બાલ મુકુંદાષ્ટકમ્ | Bala Mukundashtakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

કરારવિંદેન પદારવિંદં મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ્ ।
વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 1 ॥

સંહૃત્ય લોકાન્વટપત્રમધ્યે શયાનમાદ્યંતવિહીનરૂપમ્ ।
સર્વેશ્વરં સર્વહિતાવતારં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 2 ॥

ઇંદીવરશ્યામલકોમલાંગં ઇંદ્રાદિદેવાર્ચિતપાદપદ્મમ્ ।
સંતાનકલ્પદ્રુમમાશ્રિતાનાં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 3 ॥

લંબાલકં લંબિતહારયષ્ટિં શૃંગારલીલાંકિતદંતપંક્તિમ્ ।
બિંબાધરં ચારુવિશાલનેત્રં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 4 ॥

શિક્યે નિધાયાદ્યપયોદધીનિ બહિર્ગતાયાં વ્રજનાયિકાયામ્ ।
ભુક્ત્વા યથેષ્ટં કપટેન સુપ્તં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 5 ॥

કલિંદજાંતસ્થિતકાલિયસ્ય ફણાગ્રરંગેનટનપ્રિયંતમ્ ।
તત્પુચ્છહસ્તં શરદિંદુવક્ત્રં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 6 ॥

ઉલૂખલે બદ્ધમુદારશૌર્યં ઉત્તુંગયુગ્માર્જુન ભંગલીલમ્ ।
ઉત્ફુલ્લપદ્માયત ચારુનેત્રં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 7 ॥

આલોક્ય માતુર્મુખમાદરેણ સ્તન્યં પિબંતં સરસીરુહાક્ષમ્ ।
સચ્ચિન્મયં દેવમનંતરૂપં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *