ஶ்ரீ ஸூர்யாஷ்டகம்‌ | Surya Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஆதிதேவ னமஸ்துப்யம் ப்ரஸீத மம பாஸ்கர: |

திவாகர னமஸ்துப்யம் ப்ரபாகர னமோஸ்துதே || ௧ ||

ஸப்தாஶ்வ ரதமாரூடம் ப்ரசம்டம் கஶ்யபாத்மஜம்‌ |

ஶ்வேதபத்மதரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்‌ || ௨ ||

லோஹிதம் ரதமாரூடம் ஸர்வலோகபிதாமஹம்‌ |

மஹாபாப ஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்‌ || ௩ ||

த்ரைகுண்யம்ச மஹாஶூரம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரம்‌ |

மஹாபாப ஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்‌ || ௪ ||

ப்றும்ஹிதம் தேஜ: பும்ஜம் ச வாயுமாகாஶ மேவச |

ப்ரபும்ச ஸர்வ லோகானாம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்‌ || ௫ ||

பம்தூக புஷ்ப ஸம்காஶம் ஹார கும்டல பூஷிதம்‌ |

ஏக சக்ரதரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்‌ || ௬ ||

தம் ஸூர்யம் ஜகத்கர்தாரம் மஹா தேஜ: ப்ரதீபனம்‌ |

மஹாபாப ஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்‌ || ௭ ||

தம் ஸூர்யம் ஜகதாம் னாதம் ஜ்ஞானவிஜ்ஞானமோக்ஷதம்‌ |

மஹா பாப ஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்‌ || ௮ ||

ஸூர்யாஷ்டகம் படேன்னித்யம் க்ரஹபீடாப்ரணாஶனம்‌ |

அபுத்ரோ லபதே புத்ரம் தரித்ரோ தனவான்‌ பவேத்‌ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *