નવ દુર્ગા સ્તોત્રમ્ | Nava Durga Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ગણેશઃ
હરિદ્રાભંચતુર્વાદુ હારિદ્રવસનંવિભુમ્ ।
પાશાંકુશધરં દૈવંમોદકંદંતમેવ ચ ॥

દેવી શૈલપુત્રી
વંદે વાંછિતલાભાય ચંદ્રાર્ધકૃતશેખરાં।
વૃષારૂઢાં શૂલધરાં શૈલપુત્રી યશસ્વિનીમ્ ॥

દેવી બ્રહ્મચારિણી
દધાના કરપદ્માભ્યામક્ષમાલા કમંડલૂ ।
દેવી પ્રસીદતુ મયિ બ્રહ્મચારિણ્યનુત્તમા ॥

દેવી ચંદ્રઘંટેતિ
પિંડજપ્રવરારૂઢા ચંદકોપાસ્ત્રકૈર્યુતા ।
પ્રસાદં તનુતે મહ્યં ચંદ્રઘંટેતિ વિશ્રુતા ॥

દેવી કૂષ્માંડા
સુરાસંપૂર્ણકલશં રુધિરાપ્લુતમેવ ચ ।
દધાના હસ્તપદ્માભ્યાં કૂષ્માંડા શુભદાસ્તુ મે ॥

દેવીસ્કંદમાતા
સિંહાસનગતા નિત્યં પદ્માશ્રિતકરદ્વયા ।
શુભદાસ્તુ સદા દેવી સ્કંદમાતા યશસ્વિની ॥

દેવીકાત્યાયણી
ચંદ્રહાસોજ્જ્વલકરા શાર્દૂલવરવાહના ।
કાત્યાયની શુભં દદ્યાદેવી દાનવઘાતિની ॥

દેવીકાલરાત્રિ
એકવેણી જપાકર્ણપૂર નગ્ના ખરાસ્થિતા ।
લંબોષ્ઠી કર્ણિકાકર્ણી તૈલાભ્યક્તશરીરિણી ॥ વામપાદોલ્લસલ્લોહલતાકંટકભૂષણા ।
વર્ધનમૂર્ધ્વજા કૃષ્ણા કાલરાત્રિર્ભયંકરી ॥

દેવીમહાગૌરી
શ્વેતે વૃષે સમારૂઢા શ્વેતાંબરધરા શુચિઃ ।
મહાગૌરી શુભં દદ્યાન્મહાદેવપ્રમોદદા ॥

દેવીસિદ્ધિદાત્રિ
સિદ્ધગંધર્વયક્ષાદ્યૈરસુરૈરમરૈરપિ ।
સેવ્યમાના સદા ભૂયાત્ સિદ્ધિદા સિદ્ધિદાયિની ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *