ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ | Aarti Kunj Bihari Ki In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil.

ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ
ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ

ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ
ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ

గలే మేం బైజంతీ మాలా
బజావై మురలీ మధుర బాలా
శ్రవణ మేం కుణ్డల ఝలకాలా
నంద కే ఆనంద నందలాలా
గగన సమ అంగ కాంతి కాలీ
రాధికా చమక రహీ ఆలీ
లతన మేం ఠాఢే బనమాలీ
భ్రమర సీ అలక కస్తూరీ తిలక
చంద్ర సీ ఝలక
లలిత ఛవి శ్యామా ప్యారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణ మురారీ కీ

ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ
ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ

కనకమయ మోర ముకుట బిలసే
దేవతా దర్శన కో తరసేం
గగన సోం సుమన రాసి బరసే
బజే మురచంగ
మధుర మిరదంగ
గ్వాలినీ సంగ
అతుల రతి గోప కుమారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ

ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ
ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ

జహాం తే ప్రకట భఈ గంగా
సకల మన హారిణి శ్రీ గంగా
స్మరణ తే హోత మోహ భంగా
బసీ శివ శీశ
జటా కే బీచ
హరై అఘ కీచ
చరన ఛవి శ్రీ బనవారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ

ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ
ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ

చమకతీ ఉజ్జ్వల తట రేనూ
బజ రహీ వృందావన వేనూ
చహుం దిశి గోపి గ్వాల ధేనూ
హంసత మృదు మంద
చాందనీ చంద
కటత భవ ఫంద
టేర సును దీన దుఖారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ

ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ
ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ
ఆరతీ కుంజబిహారీ కీ
శ్రీ గిరిధర కృష్ణమురారీ కీ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *