ഷിരിഡി സായി ബാബാ രാത്രികാല ആരതി | Sai Baba Night Aarti In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ.

ഓവാലു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ।
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
നിര്ഗുണാതീസ്ധതി കൈസീ ആകാരാ ആലീബാബാ ആകാരാ ആലീ
സര്വാഘടി ഭരൂനീ ഉരലീസായിമാവുലീ
ഓവാലു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ।
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
രജതമ സത്ത്വ തിഘേ മായാപ്രസവലീബാബാമായാ പ്രസവലീ
മായേചിയേ പോടീകൈസീ മായാ ഉദ്ഭവലീ
ഓവാലു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ।
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
സപ്തസാഗരീകൈസാ ഖേല് മംഡീലാ ബാബാ ഖേല് മംഡീലാ
ഖേലൂനിയാ ഖേല അവഘാ വിസ്താരകേലാ
ഓവാലു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ।
പാംചാഹീ തത്ത്വംചാ ദീപ ലാവിലാ ആതാ
ബ്രഹ്മാംഡേചീ രചനാകൈസീ ദാഖവിലീഡോലാ ബാബാദാഖവിലീഡോലാ
തുകാഹ്മണേ മാഝാ സ്വാമീ കൃപാലൂ ഭോലാ
ഓവാലു ആരതീ മാഝ്യാ സദ്ഗുരുനാധാ മാഝ്യാ സായിനാധാ।
പാംചാഹീ തത്ത്വാംചാദീപലാവിലാ ആതാ
ലോപലേജ്ഞാന ജഗീ ഹിതനേണതികോണി
അവതാരാ പാംഡുരംഗാ നാമഠേവിലേജ്ഞാനീ
ആരതിജ്ഞാനരാജാ മഹാ കൈവല്യ തേജ
സേവിതിസാധു സംതാ മനുവേദലാമാഝാ ആരതീജ്ഞാനരാജാ..
കനകചേ താടകരീ ഉഭ്യഗോപികനാരീ
നാരദ തുംബുരഹോ സാമഗായനകരീ
ആരതീജ്ഞാനരാജാ മഹാകൈവല്യതേജാ
സേവിതിസാധു സംതാ മനുവേദലാമാഝാ ആരതീജ്ഞാനരാജാ..
പഗട ഗുഹ്യബോലേ വിശ്വബ്രഹ്മചികേലെ
രാമജനാര്ധനി (പാ)സായി മസ്തകഠേവിലേ
ആരതി ജ്ഞാനരാജാ മഹകൈവല്യ താജാ
സേവിതിസാധു സംതാ മനുവേദലാമാഝാ ആരതീജ്ഞാനരാജാ..
ആരതി തുകരാമാ സ്വാമീ സദ്ഗുരു ധാമാ
സച്ചിദാനംദമൂര്തീ പായിദാഖവി ആഹ്മാ
ആരതിതുകരാമാ…
രാഘവേ സാഗരാതാ പാഷാണതാരിലേ
തൈസേ തുകോ ബാചേ അഭംഗ രക്ഷീലേ
രതി തുകരാമാ സ്വാമീ സദ്ഗുരു ധാമാ
സച്ചിദാനംദമൂര്തീ പായിദാഖവി ആഹ്മാ
ആരതിതുകരാമാ…
തൂനേകിത തുല നേസീ ബ്രഹ്മതുകാസി​ആലേ
ഹ്മണോനി രാമേശ്വരേ ചരണി മസ്തകഠേവിലേ
ആരതി തുകരാമാ സ്വാമീ സദ്ഗുരു ധാമാ
സച്ചിദാനംദമൂര്തീ പായിദാഖവി ആഹ്മാ
ആരതിതുകരാമാ…
ജൈജൈ സായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേമംദിരീഹോ
ആലവിതോ സപ്രേമേ തുജലാ ആരതിഘെ​ഉനികരീഹോ
രംജവിസീ തൂ മധുരബോലുനീ മായാജശീനിജ മുലാഹോ
രംജവിസീ തൂ മധുരബോലുനീ മായാജശീനിജ മുലാഹോ
ഭോഗിസിവ്യാദിതൂച ഹരു നിയാനിജസേവക ദു:ഖലാഹോ
ഭോഗിസിവ്യാദിതൂച ഹരു നിയാനിജസേവക ദു:ഖലാഹോ
ദാവുനിഭക്തവ്യസനഹരിസീ ദര്ശന ദേശീ ത്യാലാഹോ
ദാവുനിഭക്തവ്യസനഹരിസീ ദര്ശന ദേശീ ത്യാലാഹോ
ഝൂലേ അസതി കസ്ട അതീശയാതുമചേ യാദേഹാലഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാപഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ആലവിതോ സപ്രേമേ തുജലാ ആരതിഘെ​ഉനികരീഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാപഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ക്ഷമാശയന സുംദരിഹിശോഭാ സുമനശേജത്യാവരീഹോ
ക്ഷമാശയന സുംദരിഹിശോഭാ സുമനശേജത്യാവരീഹോ
ഘ്യാവീ ദോഡീ ഭക്ത ജനാംചി പൂജ അര്ചാകരീഹോ
ഘ്യാവീ ദോഡീ ഭക്ത ജനാംചി പൂജ അര്ചാകരീഹോ
ഓവാലിതോപംചപ്രാണിജ്യോതി സുമതീകരീഹോ
ഓവാലിതോപംചപ്രാണിജ്യോതി സുമതീകരീഹോ
സേവാകിംകരഭക്തി പ്രീതി അത്തരപരിമലവാരിഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ആലവിതോ സപ്രേമേ തുജലാ ആരതിഘേ ഉനികരീഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
സോഡുനിജായാ ദു:ഖവാടതേ ബാബാ(സായി) ത്വച്ചരണാസീഹോ
സോഡുനിജായാ ദു:ഖവാടതേ ബാബാ(സായി) ത്വച്ചരണാസീഹോ
ആജ്ഞേസ്തവഹോ അസീപ്രസാദഘേ​ഉനി നിജസദനാസീഹോ
ആജ്ഞേസ്തവഹോ അസീപ്രസാദഘേ​ഉനി നിജസദനാസീഹോ
ജാതോ​ആതാ യേ ഉപുനരപിത്വച്ചരണാചേപാശിഹോ
ജാതോ​ആതാ യേ ഉപുനരപിത്വച്ചരണാചേപാശിഹോ
ഉഠവൂതുജല സായിമാവുലേ നിജഹിത സാദാ യാസീഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ആലവിതോ സപ്രേമേ തുജലാ ആരതിഘേ ഉനികരീഹോ
ജൈജൈസായിനാധ ആതാ പഹുഡാവേ മംദിരീഹോ
ആതാസ്വാമീ സുഖേനിദ്രാകരാ അവധൂതാ ബാബാകരാസായിനാധാ
ചിന്മയഹേ (നിജ) സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ​ഏകാംത
വൈരാഗ്യാചാ കുംച ഘേ​ഉനി ചൌക ഝൂഡിലാ ബാബാചൌകഝൂഡിലാ
തയാവരീ സുപ്രേമാചാ ശിഡകാവാദിദലാ
ആതാസ്വാമീസുഖേനിദ്രാകരാ അവദൂതാബാബാകരാ സായിനാധാ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ​ഏകാംത
പായഘഡ്യാ ഘാതല്യ സുംദര നവവിദാ ഭക്തീ​ഈത ബാബാനവവിദാ ഭക്തീ
ജ്ഞാനാംച്യാസമയാലാവുനി ഉജലല്യാജ്യോതീ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ​ഏകാംത
ഭാവാര്ധാംചാ മംചക ഹ്രുദയാകാശീടാംഗിലാ ബാബാ(ഹ്രുദയാ) കാശീടാംഗിലാ
മനാചീ സുമനേ കരുനീകേലേ ശേജേലാ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ​ഏകാംത
ദ്വൈതാചേ കപാടലാവുനി ഏകത്രകേലേ ബാബാ ഏകത്രകേലേ
ദുര്ഭുദ്ദീംച്യാ ഗാംഠീ സോഡുനി പഡദേസോഡിലേ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ​ഏകാംത
ആശാതൃഷ്ണ കല്പനേചാ സോഡുനി ഗലബലാ ബാബാസോഡുനി ഗലബലാ
ദയാക്ഷമാ ശാംതി ദാസീ ഉബ്യാ സേവേലാ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ​ഏകാംത
അലക്ഷ്യ ഉന്മനി ഘേ​ഉനി നാജുക ദുശ്ശാലാ ബാബാ നാജുക ദുശ്ശാലാ
നിരംജനേ സദ്ഗുരുസ്വാമീ നിജവിലശേജേലാ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ അവദൂതാ ബാബാകരാ സായിനാധ
ചിന്മയഹേ സുഖദാമ ജാവുനി പഹുഡാ​ഏകാംത
ശ്രീ ഗുരുദേവദ്ത:
പാഹേപ്രസാദാചി വാടദ്യാവേദു​ഓനിയാതാടാ
ശേഷാഘേ​ഉനി ജാ ഈനതുമചേ ഝൂലീയാബോജന
ഝൂലോ ആതാ​ഏകസവാതുഹ്മ ആലംവാവോദേവാ
തുകാഹ്മണേ ആതാ ചിത്ത കരുനീരാഹിലോ നിശ്ചിത്
പാവലാപ്രസാദ​ആത വിഠോനിജവേ ബാബാ ആതാനിജവേ
ആപുലാതോ ശ്രമകലോയേതസേഭാവേ
ആതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാ കരാ ഗോപാലാ ബാബാസായിദയാലാ
പുരലേമനോരാധ ജാതോ ആപുലേസ്ധലാ
തുഹ്മസീ ജാഗവൂ ആഹ്മ​ആപുല്യാ ചാഡാ ബാബാ ആപുല്യാചാഡാ
ശുഭാ ശുഭ കര്മേദോഷ ഹരാവയാപീഡാ
അതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാകരാഗോപാലാ ബാബാസായിദയാലാ
പുരലേമനോരാധ ജാതോ ആപുലേസ്ധലാ
തുകാഹ്മണേധിദലേ ഉച്ചിഷ്ടാചേഭോജന (ബാബാ) ഉച്ചിഷ്ടാചേ ഭോജന
നാഹിനിവഡിലേ അഹ്മ ആപുല്യാഭിന്നാ
അതാസ്വാമീ സുഖേ നിദ്രാകരാഗോപാലാ ബാബാസായിദയാലാ
പുരലേമനോരധജാതോ ആപുലേസ്ധലാ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ
രാജാധിരാജ യോഗിരാജ പരബ്രഹ്മ ശ്രീസായിനാധാമഹരാജ്
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹരാജ് കി ജൈ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *