பா³ல முகுன்தா³ஷ்டகம் | Bala Mukundashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

கராரவின்தே³ன பதா³ரவின்த³ம் முகா²ரவின்தே³ வினிவேஶயன்தம் ।
வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே ஶயானம் பா³லம் முகுன்த³ம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 1 ॥

ஸம்ஹ்ருத்ய லோகான்வடபத்ரமத்⁴யே ஶயானமாத்³யன்தவிஹீனரூபம் ।
ஸர்வேஶ்வரம் ஸர்வஹிதாவதாரம் பா³லம் முகுன்த³ம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 2 ॥

இன்தீ³வரஶ்யாமலகோமலாங்க³ம் இன்த்³ராதி³தே³வார்சிதபாத³பத்³மம் ।
ஸன்தானகல்பத்³ருமமாஶ்ரிதானாம் பா³லம் முகுன்த³ம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 3 ॥

லம்பா³லகம் லம்பி³தஹாரயஷ்டிம் ஶ்ருங்கா³ரலீலாங்கிதத³ன்தபங்க்திம் ।
பி³ம்பா³த⁴ரம் சாருவிஶாலனேத்ரம் பா³லம் முகுன்த³ம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 4 ॥

ஶிக்யே நிதா⁴யாத்³யபயோத³தீ⁴னி ப³ஹிர்க³தாயாம் வ்ரஜனாயிகாயாம் ।
பு⁴க்த்வா யதே²ஷ்டம் கபடேன ஸுப்தம் பா³லம் முகுன்த³ம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 5 ॥

கலின்தஜ³ான்தஸ்தி²தகாலியஸ்ய ப²ணாக்³ரரங்கே³னடனப்ரியன்தம் ।
தத்புச்ச²ஹஸ்தம் ஶரதி³ன்து³வக்த்ரம் பா³லம் முகுன்த³ம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 6 ॥

உலூக²லே ப³த்³த⁴முதா³ரஶௌர்யம் உத்துங்க³யுக்³மார்ஜுன ப⁴ங்க³லீலம் ।
உத்பு²ல்லபத்³மாயத சாருனேத்ரம் பா³லம் முகுன்த³ம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 7 ॥

ஆலோக்ய மாதுர்முக²மாத³ரேண ஸ்தன்யம் பிப³ன்தம் ஸரஸீருஹாக்ஷம் ।
ஸச்சின்மயம் தே³வமனந்தரூபம் பா³லம் முகுன்த³ம் மனஸா ஸ்மராமி ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *