શ્રીનિવાસ ગદ્યમ્ | Srinivasa Gadyam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

શ્રીમદખિલમહીમંડલમંડનધરણીધર મંડલાખંડલસ્ય, નિખિલસુરાસુરવંદિત વરાહક્ષેત્ર વિભૂષણસ્ય, શેષાચલ ગરુડાચલ સિંહાચલ વૃષભાચલ નારાયણાચલાંજનાચલાદિ શિખરિમાલાકુલસ્ય, નાથમુખ બોધનિધિવીથિગુણસાભરણ સત્ત્વનિધિ તત્ત્વનિધિ ભક્તિગુણપૂર્ણ શ્રીશૈલપૂર્ણ ગુણવશંવદ પરમપુરુષકૃપાપૂર વિભ્રમદતુંગશૃંગ ગલદ્ગગનગંગાસમાલિંગિતસ્ય, સીમાતિગ ગુણ રામાનુજમુનિ નામાંકિત બહુ ભૂમાશ્રય સુરધામાલય વનરામાયત વનસીમાપરિવૃત વિશંકટતટ નિરંતર વિજૃંભિત ભક્તિરસ નિર્ઘરાનંતાર્યાહાર્ય પ્રસ્રવણધારાપૂર વિભ્રમદ સલિલભરભરિત મહાતટાક મંડિતસ્ય, કલિકર્દમ મલમર્દન કલિતોદ્યમ વિલસદ્યમ નિયમાદિમ મુનિગણનિષેવ્યમાણ પ્રત્યક્ષીભવન્નિજસલિલ સમજ્જન નમજ્જન નિખિલપાપનાશના પાપનાશન તીર્થાધ્યાસિતસ્ય, મુરારિસેવક જરાદિપીડિત નિરાર્તિજીવન નિરાશ ભૂસુર વરાતિસુંદર સુરાંગનારતિ કરાંગસૌષ્ઠવ કુમારતાકૃતિ કુમારતારક સમાપનોદય દનૂનપાતક મહાપદામય વિહાપનોદિત સકલભુવન વિદિત કુમારધારાભિધાન તીર્થાધિષ્ઠિતસ્ય, ધરણિતલ ગતસકલ હતકલિલ શુભસલિલ ગતબહુળ વિવિધમલ હતિચતુર રુચિરતર વિલોકનમાત્ર વિદળિત વિવિધ મહાપાતક સ્વામિપુષ્કરિણી સમેતસ્ય, બહુસંકટ નરકાવટ પતદુત્કટ કલિકંકટ કલુષોદ્ભટ જનપાતક વિનિપાતક રુચિનાટક કરહાટક કલશાહૃત કમલારત શુભમંજન જલસજ્જન ભરભરિત નિજદુરિત હતિનિરત જનસતત નિરસ્તનિરર્ગળ પેપીયમાન સલિલ સંભૃત વિશંકટ કટાહતીર્થ વિભૂષિતસ્ય, એવમાદિમ ભૂરિમંજિમ સર્વપાતક ગર્વહાપક સિંધુડંબર હારિશંબર વિવિધવિપુલ પુણ્યતીર્થનિવહ નિવાસસ્ય, શ્રીમતો વેંકટાચલસ્ય શિખરશેખરમહાકલ્પશાખી, ખર્વીભવદતિ ગર્વીકૃત ગુરુમેર્વીશગિરિ મુખોર્વીધર કુલદર્વીકર દયિતોર્વીધર શિખરોર્વી સતત સદૂર્વીકૃતિ ચરણઘન ગર્વચર્વણનિપુણ તનુકિરણમસૃણિત ગિરિશિખર શેખરતરુનિકર તિમિરઃ, વાણીપતિશર્વાણી દયિતેંદ્રાણિશ્વર મુખ નાણીયોરસવેણી નિભશુભવાણી નુતમહિમાણી ય સ્તન કોણી ભવદખિલ ભુવનભવનોદરઃ, વૈમાનિકગુરુ ભૂમાધિક ગુણ રામાનુજ કૃતધામાકર કરધામારિ દરલલામાચ્છકનક દામાયિત નિજરામાલય નવકિસલયમય તોરણમાલાયિત વનમાલાધરઃ, કાલાંબુદ માલાનિભ નીલાલક જાલાવૃત બાલાબ્જ સલીલામલ ફાલાંકસમૂલામૃત ધારાદ્વયાવધીરણ ધીરલલિતતર વિશદતર ઘન ઘનસાર મયોર્ધ્વપુંડ્ર રેખાદ્વયરુચિરઃ, સુવિકસ્વર દળભાસ્વર કમલોદર ગતમેદુર નવકેસર તતિભાસુર પરિપિંજર કનકાંબર કલિતાદર લલિતોદર તદાલંબ જંભરિપુ મણિસ્તંભ ગંભીરિમદંભસ્તંભ સમુજ્જૃંભમાણ પીવરોરુયુગળ તદાલંબ પૃથુલ કદલી મુકુલ મદહરણજંઘાલ જંઘાયુગળઃ, નવ્યદલ ભવ્યમલ પીતમલ શોણિમલસન્મૃદુલ સત્કિસલયાશ્રુજલકારિ બલ શોણતલ પદકમલ નિજાશ્રય બલબંદીકૃત શરદિંદુમંડલી વિભ્રમદાદભ્ર શુભ્ર પુનર્ભવાધિષ્ઠિતાંગુળીગાઢ નિપીડિત પદ્માવનઃ, જાનુતલાવધિ લંબ વિડંબિત વારણ શુંડાદંડ વિજૃંભિત નીલમણિમય કલ્પકશાખા વિભ્રમદાયિ મૃણાળલતાયિત સમુજ્જ્વલતર કનકવલય વેલ્લિતૈકતર બાહુદંડયુગળઃ, યુગપદુદિત કોટિ ખરકર હિમકર મંડલ જાજ્વલ્યમાન સુદર્શન પાંચજન્ય સમુત્તુંગિત શૃંગાપર બાહુયુગળઃ, અભિનવશાણ સમુત્તેજિત મહામહા નીલખંડ મદખંડન નિપુણ નવીન પરિતપ્ત કાર્તસ્વર કવચિત મહનીય પૃથુલ સાલગ્રામ પરંપરા ગુંભિત નાભિમંડલ પર્યંત લંબમાન પ્રાલંબદીપ્તિ સમાલંબિત વિશાલ વક્ષઃસ્થલઃ, ગંગાઝર તુંગાકૃતિ ભંગાવળિ ભંગાવહ સૌધાવળિ બાધાવહ ધારાનિભ હારાવળિ દૂરાહત ગેહાંતર મોહાવહ મહિમ મસૃણિત મહાતિમિરઃ, પિંગાકૃતિ ભૃંગાર નિભાંગાર દળાંગામલ નિષ્કાસિત દુષ્કાર્યઘ નિષ્કાવળિ દીપપ્રભ નીપચ્છવિ તાપપ્રદ કનકમાલિકા પિશંગિત સર્વાંગઃ, નવદળિત દળવલિત મૃદુલલિત કમલતતિ મદવિહતિ ચતુરતર પૃથુલતર સરસતર કનકસરમય રુચિરકંઠિકા કમનીયકંઠઃ, વાતાશનાધિપતિ શયન કમન પરિચરણ રતિસમેતાખિલ ફણધરતતિ મતિકરવર કનકમય નાગાભરણ પરિવીતાખિલાંગા વગમિત શયન ભૂતાહિરાજ જાતાતિશયઃ, રવિકોટી પરિપાટી ધરકોટી રવરાટી કિતવીટી રસધાટી ધરમણિગણકિરણ વિસરણ સતતવિધુત તિમિરમોહ ગાર્ભગેહઃ, અપરિમિત વિવિધભુવન ભરિતાખંડ બ્રહ્માંડમંડલ પિચંડિલઃ, આર્યધુર્યાનંતાર્ય પવિત્ર ખનિત્રપાત પાત્રીકૃત નિજચુબુક ગતવ્રણકિણ વિભૂષણ વહનસૂચિત શ્રિતજન વત્સલતાતિશયઃ, મડ્ડુડિંડિમ ઢમરુ જર્ઘર કાહળી પટહાવળી મૃદુમદ્દલાદિ મૃદંગ દુંદુભિ ઢક્કિકામુખ હૃદ્ય વાદ્યક મધુરમંગળ નાદમેદુર નાટારભિ ભૂપાળ બિલહરિ માયામાળવ ગૌળ અસાવેરી સાવેરી શુદ્ધસાવેરી દેવગાંધારી ધન્યાસી બેગડ હિંદુસ્તાની કાપી તોડિ નાટકુરુંજી શ્રીરાગ સહન અઠાણ સારંગી દર્બારુ પંતુવરાળી વરાળી કળ્યાણી ભૂરિકળ્યાણી યમુનાકળ્યાણી હુશેની જંઝોઠી કૌમારી કન્નડ ખરહરપ્રિયા કલહંસ નાદનામક્રિયા મુખારી તોડી પુન્નાગવરાળી કાંભોજી ભૈરવી યદુકુલકાંભોજી આનંદભૈરવી શંકરાભરણ મોહન રેગુપ્તી સૌરાષ્ટ્રી નીલાંબરી ગુણક્રિયા મેઘગર્જની હંસધ્વનિ શોકવરાળી મધ્યમાવતી જેંજુરુટી સુરટી દ્વિજાવંતી મલયાંબરી કાપીપરશુ ધનાસિરી દેશિકતોડી આહિરી વસંતગૌળી સંતુ કેદારગૌળ કનકાંગી રત્નાંગી ગાનમૂર્તી વનસ્પતી વાચસ્પતી દાનવતી માનરૂપી સેનાપતી હનુમત્તોડી ધેનુકા નાટકપ્રિયા કોકિલપ્રિયા રૂપવતી ગાયકપ્રિયા વકુળાભરણ ચક્રવાક સૂર્યકાંત હાટકાંબરી ઝંકારધ્વની નટભૈરવી કીરવાણી હરિકાંભોદી ધીરશંકરાભરણ નાગાનંદિની યાગપ્રિયાદિ વિસૃમર સરસ ગાનરુચિર સંતત સંતન્યમાન નિત્યોત્સવ પક્ષોત્સવ માસોત્સવ સંવત્સરોત્સવાદિ વિવિધોત્સવ કૃતાનંદઃ શ્રીમદાનંદનિલય વિમાનવાસઃ, સતત પદ્માલયા પદપદ્મરેણુ સંચિતવક્ષસ્તલ પટવાસઃ, શ્રીશ્રીનિવાસઃ સુપ્રસન્નો વિજયતાં. શ્રી​અલર્મેલ્મંગા નાયિકાસમેતઃ શ્રીશ્રીનિવાસ સ્વામી સુપ્રીતઃ સુપ્રસન્નો વરદો ભૂત્વા, પવન પાટલી પાલાશ બિલ્વ પુન્નાગ ચૂત કદળી ચંદન ચંપક મંજુળ મંદાર હિંજુલાદિ તિલક માતુલુંગ નારિકેળ ક્રૌંચાશોક માધૂકામલક હિંદુક નાગકેતક પૂર્ણકુંદ પૂર્ણગંધ રસ કંદ વન વંજુળ ખર્જૂર સાલ કોવિદાર હિંતાલ પનસ વિકટ વૈકસવરુણ તરુઘમરણ વિચુળંકાશ્વત્થ યક્ષ વસુધ વર્માધ મંત્રિણી તિંત્રિણી બોધ ન્યગ્રોધ ઘટવટલ જંબૂમતલ્લી વીરતચુલ્લી વસતિ વાસતી જીવની પોષણી પ્રમુખ નિખિલ સંદોહ તમાલ માલા મહિત વિરાજમાન ચષક મયૂર હંસ ભારદ્વાજ કોકિલ ચક્રવાક કપોત ગરુડ નારાયણ નાનાવિધ પક્ષિજાતિ સમૂહ બ્રહ્મ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર નાનાજાત્યુદ્ભવ દેવતા નિર્માણ માણિક્ય વજ્ર વૈઢૂર્ય ગોમેધિક પુષ્યરાગ પદ્મરાગેંદ્ર નીલ પ્રવાળમૌક્તિક સ્ફટિક હેમ રત્નખચિત ધગદ્ધગાયમાન રથ ગજ તુરગ પદાતિ સેના સમૂહ ભેરી મદ્દળ મુરવક ઝલ્લરી શંખ કાહળ નૃત્યગીત તાળવાદ્ય કુંભવાદ્ય પંચમુખવાદ્ય અહમીમાર્ગન્નટીવાદ્ય કિટિકુંતલવાદ્ય સુરટીચૌંડોવાદ્ય તિમિલકવિતાળવાદ્ય તક્કરાગ્રવાદ્ય ઘંટાતાડન બ્રહ્મતાળ સમતાળ કોટ્ટરીતાળ ઢક્કરીતાળ એક્કાળ ધારાવાદ્ય પટહકાંસ્યવાદ્ય ભરતનાટ્યાલંકાર કિન્નેર કિંપુરુષ રુદ્રવીણા મુખવીણા વાયુવીણા તુંબુરુવીણા ગાંધર્વવીણા નારદવીણા સ્વરમંડલ રાવણહસ્તવીણાસ્તક્રિયાલંક્રિયાલંકૃતાનેકવિધવાદ્ય વાપીકૂપતટાકાદિ ગંગાયમુના રેવાવરુણા
શોણનદીશોભનદી સુવર્ણમુખી વેગવતી વેત્રવતી ક્ષીરનદી બાહુનદી ગરુડનદી કાવેરી તામ્રપર્ણી પ્રમુખાઃ મહાપુણ્યનદ્યઃ સજલતીર્થૈઃ સહોભયકૂલંગત સદાપ્રવાહ ઋગ્યજુસ્સામાથર્વણ વેદશાસ્ત્રેતિહાસ પુરાણ સકલવિદ્યાઘોષ ભાનુકોટિપ્રકાશ ચંદ્રકોટિ સમાન નિત્યકળ્યાણ પરંપરોત્તરોત્તરાભિવૃદ્ધિર્ભૂયાદિતિ ભવંતો મહાંતોzનુગૃહ્ણંતુ, બ્રહ્મણ્યો રાજા ધાર્મિકોzસ્તુ, દેશોયં નિરુપદ્રવોzસ્તુ, સર્વે સાધુજનાસ્સુખિનો વિલસંતુ, સમસ્તસન્મંગળાનિ સંતુ, ઉત્તરોત્તરાભિવૃદ્ધિરસ્તુ, સકલકળ્યાણ સમૃદ્ધિરસ્તુ ॥

હરિઃ ઓમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *