రాత్రి సూక్తం | Ratri Suktam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

(ఋ.10.127)

అస్య శ్రీ రాత్రీతి సూక్తస్య కుశిక ఋషిః రాత్రిర్దేవతా, గాయత్రీచ్ఛందః,
శ్రీజగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః ।

రాత్రీ॒ వ్య॑ఖ్యదాయ॒తీ పు॑రు॒త్రా దే॒వ్య॒1॑క్షభిః॑ ।
విశ్వా॒ అధి॒ శ్రియో॑ఽధిత ॥ 1

ఓర్వ॑ప్రా॒ అమ॑ర్త్యా ని॒వతో॑ దే॒వ్యు॒1॑ద్వతః॑ ।
జ్యోతి॑షా బాధతే॒ తమః॑ ॥ 2

నిరు॒ స్వసా॑రమస్కృతో॒షసం॑ దే॒వ్యా॑య॒తీ ।
అపేదు॑ హాసతే॒ తమః॑ ॥ 3

సా నో॑ అ॒ద్య యస్యా॑ వ॒యం ని తే॒ యామ॒న్నవి॑క్ష్మహి ।
వృ॒క్షే న వ॑స॒తిం-వఀయః॑ ॥ 4

ని గ్రామా॑సో అవిక్షత॒ ని ప॒ద్వంతో॒ ని ప॒క్షిణః॑ ।
ని శ్యే॒నాస॑శ్చిద॒ర్థినః॑ ॥ 5

యా॒వయా॑ వృ॒క్యం॒1॑ వృకం॑-యఀ॒వయ॑ స్తే॒నమూ॑ర్మ్యే ।
అథా॑ నః సు॒తరా॑ భవ ॥ 6

ఉప॑ మా॒ పేపి॑శ॒త్తమః॑ కృ॒ష్ణం-వ్యఀ ॑క్తమస్థిత ।
ఉష॑ ఋ॒ణేవ॑ యాతయ ॥ 7

ఉప॑ తే॒ గా ఇ॒వాక॑రం-వృఀణీ॒ష్వ దు॑హితర్దివః ।
రాత్రి॒ స్తోమం॒ న జి॒గ్యుషే॑ ॥ 8

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *