நவரத்ன மாலிகா ஸ்தோத்ரம் | Navaratna Malika Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஹாரனூபுரகிரீடகுண்ட³லவிபூ⁴ஷிதாவயவஶோபி⁴னீம்
காரணேஶவரமௌலிகோடிபரிகல்ப்யமானபத³பீடி²காம் ।
காலகாலப²ணிபாஶபா³ணத⁴னுரங்குஶாமருணமேக²லாம்
பா²லபூ⁴திலகலோசனாம் மனஸி பா⁴வயாமி பரதே³வதாம் ॥ 1 ॥

க³ன்த⁴ஸாரக⁴னஸாரசாருனவனாக³வல்லிரஸவாஸினீம்
ஸான்த்⁴யராக³மது⁴ராத⁴ராப⁴ரணஸுன்த³ரானநஶுசிஸ்மிதாம் ।
மன்த⁴ராயதவிலோசனாமமலபா³லசன்த்³ரக்ருதஶேக²ரீம்
இன்தி³ராரமணஸோத³ரீம் மனஸி பா⁴வயாமி பரதே³வதாம் ॥ 2 ॥

ஸ்மேரசாருமுக²மண்ட³லாம் விமலக³ண்ட³லம்பி³மணிமண்ட³லாம்
ஹாரதா³மபரிஶோப⁴மானகுசபா⁴ரபீ⁴ருதனுமத்⁴யமாம் ।
வீரக³ர்வஹரனூபுராம் விவித⁴காரணேஶவரபீடி²காம்
மாரவைரிஸஹசாரிணீம் மனஸி பா⁴வயாமி பரதே³வதாம் ॥ 3 ॥

பூ⁴ரிபா⁴ரத⁴ரகுண்ட³லீன்த்³ரமணிப³த்³த⁴பூ⁴வலயபீடி²காம்
வாரிராஶிமணிமேக²லாவலயவஹ்னிமண்ட³லஶரீரிணீம் ।
வாரிஸாரவஹகுண்ட³லாம் க³க³னஶேக²ரீம் ச பரமாத்மிகாம்
சாருசன்த்³ரவிலோசனாம் மனஸி பா⁴வயாமி பரதே³வதாம் ॥ 4 ॥

குண்ட³லத்ரிவித⁴கோணமண்ட³லவிஹாரஷட்³த³லஸமுல்லஸ-
த்புண்ட³ரீகமுக²பே⁴தி³னீம் ச ப்ரசண்ட³பா⁴னுபா⁴ஸமுஜ்ஜ்வலாம் ।
மண்ட³லேன்து³பரிவாஹிதாம்ருததரங்கி³ணீமருணரூபிணீம்
மண்ட³லான்தமணிதீ³பிகாம் மனஸி பா⁴வயாமி பரதே³வதாம் ॥ 5 ॥

வாரணானநமயூரவாஹமுக²தா³ஹவாரணபயோத⁴ராம்
சாரணாதி³ஸுரஸுன்த³ரீசிகுரஶேகரீக்ருதபதா³ம்பு³ஜாம் ।
காரணாதி⁴பதிபஞ்சகப்ரக்ருதிகாரணப்ரத²மமாத்ருகாம்
வாரணான்தமுக²பாரணாம் மனஸி பா⁴வயாமி பரதே³வதாம் ॥ 6 ॥

பத்³மகான்திபத³பாணிபல்லவபயோத⁴ரானநஸரோருஹாம்
பத்³மராக³மணிமேக²லாவலயனீவிஶோபி⁴தனிதம்பி³னீம் ।
பத்³மஸம்ப⁴வஸதா³ஶிவான்தமயபஞ்சரத்னபத³பீடி²காம்
பத்³மினீம் ப்ரணவரூபிணீம் மனஸி பா⁴வயாமி பரதே³வதாம் ॥ 7 ॥

ஆக³மப்ரணவபீடி²காமமலவர்ணமங்க³ல்த³ஶரீரிணீம்
ஆக³மாவயவஶோபி⁴னீமகி²லவேத³ஸாரக்ருதஶேக²ரீம் ।
மூலமன்த்ரமுக²மண்ட³லாம் முதி³தனாத³பி³ன்து³னவயௌவனாம்
மாத்ருகாம் த்ரிபுரஸுன்த³ரீம் மனஸி பா⁴வயாமி பரதே³வதாம் ॥ 8 ॥

காலிகாதிமிரகுன்தலான்தக⁴னப்⁴ருங்க³மங்க³ல்த³விராஜினீம்
சூலிகாஶிக²ரமாலிகாவலயமல்லிகாஸுரபி⁴ஸௌரபா⁴ம் ।
வாலிகாமது⁴ரக³ண்ட³மண்ட³லமனோஹரானநஸரோருஹாம்
காலிகாமகி²லனாயிகாம் மனஸி பா⁴வயாமி பரதே³வதாம் ॥ 9 ॥

நித்யமேவ நியமேன ஜல்பதாம் – பு⁴க்திமுக்திப²லதா³மபீ⁴ஷ்டதா³ம் ।
ஶங்கரேண ரசிதாம் ஸதா³ ஜபேன்னாமரத்னநவரத்னமாலிகாம் ॥ 1௦ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *