మంగళగౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి | Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali In Telugu

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ఓం గౌర్యై నమః ।
ఓం గణేశజనన్యై నమః ।
ఓం గిరిరాజతనూద్భవాయై నమః ।
ఓం గుహాంబికాయై నమః ।
ఓం జగన్మాత్రే నమః ।
ఓం గంగాధరకుటుంబిన్యై నమః ।
ఓం వీరభద్రప్రసువే నమః ।
ఓం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః ।
ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః ।
ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః (10)

ఓం కష్టదారిద్య్రశమన్యై నమః ।
ఓం శివాయై నమః ।
ఓం శాంభవ్యై నమః ।
ఓం శాంకర్యై నమః ।
ఓం బాలాయై నమః ।
ఓం భవాన్యై నమః ।
ఓం భద్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం మాంగళ్యదాయిన్యై నమః ।
ఓం సర్వమంగళాయై నమః ।
ఓం మంజుభాషిణ్యై నమః (20)

ఓం మహేశ్వర్యై నమః ।
ఓం మహామాయాయై నమః ।
ఓం మంత్రారాధ్యాయై నమః ।
ఓం మహాబలాయై నమః ।
ఓం హేమాద్రిజాయై నమః ।
ఓం హేమవత్యై నమః ।
ఓం పార్వత్యై నమః ।
ఓం పాపనాశిన్యై నమః ।
ఓం నారాయణాంశజాయై నమః ।
ఓం నిత్యాయై నమః (30)

ఓం నిరీశాయై నమః ।
ఓం నిర్మలాయై నమః ।
ఓం అంబికాయై నమః ।
ఓం మృడాన్యై నమః ।
ఓం మునిసంసేవ్యాయై నమః ।
ఓం మానిన్యై నమః ।
ఓం మేనకాత్మజాయై నమః ।
ఓం కుమార్యై నమః ।
ఓం కన్యకాయై నమః ।
ఓం దుర్గాయై నమః (40)

ఓం కలిదోషనిషూదిన్యై నమః ।
ఓం కాత్యాయిన్యై నమః ।
ఓం కృపాపూర్ణాయై నమః ।
ఓం కళ్యాణ్యై నమః ।
ఓం కమలార్చితాయై నమః ।
ఓం సత్యై నమః ।
ఓం సర్వమయ్యై నమః ।
ఓం సౌభాగ్యదాయై నమః ।
ఓం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం అమలాయై నమః (50)

ఓం అమరసంసేవ్యాయై నమః ।
ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః ।
ఓం అమృతేశ్వర్యై నమః ।
ఓం అఖిలాగమసంస్తుత్యాయై నమః ।
ఓం సుఖసచ్చిత్సుధారసాయై నమః ।
ఓం బాల్యారాధితభూతేశాయై నమః ।
ఓం భానుకోటిసమద్యుతయే నమః ।
ఓం హిరణ్మయ్యై నమః ।
ఓం పరాయై నమః ।
ఓం సూక్ష్మాయై నమః (60)

ఓం శీతాంశుకృతశేఖరాయై నమః ।
ఓం హరిద్రాకుంకుమారాధ్యాయై నమః ।
ఓం సర్వకాలసుమంగళ్యై నమః ।
ఓం సర్వభోగప్రదాయై నమః ।
ఓం సామశిఖాయై నమః ।
ఓం వేదాంతలక్షణాయై నమః ।
ఓం కర్మబ్రహ్మమయ్యై నమః ।
ఓం కామకలనాయై నమః ।
ఓం కాంక్షితార్థదాయై నమః ।
ఓం చంద్రార్కాయితతాటంకాయై నమః (70)

ఓం చిదంబరశరీరిణ్యై నమః ।
ఓం శ్రీచక్రవాసిన్యై నమః ।
ఓం దేవ్యై నమః ।
ఓం కామేశ్వరపత్న్యై నమః ।
ఓం కమలాయై నమః ।
ఓం మారారాతిప్రియార్ధాంగ్యై నమః ।
ఓం మార్కండేయవరప్రదాయై నమః ।
ఓం పుత్రపౌత్రవరప్రదాయై నమః ।
ఓం పుణ్యాయై నమః ।
ఓం పురుషార్థప్రదాయిన్యై నమః (80)

ఓం సత్యధర్మరతాయై నమః ।
ఓం సర్వసాక్షిణ్యై నమః ।
ఓం శశాంకరూపిణ్యై నమః ।
ఓం శ్యామలాయై నమః ।
ఓం బగళాయై నమః ।
ఓం చండాయై నమః ।
ఓం మాతృకాయై నమః ।
ఓం భగమాలిన్యై నమః ।
ఓం శూలిన్యై నమః ।
ఓం విరజాయై నమః (90)

ఓం స్వాహాయై నమః ।
ఓం స్వధాయై నమః ।
ఓం ప్రత్యంగిరాంబికాయై నమః ।
ఓం ఆర్యాయై నమః ।
ఓం దాక్షాయిణ్యై నమః ।
ఓం దీక్షాయై నమః ।
ఓం సర్వవస్తూత్తమోత్తమాయై నమః ।
ఓం శివాభిధానాయై నమః ।
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః ।
ఓం ప్రణవార్థస్వరూపిణ్యై నమః (100)

ఓం హ్రీంకార్యై నమః ।
ఓం నాదరూపిణ్యై నమః ।
ఓం త్రిపురాయై నమః ।
ఓం త్రిగుణాయై నమః ।
ఓం ఈశ్వర్యై నమః ।
ఓం సుందర్యై నమః ।
ఓం స్వర్ణగౌర్యై నమః ।
ఓం షోడశాక్షరదేవతాయై నమః । 108

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *