ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ | Aarti Kunj Bihari Ki In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Tamil, Telugu.

ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ
ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ

ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ
ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ

ഗലേ മേം ബൈജംതീ മാലാ
ബജാവൈ മുരലീ മധുര ബാലാ
ശ്രവണ മേം കുണ്ഡല ഝലകാലാ
നംദ കേ ആനംദ നംദലാലാ
ഗഗന സമ അംഗ കാംതി കാലീ
രാധികാ ചമക രഹീ ആലീ
ലതന മേം ഠാഢേ ബനമാലീ
ഭ്രമര സീ അലക കസ്തൂരീ തിലക
ചംദ്ര സീ ഝലക
ലലിത ഛവി ശ്യാമാ പ്യാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണ മുരാരീ കീ

ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ
ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ

കനകമയ മോര മുകുട ബിലസേ
ദേവതാ ദര്ശന കോ തരസേം
ഗഗന സോം സുമന രാസി ബരസേ
ബജേ മുരചംഗ
മധുര മിരദംഗ
ഗ്വാലിനീ സംഗ
അതുല രതി ഗോപ കുമാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ

ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ
ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ

ജഹാം തേ പ്രകട ഭഈ ഗംഗാ
സകല മന ഹാരിണി ശ്രീ ഗംഗാ
സ്മരണ തേ ഹോത മോഹ ഭംഗാ
ബസീ ശിവ ശീശ
ജടാ കേ ബീച
ഹരൈ അഘ കീച
ചരന ഛവി ശ്രീ ബനവാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ

ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ
ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ

ചമകതീ ഉജ്ജ്വല തട രേനൂ
ബജ രഹീ വൃംദാവന വേനൂ
ചഹും ദിശി ഗോപി ഗ്വാല ധേനൂ
ഹംസത മൃദു മംദ
ചാംദനീ ചംദ
കടത ഭവ ഫംദ
ടേര സുനു ദീന ദുഖാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ

ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ
ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ
ആരതീ കുംജബിഹാരീ കീ
ശ്രീ ഗിരിധര കൃഷ്ണമുരാരീ കീ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *