலாவதம்ஸம் ।
ப⁴க்திப்ரதா³னாய க்ருபாவதீர்ணம் தம் ஸோமனாத²ம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 1॥

ஶ்ரீஶைலஶ‍ருங்கே³ விபு³தா⁴திஸங்கே³ துலாத்³ரிதுங்கே³பி முதா³ வஸன்தம் ।
தமர்ஜுனம் மல்லிகபூர்வமேகம் நமாமி ஸம்ஸாரஸமுத்³ரஸேதும் ॥ 2॥

அவன்திகாயாம் விஹிதாவதாரம் முக்திப்ரதா³னாய ச ஸஜ்ஜனானாம் ।
அகாலம்ருத்யோ: பரிரக்ஷணார்த²ம் வன்தே³ மஹாகாலமஹாஸுரேஶம் ॥ 3॥

காவேரிகானர்மத³யோ: பவித்ரே ஸமாக³மே ஸஜ்ஜனதாரணாய ।
ஸதை³வமான்தா⁴த்ருபுரே வஸன்தமோங்காரமீஶம் ஶிவமேகமீடே³ ॥ 4॥

பூர்வோத்தரே ப்ரஜ்வலிகானிதா⁴னே ஸதா³ வஸன்தம் கி³ரிஜாஸமேதம் ।
ஸுராஸுராராதி⁴தபாத³பத்³மம் ஶ்ரீவைத்³யனாத²ம் தமஹம் நமாமி ॥ 5॥

யாம்யே ஸத³ங்கே³ நக³ரேதிரம்யே விபூ⁴ஷிதாங்க³ம் விவிதை⁴ஶ்ச போ⁴கை³: ।
ஸத்³ப⁴க்திமுக்திப்ரத³மீஶமேகம் ஶ்ரீனாக³னாத²ம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 6॥

மஹாத்³ரிபார்ஶ்வே ச தடே ரமன்தம் ஸம்பூஜ்யமானம் ஸததம் முனீன்த்³ரை: ।
ஸுராஸுரைர்யக்ஷ மஹோரகா³ட்⁴யை: கேதா³ரமீஶம் ஶிவமேகமீடே³ ॥ 7॥

ஸஹ்யாத்³ரிஶீர்ஷே விமலே வஸன்தம் கோ³தா³வரிதீரபவித்ரதே³ஶே ।
யத்³த⁴ர்ஶனாத்பாதகமாஶு நாஶம் ப்ரயாதி தம் த்ர்யம்ப³கமீஶமீடே³ ॥ 8॥

ஸுதாம்ரபர்ணீஜலராஶியோகே³ நிப³த்⁴ய ஸேதும் விஶிகை²ரஸங்க்³யை: ।
ஶ்ரீராமசன்த்³ரேண ஸமர்பிதம் தம் ராமேஶ்வராக்²யம் நியதம் நமாமி ॥ 9॥

யம் டா³கினிஶாகினிகாஸமாஜே நிஷேவ்யமாணம் பிஶிதாஶனைஶ்ச ।
ஸதை³வ பீ⁴மாதி³பத³ப்ரஸித்³த³ம் தம் ஶங்கரம் ப⁴க்தஹிதம் நமாமி ॥ 1௦॥

ஸானந்த³மானந்த³வனே வஸன்தமானந்த³கன்த³ம் ஹதபாபவ்ருன்த³ம் ।
வாராணஸீனாத²மனாத²னாத²ம் ஶ்ரீவிஶ்வனாத²ம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 11॥

இலாபுரே ரம்யவிஶாலகேஸ்மின் ஸமுல்லஸன்தம் ச ஜக³த்³வரேண்யம் ।
வன்தே³ மஹோதா³ரதரஸ்வபா⁴வம் க்⁴ருஷ்ணேஶ்வராக்²யம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 12॥

ஜ்யோதிர்மயத்³வாத³ஶலிங்க³கானாம் ஶிவாத்மனாம் ப்ரோக்தமித³ம் க்ரமேண ।
ஸ்தோத்ரம் படி²த்வா மனுஜோதிப⁴க்த்யா ப²லம் ததா³லோக்ய நிஜம் பஜ⁴ேச்ச ॥

॥ இதி ஶ்ரீமத்³ஶங்கராசார்யவிரசிதம்
த்³வாத³ஶஜ்யோதிர்லிங்க³ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *