ஶ்ரீ ரங்க³னாத² அஷ்டோத்தர ஶத நாம ஸ்தோத்ரம் | Ranganatha Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

அஸ்ய ஶ்ரீரங்க³னாதா²ஷ்டோத்தரஶதனாமஸ்தோத்ரமஹாமன்த்ரஸ்ய வேத³வ்யாஸோ ப⁴க³வான்ருஷி: அனுஷ்டுப்ச²ன்த:³ ப⁴க³வான் ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணுர்தே³வதா, ஶ்ரீரங்க³ஶாயீதி பீ³ஜம் ஶ்ரீகான்த இதி ஶக்தி: ஶ்ரீப்ரத³ இதி கீலகம் மம ஸமஸ்தபாபனாஶார்தே² ஶ்ரீரங்க³ராஜப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக:³ ।

தௌ⁴ம்ய உவாச ।
ஶ்ரீரங்க³ஶாயீ ஶ்ரீகான்த: ஶ்ரீப்ரத:³ ஶ்ரிதவத்ஸல: ।
அனந்தோ மாத⁴வோ ஜேதா ஜக³ன்னாதோ² ஜக³த்³கு³ரு: ॥ 1 ॥

ஸுரவர்ய: ஸுராராத்⁴ய: ஸுரராஜானுஜ: ப்ரபு⁴: ।
ஹரிர்ஹதாரிர்விஶ்வேஶ: ஶாஶ்வத: ஶம்பு⁴ரவ்யய: ॥ 2 ॥

ப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜனோ வாக்³மீ வீரோ விக்²யாதகீர்திமான் ।
பா⁴ஸ்கர: ஶாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞோ தை³த்யஶாஸ்தாமரேஶ்வர: ॥ 3 ॥

நாராயணோ நரஹரிர்னீரஜாக்ஷோ நரப்ரிய: ।
ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மக்ருத்³ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மாங்கோ³ ப்³ரஹ்மபூஜித: ॥ 4 ॥

க்ருஷ்ண: க்ருதஜ்ஞோ கோ³வின்தோ³ ஹ்ருஷீகேஶோக⁴னாஶன: ।
விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்ஜிதாராதி: ஸஜ்ஜனப்ரிய ஈஶ்வர: ॥ 5 ॥

த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிலோகேஶ: த்ரய்யர்த²ஸ்த்ரிகு³ணாத்மக: ।
காகுத்ஸ்த:² கமலாகான்த: கால்தீ³யோரக³மர்த³ன: ॥ 6 ॥

காலாம்பு³த³ஶ்யாமலாங்க:³ கேஶவ: க்லேஶனாஶன: ।
கேஶிப்ரப⁴ஞ்ஜன: கான்தோ நன்த³ஸூனுரரின்த³ம: ॥ 7 ॥

ருக்மிணீவல்லப:⁴ ஶௌரிர்ப³லப⁴த்³ரோ ப³லானுஜ: ।
தா³மோத³ரோ ஹ்ருஷீகேஶோ வாமனோ மது⁴ஸூத³ன: ॥ 8 ॥

பூத: புண்யஜனத்⁴வம்ஸீ புண்யஶ்லோகஶிகா²மணி: ।
ஆதி³மூர்திர்த³யாமூர்தி: ஶான்தமூர்திரமூர்திமான் ॥ 9 ॥

பரம்ப்³ரஹ்ம பரன்தா⁴ம பாவன: பவனோ விபு⁴: ।
சன்த்³ரஶ்ச²ன்தோ³மயோ ராம: ஸம்ஸாராம்பு³தி⁴தாரக: ॥ 1௦ ॥

ஆதி³தேயோச்யுதோ பா⁴னு: ஶங்கரஶ்ஶிவ ஊர்ஜித: ।
மஹேஶ்வரோ மஹாயோகீ³ மஹாஶக்திர்மஹத்ப்ரிய: ॥ 11 ॥

து³ர்ஜனத்⁴வம்ஸகோஶேஷஸஜ்ஜனோபாஸ்தஸத்ப²லம் ।
பக்ஷீன்த்³ரவாஹனோக்ஷோப்⁴ய: க்ஷீராப்³தி⁴ஶயனோ விது⁴: ॥ 12 ॥

ஜனார்த³னோ ஜக³த்³தே⁴துர்ஜிதமன்மத²விக்³ரஹ: ।
சக்ரபாணி: ஶங்க³தா⁴ரீ ஶார்ங்கீ³ க²ட்³கீ³ க³தா³த⁴ர: ॥ 13 ॥

ஏவம் விஷ்ணோஶ்ஶதம் நாம்னாமஷ்டோத்தரமிஹேரிதம் ।
ஸ்தோத்ராணாமுத்தமம் கு³ஹ்யம் நாமரத்னஸ்தவாபி⁴த⁴ம் ॥ 14 ॥

ஸர்வதா³ ஸர்வரோக³க்⁴னம் சின்திதார்த²ப²லப்ரத³ம் ।
த்வம் து ஶீக்⁴ரம் மஹாராஜ க³ச்ச² ரங்க³ஸ்த²லம் ஶுப⁴ம் ॥ 15 ॥

ஸ்னாத்வா துலார்கே காவேர்யாம் மாஹாத்ம்ய ஶ்ரவணம் குரு ।
க³வாஶ்வவஸ்த்ரதா⁴ன்யான்னபூ⁴மிகன்யாப்ரதோ³ ப⁴வ ॥ 16 ॥

த்³வாத³ஶ்யாம் பாயஸான்னேன ஸஹஸ்ரம் த³ஶ போ⁴ஜய ।
நாமரத்னஸ்தவாக்²யேன விஷ்ணோரஷ்டஶதேன ச ।
ஸ்துத்வா ஶ்ரீரங்க³னாத²ம் த்வமபீ⁴ஷ்டப²லமாப்னுஹி ॥ 17 ॥

இதி துலாகாவேரீமாஹாத்ம்யே ஶன்தனும் ப்ரதி தௌ⁴ம்யோபதி³ஷ்ட ஶ்ரீரங்க³னாதா²ஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *