અર્જુન કૃત શ્રી દુર્ગા સ્તોત્રમ્ | Arjuna Kruta Durga Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

અર્જુન ઉવાચ ।
નમસ્તે સિદ્ધસેનાનિ આર્યે મંદરવાસિનિ ।
કુમારિ કાળિ કાપાલિ કપિલે કૃષ્ણપિંગળે ॥ 1 ॥

ભદ્રકાળિ નમસ્તુભ્યં મહાકાળિ નમોઽસ્તુ તે ।
ચંડિ ચંડે નમસ્તુભ્યં તારિણિ વરવર્ણિનિ ॥ 2 ॥

કાત્યાયનિ મહાભાગે કરાળિ વિજયે જયે ।
શિખિપિંછધ્વજધરે નાનાભરણભૂષિતે ॥ 3 ॥

અટ્ટશૂલપ્રહરણે ખડ્ગખેટકધારિણિ ।
ગોપેંદ્રસ્યાનુજે જ્યેષ્ઠે નંદગોપકુલોદ્ભવે ॥ 4 ॥

મહિષાસૃક્પ્રિયે નિત્યં કૌશિકિ પીતવાસિનિ ।
અટ્ટહાસે કોકમુખે નમસ્તેઽસ્તુ રણપ્રિયે ॥ 5 ॥

ઉમે શાકંભરિ શ્વેતે કૃષ્ણે કૈટભનાશિનિ ।
હિરણ્યાક્ષિ વિરૂપાક્ષિ સુધૂમ્રાક્ષિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 6 ॥

વેદશ્રુતિમહાપુણ્યે બ્રહ્મણ્યે જાતવેદસિ ।
જંબૂકટકચૈત્યેષુ નિત્યં સન્નિહિતાલયે ॥ 7 ॥

ત્વં બ્રહ્મવિદ્યા વિદ્યાનાં મહાનિદ્રા ચ દેહિનામ્ ।
સ્કંદમાતર્ભગવતિ દુર્ગે કાંતારવાસિનિ ॥ 8 ॥

સ્વાહાકારઃ સ્વધા ચૈવ કલા કાષ્ઠા સરસ્વતી ।
સાવિત્રી વેદમાતા ચ તથા વેદાંત ઉચ્યતે ॥ 9 ॥

સ્તુતાસિ ત્વં મહાદેવિ વિશુદ્ધેનાંતરાત્મના ।
જયો ભવતુ મે નિત્યં ત્વત્પ્રસાદાદ્રણાજિરે ॥ 10 ॥

કાંતારભયદુર્ગેષુ ભક્તાનાં ચાલયેષુ ચ ।
નિત્યં વસસિ પાતાળે યુદ્ધે જયસિ દાનવાન્ ॥ 11 ॥

ત્વં જંભની મોહિની ચ માયા હ્રીઃ શ્રીસ્તથૈવ ચ ।
સંધ્યા પ્રભાવતી ચૈવ સાવિત્રી જનની તથા ॥ 12 ॥

તુષ્ટિઃ પુષ્ટિર્ધૃતિર્દીપ્તિશ્ચંદ્રાદિત્યવિવર્ધિની ।
ભૂતિર્ભૂતિમતાં સંખ્યે વીક્ષ્યસે સિદ્ધચારણૈઃ ॥ 13 ॥

ઇતિ શ્રીમન્મહાભારતે ભીષ્મપર્વણિ ત્રયોવિંશોઽધ્યાયે અર્જુન કૃત શ્રી દુર્ગા સ્તોત્રમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *