ஸன்தான க³ணபதி ஸ்தோத்ரம் | Santhana Ganapathi Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நமோஸ்து க³ணனாதா²ய ஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴யுதாய ச ।
ஸர்வப்ரதா³ய தே³வாய புத்ரவ்ருத்³தி⁴ப்ரதா³ய ச ॥ 1 ॥

கு³ரூத³ராய கு³ரவே கோ³ப்த்ரே கு³ஹ்யாஸிதாய தே ।
கோ³ப்யாய கோ³பிதாஶேஷபு⁴வனாய சிதா³த்மனே ॥ 2 ॥

விஶ்வமூலாய ப⁴வ்யாய விஶ்வஸ்ருஷ்டிகராய தே ।
நமோ நமஸ்தே ஸத்யாய ஸத்யபூர்ணாய ஶுண்டி³னே ॥ 3 ॥

ஏகத³ன்தாய ஶுத்³தா⁴ய ஸுமுகா²ய நமோ நம: ।
ப்ரபன்னஜனபாலாய ப்ரணதார்திவினாஶினே ॥ 4 ॥

ஶரணம் ப⁴வ தே³வேஶ ஸன்ததிம் ஸுத்³ருடா⁴ குரு ।
ப⁴விஷ்யன்தி ச யே புத்ரா மத்குலே க³ணனாயக ॥ 5 ॥

தே ஸர்வே தவ பூஜார்த²ம் நிரதா: ஸ்யுர்வரோமத: ।
புத்ரப்ரத³மித³ம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யகம் ॥ 6 ॥

இதி ஸன்தானக³ணபதிஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *