સૂર્યાષ્ટકમ્‌ | Surya Ashtakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

આદિદેવ નમસ્તુભ્યં પ્રસીદ મમ ભાસ્કર: |

દિવાકર નમસ્તુભ્યં પ્રભાકર નમોસ્તુતે || ૧ ||

સપ્તાશ્વ રથમારૂઢં પ્રચંડં કશ્યપાત્મજમ્‌ |

શ્વેતપદ્મધરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૨ ||

લોહિતં રથમારૂઢં સર્વલોકપિતામહમ્‌ |

મહાપાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૩ ||

ત્રૈગુણ્યંચ મહાશૂરં બ્રહ્મવિષ્ણુમહેશ્વરમ્‌ |

મહાપાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૪ ||

બૃંહિતં તેજ: પુંજં ચ વાયુમાકાશ મેવચ |

પ્રભુંચ સર્વ લોકાનાં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૫ ||

બંધૂક પુષ્પ સંકાશં હાર કુંડલ ભૂષિતમ્‌ |

એક ચક્રધરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૬ ||

તં સૂર્યં જગત્કર્તારં મહા તેજ: પ્રદીપનમ્‌ |

મહાપાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૭ ||

તં સૂર્યં જગતાં નાથં જ્ઞાનવિજ્ઞાનમોક્ષદમ્‌ |

મહા પાપ હરં દેવં તં સૂર્યં પ્રણમામ્યહમ્‌ || ૮ ||

સૂર્યાષ્ટકં પઠેન્નિત્યં ગ્રહપીડાપ્રણાશનમ્‌ |

અપુત્રો લભતે પુત્રં દરિદ્રો ધનવાન્‌ ભવેત્‌ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *