ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ | Brahma Samhita In Kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೋವಿಂದಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ॥ 1 ॥

ಸಹಸ್ರಪತ್ರಕಮಲಂ ಗೋಕುಲಾಖ್ಯಂ ಮಹತ್ಪದಮ್ ।
ತತ್ಕರ್ಣಿಕಾರಂ ತದ್ಧಾಮ ತದನಂತಾಶಸಂಭವಮ್ ॥ 2 ॥

ಕರ್ಣಿಕಾರಂ ಮಹದ್ಯಂತ್ರಂ ಷಟ್ಕೋಣಂ ವಜ್ರಕೀಲಕಂ
ಷಡಂಗ ಷಟ್ಪದೀಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಪುರುಷೇಣ ಚ ।
ಪ್ರೇಮಾನಂದಮಹಾನಂದರಸೇನಾವಸ್ಥಿತಂ ಹಿ ಯತ್
ಜ್ಯೋತೀರೂಪೇಣ ಮನುನಾ ಕಾಮಬೀಜೇನ ಸಂಗತಮ್ ॥ 3 ॥

ತತ್ಕಿಂಜಲ್ಕಂ ತದಂಶಾನಾಂ ತತ್ಪತ್ರಾಣಿ ಶ್ರಿಯಾಮಪಿ ॥ 4 ॥

ಚತುರಸ್ರಂ ತತ್ಪರಿತಃ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಾಖ್ಯಮದ್ಭುತಮ್ ।
ಚತುರಸ್ರಂ ಚತುರ್ಮೂರ್ತೇಶ್ಚತುರ್ಧಾಮ ಚತುಷ್ಕೃತಮ್ ।
ಚತುರ್ಭಿಃ ಪುರುಷಾರ್ಥೈಶ್ಚ ಚತುರ್ಭಿರ್ಹೇತುಭಿರ್ವೃತಮ್ ।
ಶೂಲೈರ್ದಶಭಿರಾನದ್ಧಮೂರ್ಧ್ವಾಧೋ ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಷ್ವಪಿ ।
ಅಷ್ಟಭಿರ್ನಿಧಿಭಿರ್ಜುಷ್ಟಮಷ್ಟಭಿಃ ಸಿದ್ಧಿಭಿಸ್ತಥಾ ।
ಮನುರೂಪೈಶ್ಚ ದಶಭಿರ್ದಿಕ್ಪಾಲೈಃ ಪರಿತೋ ವೃತಮ್ ।
ಶ್ಯಾಮೈರ್ಗೌರೈಶ್ಚ ರಕ್ತೈಶ್ಚ ಶುಕ್ಲೈಶ್ಚ ಪಾರ್ಷದರ್ಷಭೈಃ ।
ಶೋಭಿತಂ ಶಕ್ತಿಭಿಸ್ತಾಭಿರದ್ಭುತಾಭಿಃ ಸಮಂತತಃ ॥ 5 ॥

ಏವಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ದೇವಃ ಸದಾನಂದಂ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಆತ್ಮಾರಾಮಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ನ ಸಮಾಗಮಃ ॥ 6 ॥

ಮಾಯಯಾಽರಮಮಾಣಸ್ಯ ನ ವಿಯೋಗಸ್ತಯಾ ಸಹ ।
ಆತ್ಮನಾ ರಮಯಾ ರೇಮೇ ತ್ಯಕ್ತಕಾಲಂ ಸಿಸೃಕ್ಷಯಾ ॥ 7 ॥

ನಿಯತಿಃ ಸಾ ರಮಾದೇವೀ ತತ್ಪ್ರಿಯಾ ತದ್ವಶಂ ತದಾ ।
ತಲ್ಲಿಂಗಂ ಭಗವಾನ್ ಶಂಭುರ್ಜೋತಿರೂಪಃ ಸನಾತನಃ ।
ಯಾ ಯೋನಿಃ ಸಾಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮೋ ಬೀಜಂ ಮಹದ್ಧರೇಃ ॥ 8 ॥

ಲಿಂಗಯೋನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಜಾತಾ ಇಮಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಜಾಃ ॥ 9 ॥

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಪುರುಷಃ ಸೋಽಯಂ ಲಿಂಗರೂಪೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ತಸ್ಮಿನ್ನಾವಿರಭೂಲ್ಲಿಂಗೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 10 ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹುರ್ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾಂಶಃ ಸಹಸ್ರಸೂಃ ॥ 11 ॥

ನಾರಾಯಣಃ ಸ ಭಗವಾನಾಪಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಸನಾತನಾತ್ ।
ಆವಿರಾಸೀತ್ಕಾರಣಾರ್ಣೋ ನಿಧಿಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾತ್ಮಕಃ ।
ಯೋಗನಿದ್ರಾಂ ಗತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಸಹಸ್ರಾಂಶಃ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾನ್ ॥ 12 ॥

ತದ್ರೋಮಬಿಲ ಜಾಲೇಷು ಬೀಜಂ ಸಂಕರ್ಷಣಸ್ಯ ಚ ।
ಹೈಮಾನ್ಯಂಡಾನಿ ಜಾತಾನಿ ಮಹಾಭೂತಾವೃತಾನಿ ತು ॥ 13 ॥

ಪ್ರತ್ಯಂಡಮೇವಮೇಕಾಂಶಾದೇಕಾಂಶಾದ್ವಿಶತಿ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಸನಾತನಃ ॥ 14 ॥

ವಾಮಾಂಗಾದಸೃಜದ್ವಿಷ್ಣುಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗಾತ್ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಮಯಂ ಶಂಭುಂ ಕೂರ್ಚದೇಶಾದವಾಸೃಜತ್ ॥ 15 ॥

ಅಹಂಕಾರಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವಂ ತಸ್ಮಾದೇತದ್ವ್ಯಜಾಯತ ॥ 16 ॥

ಅಥ ತೈಸ್ತ್ರಿವಿಧೈರ್ವೇಶೈರ್ಲೀಲಾಮುದ್ವಹತಃ ಕಿಲ ।
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಭಗವತೀ ತಸ್ಯ ಶ್ರೀರಿವ ಸಂಗತಾ ॥ 17 ॥

ಸಸೃಕ್ಷಾಯಾಂ ತತೋ ನಾಭೇಸ್ತಸ್ಯ ಪದ್ಮಂ ವಿನಿರ್ಯಯೌ ।
ತನ್ನಾಲಂ ಹೇಮನಲಿನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲೋಕಮದ್ಭುತಮ್ ॥ 18 ॥

ತತ್ತ್ವಾನಿ ಪೂರ್ವರೂಢಾನಿ ಕಾರಣಾನಿ ಪರಸ್ಪರಮ್ ।
ಸಮವಾಯಾಪ್ರಯೋಗಾಚ್ಚ ವಿಭಿನ್ನಾನಿ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ।
ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾ ಸಜ್ಜಮಾನೋಽಥ ಭಗವಾನಾದಿಪೂರುಷಃ ।
ಯೋಜಯನ್ಮಾಯಯಾ ದೇವೋ ಯೋಗನಿದ್ರಾಮಕಲ್ಪಯತ್ ॥ 19 ॥

ಯೋಜಯಿತ್ವಾ ತು ತಾನ್ಯೇವ ಪ್ರವಿವೇಶ ಸ್ವಯಂ ಗುಹಾಮ್ ।
ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ತಸ್ಮಿಂಸ್ತು ಜೀವಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಿಬುಧ್ಯತೇ ॥ 20 ॥

ಸ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಸಂಬಂಧಃ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಪರೈವ ಸಾ ॥ 21 ॥

ಏವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಸಂಬಂಧಂ ನಾಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಮಂ ಹರೇರಭೂತ್ ।
ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಭವದ್ಭೂಯಶ್ಚತುರ್ವೇದೀ ಚತುರ್ಮುಖಃ ॥ 22 ॥

ಸ ಜಾತೋ ಭಗವಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾ ತತ್ಕಾಲಂ ಕಿಲ ಚೋದಿತಃ ।
ಸಿಸೃಕ್ಷಾಯಾಂ ಮತಿಂ ಚಕ್ರೇ ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಸಂಸ್ಕೃತಃ ।
ದದರ್ಶ ಕೇವಲಂ ಧ್ವಾಂತಂ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಮಪಿ ಸರ್ವತಃ ॥ 23 ॥

ಉವಾಚ ಪುರತಸ್ತಸ್ಮೈ ತಸ್ಯ ದಿವ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಕಾಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ಗೋಪೀಜನ ಇತ್ಯಪಿ ।
ವಲ್ಲಭಾಯ ಪ್ರಿಯಾ ವಹ್ನೇರ್ಮಂತ್ರಂ ತೇ ದಾಸ್ಯತಿ ಪ್ರಿಯಮ್ ॥ 24 ॥

ತಪಸ್ತ್ವಂ ತಪ ಏತೇನ ತವ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 25 ॥

ಅಥ ತೇಪೇ ಸ ಸುಚಿರಂ ಪ್ರೀಣನ್ ಗೋವಿಂದಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಪತಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಗೋಲೋಕಸ್ಥಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ।
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ಗುಣರೂಪಿಣ್ಯಾ ರೂಪಿಣ್ಯಾ ಪರ್ಯುಪಾಸಿತಮ್ ।
ಸಹಸ್ರದಲಸಂಪನ್ನೇ ಕೋಟಿಕಿಂಜಲ್ಕಬೃಂಹಿತೇ ।
ಭೂಮಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಸ್ತತ್ರ ಕರ್ಣಿಕಾರೇ ಮಹಾಸನೇ ।
ಸಮಾಸೀನಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ವೇಣುಂ ವಾದಯಂತಂ ಮುಖಾಂಬುಜೇ ।
ವಿಲಾಸಿನೀಗಣವೃತಂ ಸ್ವೈಃ ಸ್ವೈರಂಶೈರಭಿಷ್ಟುತಮ್ ॥ 26 ॥

ಅಥ ವೇಣುನಿನಾದಸ್ಯ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಮಯೀ ಗತಿಃ ।
ಸ್ಫುರಂತೀ ಪ್ರವಿವೇಶಾಶು ಮುಖಾಬ್ಜಾನಿ ಸ್ವಯಂಭುವಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಗಾಯತಸ್ತಸ್ಮಾದಧಿಗತ್ಯ ಸರೋಜಜಃ ।
ಸಂಸ್ಕೃತಶ್ಚಾದಿಗುರುಣಾ ದ್ವಿಜತಾಮಗಮತ್ತತಃ ॥ 27 ॥

ತ್ರಯ್ಯಾ ಪ್ರಬುದ್ಧೋಽಥ ವಿಧಿರ್ವಿಜ್ಞಾತತತ್ತ್ವಸಾಗರಃ ।
ತುಷ್ಟಾವ ವೇದಸಾರೇಣ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಕೇಶವಮ್ ॥ 28 ॥

ಚಿಂತಾಮಣಿಪ್ರಕರಸದ್ಮಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ
ಲಕ್ಷಾವೃತೇಷು ಸುರಭೀರಭಿಪಾಲಯಂತಮ್ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಸ್ರಶತಸಂಭ್ರಮಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 29 ॥

ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಬರ್ಹಾವತಂಸಮಸಿತಾಂಬುದಸುಂದರಾಂಗಮ್ ।
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಕಮನೀಯವಿಶೇಷಶೋಭಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 30 ॥

ಆಲೋಲಚಂದ್ರಕಲಸದ್ವನಮಾಲ್ಯವಂಶೀ-
-ರತ್ನಾಂಗದಂ ಪ್ರಣಯಕೇಲಿಕಲಾವಿಲಾಸಮ್ ।
ಶ್ಯಾಮಂ ತ್ರಿಭಂಗಲಲಿತಂ ನಿಯತಪ್ರಕಾಶಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 31 ॥

ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಮಂತಿ
ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ ।
ಆನಂದಚಿನ್ಮಯಸದುಜ್ಜ್ವಲವಿಗ್ರಹಸ್ಯ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 32 ॥

ಅದ್ವೈತಮಚ್ಯುತಮನಾದಿಮನಂತರೂಪಂ
ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ।
ವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಮದುರ್ಲಭಮಾತ್ಮಭಕ್ತೌ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 33 ॥

ಪಂಥಾಸ್ತು ಕೋಟಿಶತವತ್ಸರಸಂಪ್ರಗಮ್ಯೋ
ವಾಯೋರಥಾಪಿ ಮನಸೋ ಮುನಿಪುಂಗವಾನಾಮ್ ।
ಸೋಽಪ್ಯಸ್ತಿ ಯತ್ಪ್ರಪದಸೀಮ್ನ್ಯವಿಚಿಂತ್ಯತತ್ತ್ವೇ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 34 ॥

ಏಕೋಽಪ್ಯಸೌ ರಚಯಿತುಂ ಜಗದಂಡಕೋಟಿಂ
ಯಚ್ಛಕ್ತಿರಸ್ತಿ ಜಗದಂಡಚಯಾ ಯದಂತಃ ।
ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥಪರಮಾಣುಚಯಾಂತರಸ್ಥಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 35 ॥

ಯದ್ಭಾವಭಾವಿತಧಿಯೋ ಮನುಜಾಸ್ತಥೈವ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪಮಹಿಮಾಸನಯಾನಭೂಷಾಃ ।
ಸೂಕ್ತೈರ್ಯಮೇವ ನಿಗಮಪ್ರಥಿತೈಃ ಸ್ತುವಂತಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 36 ॥

ಆನಂದಚಿನ್ಮಯರಸಪ್ರತಿಭಾವಿತಾಭಿ-
-ಸ್ತಾಭಿರ್ಯ ಏವ ನಿಜರೂಪತಯಾ ಕಲಾಭಿಃ ।
ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತ್ಯಖಿಲಾತ್ಮಭೂತೋ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 37 ॥

ಪ್ರೇಮಾಂಜನಚ್ಛುರಿತಭಕ್ತಿವಿಲೋಚನೇನ
ಸಂತಃ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಂತಿ ।
ಯಂ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಮಚಿಂತ್ಯಗುಣಸ್ವರೂಪಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 38 ॥

ರಾಮಾದಿಮೂರ್ತಿಷು ಕಲಾನಿಯಮೇನ ತಿಷ್ಠನ್
ನಾನಾವತಾರಮಕರೋದ್ಭುವನೇಷು ಕಿಂತು ।
ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ವಯಂ ಸಮಭವತ್ಪರಮಃ ಪುಮಾನ್ ಯೋ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 39 ॥

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭವತೋ ಜಗದಂಡಕೋಟಿ-
-ಕೋಟಿಷ್ವಶೇಷವಸುಧಾದಿ ವಿಭೂತಿಭಿನ್ನಮ್ ।
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಮನಂತಮಶೇಷಭೂತಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 40 ॥

ಮಾಯಾ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಜಗದಂಡಶತಾನಿ ಸೂತೇ
ತ್ರೈಗುಣ್ಯತದ್ವಿಷಯವೇದವಿತಾಯಮಾನಾ ।
ಸತ್ತ್ವಾವಲಂಬಿಪರಸತ್ತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 41 ॥

ಆನಂದಚಿನ್ಮಯರಸಾತ್ಮತಯಾ ಮನಃಸು
ಯಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಸ್ಮರತಾಮುಪೇತ್ಯ ।
ಲೀಲಾಯಿತೇನ ಭುವನಾನಿ ಜಯತ್ಯಜಸ್ರಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 42 ॥

ಗೋಲೋಕನಾಮ್ನಿ ನಿಜಧಾಮ್ನಿ ತಲೇ ಚ ತಸ್ಯ
ದೇವಿ ಮಹೇಶಹರಿಧಾಮಸು ತೇಷು ತೇಷು ।
ತೇ ತೇ ಪ್ರಭಾವನಿಚಯಾ ವಿಹಿತಾಶ್ಚ ಯೇನ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 43 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಸಾಧನಶಕ್ತಿರೇಕಾ
ಛಾಯೇವ ಯಸ್ಯ ಭುವನಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ।
ಇಚ್ಛಾನುರೂಪಮಪಿ ಯಸ್ಯ ಚ ಚೇಷ್ಟತೇ ಸಾ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 44 ॥

ಕ್ಷೀರಂ ಯಥಾ ದಧಿ ವಿಕಾರವಿಶೇಷಯೋಗಾತ್
ಸಂಜಾಯತೇ ನ ಹಿ ತತಃ ಪೃಥಗಸ್ತಿ ಹೇತೋಃ ।
ಯಃ ಶಂಭುತಾಮಪಿ ತಥಾ ಸಮುಪೈತಿ ಕಾರ್ಯಾ-
-ದ್ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 45 ॥

ದೀಪಾರ್ಚಿರೇವ ಹಿ ದಶಾಂತರಮಭ್ಯುಪೇತ್ಯ
ದೀಪಾಯತೇ ವಿವೃತಹೇತುಸಮಾನಧರ್ಮಾ ।
ಯಸ್ತಾದೃಗೇವ ಹಿ ಚ ವಿಷ್ಣುತಯಾ ವಿಭಾತಿ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 46 ॥

ಯಃ ಕಾರಣಾರ್ಣವಜಲೇ ಭಜತಿ ಸ್ಮ ಯೋಗ-
-ನಿದ್ರಾಮನಂತಜಗದಂಡಸರೋಮಕೂಪಃ ।
ಆಧಾರಶಕ್ತಿಮವಲಂಬ್ಯ ಪರಾಂ ಸ್ವಮೂರ್ತಿಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 47 ॥

ಯಸ್ಯೈಕನಿಶ್ವಸಿತಕಾಲಮಥಾವಲಂಬ್ಯ
ಜೀವಂತಿ ಲೋಮಬಿಲಜಾ ಜಗದಂಡನಾಥಾಃ ।
ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹಾನ್ ಸ ಇಹ ಯಸ್ಯ ಕಲಾವಿಶೇಷೋ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 48 ॥

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಯಥಾಶ್ಮಶಕಲೇಷು ನಿಜೇಷು ತೇಜಃ
ಸ್ವೀಯಂ ಕಿಯತ್ಪ್ರಕಟಯತ್ಯಪಿ ತದ್ವದತ್ರ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯ ಏಷ ಜಗದಂಡವಿಧಾನಕರ್ತಾ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 49 ॥

ಯತ್ಪಾದಪಲ್ಲವಯುಗಂ ವಿನಿಧಾಯ ಕುಂಭ-
-ದ್ವಂದ್ವೇ ಪ್ರಣಾಮಸಮಯೇ ಸ ಗಣಾಧಿರಾಜಃ ।
ವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಹಂತುಮಲಮಸ್ಯ ಜಗತ್ತ್ರಯಸ್ಯ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 50 ॥

ಅಗ್ನಿರ್ಮಹೀ ಗಗನಮಂಬು ಮರುದ್ದಿಶಶ್ಚ
ಕಾಲಸ್ತಥಾತ್ಮಮನಸೀತಿ ಜಗತ್ತ್ರಯಾಣಿ ।
ಯಸ್ಮಾದ್ಭವಂತಿ ವಿಭವಂತಿ ವಿಶಂತಿ ಯಂ ಚ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 51 ॥

ಯಚ್ಚಕ್ಷುರೇಷ ಸವಿತಾ ಸಕಲಗ್ರಹಾಣಾಂ
ರಾಜಾ ಸಮಸ್ತಸುರಮೂರ್ತಿರಶೇಷತೇಜಾಃ ।
ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಭ್ರಮತಿ ಸಂಭೃತಕಾಲಚಕ್ರೋ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 52 ॥

ಧರ್ಮೋಽಥ ಪಾಪನಿಚಯಃ ಶ್ರುತಯಸ್ತಪಾಂಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೀಟಪತಗಾವಧಯಶ್ಚ ಜೀವಾಃ ।
ಯದ್ದತಮಾತ್ರವಿಭವಪ್ರಕಟಪ್ರಭಾವಾ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 53 ॥

ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಗೋಪಮಥವೇಂದ್ರಮಹೋ ಸ್ವಕರ್ಮ-
-ಬಂಧಾನುರೂಪಫಲಭಾಜನಮಾತನೋತಿ ।
ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಂತು ಚ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 54 ॥

ಯಂ ಕ್ರೋಧಕಾಮಸಹಜಪ್ರಣಯಾದಿಭೀತಿ-
-ವಾತ್ಸಲ್ಯಮೋಹಗುರುಗೌರವಸೇವ್ಯಭಾವೈಃ ।
ಸಂಚಿಂತ್ಯ ತಸ್ಯ ಸದೃಶೀಂ ತನುಮಾಪುರೇತೇ
ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 55 ॥

ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಃ ಕಾಂತಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಕಲ್ಪತರವೋ
ದ್ರುಮಾ ಭೂಮಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಗಣಮಯಿ ತೋಯಮಮೃತಮ್ ।
ಕಥಾ ಗಾನಂ ನಾಟ್ಯಂ ಗಮನಮಪಿ ವಂಶೀ ಪ್ರಿಯಸಖಿ
ಚಿದಾನಂದಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಮಪಿ ತದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಪಿ ಚ ।
ಸ ಯತ್ರ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಃ ಸ್ರವತಿ ಸುರಭೀಭ್ಯಶ್ಚ ಸುಮಹಾನ್
ನಿಮೇಷಾರ್ಧಾಖ್ಯೋ ವಾ ವ್ರಜತಿ ನ ಹಿ ಯತ್ರಾಪಿ ಸಮಯಃ ।
ಭಜೇ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಂ ತಮಹಮಿಹ ಗೋಲೋಕಮಿತಿ ಯಂ
ವಿದಂತಸ್ತೇ ಸಂತಃ ಕ್ಷಿತಿವಿರಲಚಾರಾಃ ಕತಿಪಯೇ ॥ 56 ॥

ಅಥೋವಾಚ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ಭಗವಂತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮಹತ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಜಾಸರ್ಗೇ ಚ ಚೇನ್ಮತಿಃ ।
ಪಂಚಶ್ಲೋಕೀಮಿಮಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವತ್ಸ ದತ್ತಾಂ ನಿಬೋಧ ಮೇ ॥ 57 ॥

ಪ್ರಬುದ್ಧೇ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಭ್ಯಾಮಾತ್ಮನ್ಯಾನಂದಚಿನ್ಮಯೀ ।
ಉದೇತ್ಯನುತ್ತಮಾ ಭಕ್ತಿರ್ಭಗವತ್ಪ್ರೇಮಲಕ್ಷಣಾ ॥ 58 ॥

ಪ್ರಮಾಣೈಸ್ತತ್ ಸದಾಚಾರೈಸ್ತದಭ್ಯಾಸೈರ್ನಿರಂತರಮ್ ।
ಬೋಧಯನಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಭಕ್ತಿಮಪ್ಯುತ್ತಮಾಂ ಲಭೇತ್ ॥ 59 ॥

ಯಸ್ಯಾಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ನಾಸ್ತಿ ಯಯಾ ನಿರ್ವೃತಿಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಯಾ ಸಾಧಯತಿ ಮಾಮೇವ ಭಕ್ತಿಂ ತಾಮೇವ ಸಾಧಯೇತ್ ॥ 60 ॥

ಧರ್ಮಾನನ್ಯಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಭಜ ವಿಶ್ವಸನ್ ।
ಯಾದೃಶೀ ಯಾದೃಶೀ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ತಾದೃಶೀ ।
ಕುರ್ವನ್ನಿರಂತರಂ ಕರ್ಮ ಲೋಕೋಽಯಮನುವರ್ತತೇ ।
ತೇನೈವ ಕರ್ಮಣಾ ಧ್ಯಾಯನ್ಮಾಂ ಪರಾಂ ಭಕ್ತಿಮಿಚ್ಛತಿ ॥ 61 ॥

ಅಹಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ
ಬೀಜಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುಮಾಂಶ್ಚ ।
ಮಯಾಹಿತಂ ತೇಜ ಇದಂ ಬಿಭರ್ಷಿ
ವಿಧೇ ವಿಧೇಹಿ ತ್ವಮಥೋ ಜಗಂತಿ ॥ 62 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *