આરતી કુંજબિહારી કી | Aarti Kunj Bihari Ki In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English,Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu.

આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી
આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી

આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી
આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી

ગલે મેં બૈજંતી માલા
બજાવૈ મુરલી મધુર બાલા
શ્રવણ મેં કુણ્ડલ ઝલકાલા
નંદ કે આનંદ નંદલાલા
ગગન સમ અંગ કાંતિ કાલી
રાધિકા ચમક રહી આલી
લતન મેં ઠાઢ઼ે બનમાલી
ભ્રમર સી અલક કસ્તૂરી તિલક
ચંદ્ર સી ઝલક
લલિત છવિ શ્યામા પ્યારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણ મુરારી કી

આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી
આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી

કનકમય મોર મુકુટ બિલસે
દેવતા દર્શન કો તરસેં
ગગન સોં સુમન રાસિ બરસે
બજે મુરચંગ
મધુર મિરદંગ
ગ્વાલિની સંગ
અતુલ રતિ ગોપ કુમારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી

આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી
આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી

જહાં તે પ્રકટ ભઈ ગંગા
સકલ મન હારિણિ શ્રી ગંગા
સ્મરણ તે હોત મોહ ભંગા
બસી શિવ શીશ
જટા કે બીચ
હરૈ અઘ કીચ
ચરન છવિ શ્રી બનવારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી

આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી
આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી

ચમકતી ઉજ્જ્વલ તટ રેનૂ
બજ રહી વૃંદાવન વેનૂ
ચહું દિશિ ગોપિ ગ્વાલ ધેનૂ
હંસત મૃદુ મંદ
ચાંદની ચંદ
કટત ભવ ફંદ
ટેર સુનુ દીન દુખારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી

આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી
આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી
આરતી કુંજબિહારી કી
શ્રી ગિરિધર કૃષ્ણમુરારી કી.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *