അര്ജുന കൃത ശ്രീ ദുര്ഗാ സ്തോത്രമ് | Arjuna Kruta Durga Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

അര്ജുന ഉവാച ।
നമസ്തേ സിദ്ധസേനാനി ആര്യേ മംദരവാസിനി ।
കുമാരി കാലി കാപാലി കപിലേ കൃഷ്ണപിംഗലേ ॥ 1 ॥

ഭദ്രകാലി നമസ്തുഭ്യം മഹാകാലി നമോഽസ്തു തേ ।
ചംഡി ചംഡേ നമസ്തുഭ്യം താരിണി വരവര്ണിനി ॥ 2 ॥

കാത്യായനി മഹാഭാഗേ കരാലി വിജയേ ജയേ ।
ശിഖിപിംഛധ്വജധരേ നാനാഭരണഭൂഷിതേ ॥ 3 ॥

അട്ടശൂലപ്രഹരണേ ഖഡ്ഗഖേടകധാരിണി ।
ഗോപേംദ്രസ്യാനുജേ ജ്യേഷ്ഠേ നംദഗോപകുലോദ്ഭവേ ॥ 4 ॥

മഹിഷാസൃക്പ്രിയേ നിത്യം കൌശികി പീതവാസിനി ।
അട്ടഹാസേ കോകമുഖേ നമസ്തേഽസ്തു രണപ്രിയേ ॥ 5 ॥

ഉമേ ശാകംഭരി ശ്വേതേ കൃഷ്ണേ കൈടഭനാശിനി ।
ഹിരണ്യാക്ഷി വിരൂപാക്ഷി സുധൂമ്രാക്ഷി നമോഽസ്തു തേ ॥ 6 ॥

വേദശ്രുതിമഹാപുണ്യേ ബ്രഹ്മണ്യേ ജാതവേദസി ।
ജംബൂകടകചൈത്യേഷു നിത്യം സന്നിഹിതാലയേ ॥ 7 ॥

ത്വം ബ്രഹ്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം മഹാനിദ്രാ ച ദേഹിനാമ് ।
സ്കംദമാതര്ഭഗവതി ദുര്ഗേ കാംതാരവാസിനി ॥ 8 ॥

സ്വാഹാകാരഃ സ്വധാ ചൈവ കലാ കാഷ്ഠാ സരസ്വതീ ।
സാവിത്രീ വേദമാതാ ച തഥാ വേദാംത ഉച്യതേ ॥ 9 ॥

സ്തുതാസി ത്വം മഹാദേവി വിശുദ്ധേനാംതരാത്മനാ ।
ജയോ ഭവതു മേ നിത്യം ത്വത്പ്രസാദാദ്രണാജിരേ ॥ 10 ॥

കാംതാരഭയദുര്ഗേഷു ഭക്താനാം ചാലയേഷു ച ।
നിത്യം വസസി പാതാലേ യുദ്ധേ ജയസി ദാനവാന് ॥ 11 ॥

ത്വം ജംഭനീ മോഹിനീ ച മായാ ഹ്രീഃ ശ്രീസ്തഥൈവ ച ।
സംധ്യാ പ്രഭാവതീ ചൈവ സാവിത്രീ ജനനീ തഥാ ॥ 12 ॥

തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിര്ധൃതിര്ദീപ്തിശ്ചംദ്രാദിത്യവിവര്ധിനീ ।
ഭൂതിര്ഭൂതിമതാം സംഖ്യേ വീക്ഷ്യസേ സിദ്ധചാരണൈഃ ॥ 13 ॥

ഇതി ശ്രീമന്മഹാഭാരതേ ഭീഷ്മപര്വണി ത്രയോവിംശോഽധ്യായേ അര്ജുന കൃത ശ്രീ ദുര്ഗാ സ്തോത്രമ് ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *