நவ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ரம் | Nava Durga Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

க³ணேஶ:
ஹரித்³ராப⁴ஞ்சதுர்வாது³ ஹாரித்³ரவஸனம்விபு⁴ம் ।
பாஶாங்குஶத⁴ரம் தை³வம்மோத³கன்த³ன்தமேவ ச ॥

தே³வீ ஶைலபுத்ரீ
வன்தே³ வாஞ்சி²தலாபா⁴ய சன்த்³ரார்த⁴க்ருதஶேக²ராம்।
வ்ருஷாரூடா⁴ம் ஶூலத⁴ராம் ஶைலபுத்ரீ யஶஸ்வினீம் ॥

தே³வீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ
த³தா⁴னா கரபத்³மாப்⁴யாமக்ஷமாலா கமண்ட³லூ ।
தே³வீ ப்ரஸீத³து மயி ப்³ரஹ்மசாரிண்யனுத்தமா ॥

தே³வீ சன்த்³ரக⁴ண்டேதி
பிண்டஜ³ப்ரவராரூடா⁴ சன்த³கோபாஸ்த்ரகைர்யுதா ।
ப்ரஸாத³ம் தனுதே மஹ்யம் சன்த்³ரக⁴ண்டேதி விஶ்ருதா ॥

தே³வீ கூஷ்மாண்டா³
ஸுராஸம்பூர்ணகலஶம் ருதி⁴ராப்லுதமேவ ச ।
த³தா⁴னா ஹஸ்தபத்³மாப்⁴யாம் கூஷ்மாண்டா³ ஶுப⁴தா³ஸ்து மே ॥

தே³வீஸ்கன்த³மாதா
ஸிம்ஹாஸனக³தா நித்யம் பத்³மாஶ்ரிதகரத்³வயா ।
ஶுப⁴தா³ஸ்து ஸதா³ தே³வீ ஸ்கன்த³மாதா யஶஸ்வினீ ॥

தே³வீகாத்யாயணீ
சன்த்³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலகரா ஶார்தூ³லவரவாஹனா ।
காத்யாயனீ ஶுப⁴ம் த³த்³யாதே³வீ தா³னவகா⁴தினீ ॥

தே³வீகாலராத்ரி
ஏகவேணீ ஜபாகர்ணபூர நக்³னா க²ராஸ்தி²தா ।
லம்போ³ஷ்டீ² கர்ணிகாகர்ணீ தைலாப்⁴யக்தஶரீரிணீ ॥ வாமபாதோ³ல்லஸல்லோஹலதாகண்டகபூ⁴ஷணா ।
வர்த⁴னமூர்த்⁴வஜா க்ருஷ்ணா காலராத்ரிர்ப⁴யங்கரீ ॥

தே³வீமஹாகௌ³ரீ
ஶ்வேதே வ்ருஷே ஸமாரூடா⁴ ஶ்வேதாம்ப³ரத⁴ரா ஶுசி: ।
மஹாகௌ³ரீ ஶுப⁴ம் த³த்³யான்மஹாதே³வப்ரமோத³தா³ ॥

தே³வீஸித்³தி⁴தா³த்ரி
ஸித்³த⁴க³ன்த⁴ர்வயக்ஷாத்³யைரஸுரைரமரைரபி ।
ஸேவ்யமானா ஸதா³ பூ⁴யாத் ஸித்³தி⁴தா³ ஸித்³தி⁴தா³யினீ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *