શ્રી સૂર્ય પંજર સ્તોત્રમ્ | Surya Panjara Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં ઉદયગિરિમુપેતં ભાસ્કરં પદ્મહસ્તં
સકલભુવનનેત્રં રત્નરજ્જૂપમેયમ્ ।
તિમિરકરિમૃગેંદ્રં બોધકં પદ્મિનીનાં
સુરવરમભિવંદ્યં સુંદરં વિશ્વદીપમ્ ॥ 1 ॥

ઓં શિખાયાં ભાસ્કરાય નમઃ ।
લલાટે સૂર્યાય નમઃ ।
ભ્રૂમધ્યે ભાનવે નમઃ ।
કર્ણયોઃ દિવાકરાય નમઃ ।
નાસિકાયાં ભાનવે નમઃ ।
નેત્રયોઃ સવિત્રે નમઃ ।
મુખે ભાસ્કરાય નમઃ ।
ઓષ્ઠયોઃ પર્જન્યાય નમઃ ।
પાદયોઃ પ્રભાકરાય નમઃ ॥ 2 ॥

ઓં હ્રાં હ્રીં હ્રૂં હ્રૈં હ્રૌં હ્રઃ ।
ઓં હંસાં હંસીં હંસૂં હંસૈં હંસૌં હંસઃ ॥ 3 ॥

ઓં સત્યતેજોજ્જ્વલજ્વાલામાલિને મણિકુંભાય હું ફટ્ સ્વાહા ।
ઓં સ્થિતિરૂપકકારણાય પૂર્વાદિગ્ભાગે માં રક્ષતુ ॥ 4 ॥

ઓં બ્રહ્મતેજોજ્જ્વલજ્વાલામાલિને મણિકુંભાય હું ફટ્ સ્વાહા ।
ઓં તારકબ્રહ્મરૂપાય પરયંત્ર-પરતંત્ર-પરમંત્ર-સર્વોપદ્રવનાશનાર્થં દક્ષિણદિગ્ભાગે માં રક્ષતુ ॥ 5 ॥

ઓં વિષ્ણુતેજોજ્જ્વલજ્વાલામાલિને મણિકુંભાય હું ફટ્ સ્વાહા ।
ઓં પ્રચંડમાર્તાંડ ઉગ્રતેજોરૂપિણે મુકુરવર્ણાય તેજોવર્ણાય મમ સર્વરાજસ્ત્રીપુરુષ-વશીકરણાર્થં પશ્ચિમદિગ્ભાગે માં રક્ષતુ ॥ 6 ॥

ઓં રુદ્રતેજોજ્જ્વલજ્વાલામાલિને મણિકુંભાય હું ફટ્ સ્વાહા ।
ઓં ભવાય રુદ્રરૂપિણે ઉત્તરદિગ્ભાગે સર્વમૃત્યોપશમનાર્થં માં રક્ષતુ ॥ 7 ॥

ઓં અગ્નિતેજોજ્જ્વલજ્વાલામાલિને મણિકુંભાય હું ફટ્ સ્વાહા ।
ઓં તિમિરતેજસે સર્વરોગનિવારણાય ઊર્ધ્વદિગ્ભાગે માં રક્ષતુ ॥ 8 ॥

ઓં સર્વતેજોજ્જ્વલજ્વાલામાલિને મણિકુંભાય હું ફટ્ સ્વાહા ।
ઓં નમસ્કારપ્રિયાય શ્રીસૂર્યનારાયણાય અધોદિગ્ભાગે સર્વાભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થં માં રક્ષતુ ॥ 9 ॥

માર્તાંડાય નમઃ ભાનવે નમઃ
હંસાય નમઃ સૂર્યાય નમઃ
દિવાકરાય નમઃ તપનાય નમઃ
ભાસ્કરાય નમઃ માં રક્ષતુ ॥ 10 ॥

મિત્ર-રવિ-સૂર્ય-ભાનુ-ખગપૂષ-હિરણ્યગર્ભ-
મરીચ્યાદિત્ય-સવિત્રર્ક-ભાસ્કરેભ્યો નમઃ શિરસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 11 ॥

સૂર્યાદિ નવગ્રહેભ્યો નમઃ લલાટસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 12 ॥

ધરાય નમઃ ધૃવાય નમઃ
સોમાય નમઃ અથર્વાય નમઃ
અનિલાય નમઃ અનલાય નમઃ
પ્રત્યૂષાય નમઃ પ્રતાપાય નમઃ
મૂર્ધ્નિસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 13 ॥

વીરભદ્રાય નમઃ ગિરીશાય નમઃ
શંભવે નમઃ અજૈકપદે નમઃ
અહિર્બુધ્ને નમઃ પિનાકિને નમઃ
ભુવનાધીશ્વરાય નમઃ દિશાંતપતયે નમઃ
પશુપતયે નમઃ સ્થાણવે નમઃ
ભવાય નમઃ લલાટસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 14 ॥

ધાત્રે નમઃ અંશુમતે નમઃ
પૂષ્ણે નમઃ પર્જન્યાય નમઃ
વિષ્ણવે નમઃ નેત્રસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 15 ॥

અરુણાય નમઃ સૂર્યાય નમઃ
ઇંદ્રાય નમઃ રવયે નમઃ
સુવર્ણરેતસે નમઃ યમાય નમઃ
દિવાકરાય નમઃ કર્ણસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 16 ॥

અસિતાંગભૈરવાય નમઃ રુરુભૈરવાય નમઃ
ચંડભૈરવાય નમઃ ક્રોધભૈરવાય નમઃ
ઉન્મત્તભૈરવાય નમઃ ભીષણભૈરવાય નમઃ
કાલભૈરવાય નમઃ સંહારભૈરવાય નમઃ
મુખસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 17 ॥

બ્રાહ્મ્યૈ નમઃ મહેશ્વર્યૈ નમઃ
કૌમાર્યૈ નમઃ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ
વરાહ્યૈ નમઃ ઇંદ્રાણ્યૈ નમઃ
ચામુંડાયૈ નમઃ કંઠસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 18 ॥

ઇંદ્રાય નમઃ અગ્નયે નમઃ
યમાય નમઃ નિર્‍ઋતયે નમઃ
વરુણાય નમઃ વાયવે નમઃ
કુબેરાય નમઃ ઈશાનાય નમઃ
બાહુસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 19 ॥

મેષાદિદ્વાદશરાશિભ્યો નમઃ હૃદયસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 20 ॥

વજ્રાયુધાય નમઃ શક્ત્યાયુધાય નમઃ
દંડાયુધાય નમઃ ખડ્ગાયુધાય નમઃ
પાશાયુધાય નમઃ અંકુશાયુધાય નમઃ
ગદાયુધાય નમઃ ત્રિશૂલાયુધાય નમઃ
પદ્માયુધાય નમઃ ચક્રાયુધાય નમઃ
કટિસ્થાને માં રક્ષતુ ॥ 21 ॥

મિત્રાય નમઃ દક્ષિણહસ્તે માં રક્ષતુ ।
રવયે નમઃ વામહસ્તે માં રક્ષતુ ।
સૂર્યાય નમઃ હૃદયે માં રક્ષતુ ।
ભાનવે નમઃ મૂર્ધ્નિસ્થાને માં રક્ષતુ ।
ખગાય નમઃ દક્ષિણપાદે માં રક્ષતુ ।
પૂષ્ણે નમઃ વામપાદે માં રક્ષતુ ।
હિરણ્યગર્ભાય નમઃ નાભિસ્થાને માં રક્ષતુ ।
મરીચયે નમઃ કંઠસ્થાને માં રક્ષતુ ।
આદિત્યાય નમઃ દક્ષિણચક્ષૂષિ માં રક્ષતુ ।
સવિત્રે નમઃ વામચક્ષુષિ માં રક્ષતુ ।
ભાસ્કરાય નમઃ હસ્તે માં રક્ષતુ ।
અર્કાય નમઃ કવચે માં રક્ષતુ ॥ 22

ઓં ભાસ્કરાય વિદ્મહે મહાદ્યુતિકરાય ધીમહિ । તન્નો આદિત્યઃ પ્રચોદયાત્ ॥ 23 ॥

ઇતિ શ્રી સૂર્ય પંજર સ્તોત્રમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *