ਨਵਰਤ੍ਨ ਮਾਲਿਕਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Navaratna Malika Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਹਾਰਨੂਪੁਰਕਿਰੀਟਕੁਂਡਲਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਵਯਵਸ਼ੋਭਿਨੀਂ
ਕਾਰਣੇਸ਼ਵਰਮੌਲਿਕੋਟਿਪਰਿਕਲ੍ਪ੍ਯਮਾਨਪਦਪੀਠਿਕਾਮ੍ ।
ਕਾਲਕਾਲਫਣਿਪਾਸ਼ਬਾਣਧਨੁਰਂਕੁਸ਼ਾਮਰੁਣਮੇਖਲਾਂ
ਫਾਲਭੂਤਿਲਕਲੋਚਨਾਂ ਮਨਸਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ 1 ॥

ਗਂਧਸਾਰਘਨਸਾਰਚਾਰੁਨਵਨਾਗਵਲ੍ਲਿਰਸਵਾਸਿਨੀਂ
ਸਾਂਧ੍ਯਰਾਗਮਧੁਰਾਧਰਾਭਰਣਸੁਂਦਰਾਨਨਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਾਮ੍ ।
ਮਂਧਰਾਯਤਵਿਲੋਚਨਾਮਮਲਬਾਲਚਂਦ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਸ਼ੇਖਰੀਂ
ਇਂਦਿਰਾਰਮਣਸੋਦਰੀਂ ਮਨਸਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ 2 ॥

ਸ੍ਮੇਰਚਾਰੁਮੁਖਮਂਡਲਾਂ ਵਿਮਲਗਂਡਲਂਬਿਮਣਿਮਂਡਲਾਂ
ਹਾਰਦਾਮਪਰਿਸ਼ੋਭਮਾਨਕੁਚਭਾਰਭੀਰੁਤਨੁਮਧ੍ਯਮਾਮ੍ ।
ਵੀਰਗਰ੍ਵਹਰਨੂਪੁਰਾਂ ਵਿਵਿਧਕਾਰਣੇਸ਼ਵਰਪੀਠਿਕਾਂ
ਮਾਰਵੈਰਿਸਹਚਾਰਿਣੀਂ ਮਨਸਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ 3 ॥

ਭੂਰਿਭਾਰਧਰਕੁਂਡਲੀਂਦ੍ਰਮਣਿਬਦ੍ਧਭੂਵਲਯਪੀਠਿਕਾਂ
ਵਾਰਿਰਾਸ਼ਿਮਣਿਮੇਖਲਾਵਲਯਵਹ੍ਨਿਮਂਡਲਸ਼ਰੀਰਿਣੀਮ੍ ।
ਵਾਰਿਸਾਰਵਹਕੁਂਡਲਾਂ ਗਗਨਸ਼ੇਖਰੀਂ ਚ ਪਰਮਾਤ੍ਮਿਕਾਂ
ਚਾਰੁਚਂਦ੍ਰਵਿਲੋਚਨਾਂ ਮਨਸਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ 4 ॥

ਕੁਂਡਲਤ੍ਰਿਵਿਧਕੋਣਮਂਡਲਵਿਹਾਰਸ਼ਡ੍ਦਲਸਮੁਲ੍ਲਸ-
ਤ੍ਪੁਂਡਰੀਕਮੁਖਭੇਦਿਨੀਂ ਚ ਪ੍ਰਚਂਡਭਾਨੁਭਾਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਮ੍ ।
ਮਂਡਲੇਂਦੁਪਰਿਵਾਹਿਤਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਤਰਂਗਿਣੀਮਰੁਣਰੂਪਿਣੀਂ
ਮਂਡਲਾਂਤਮਣਿਦੀਪਿਕਾਂ ਮਨਸਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ 5 ॥

ਵਾਰਣਾਨਨਮਯੂਰਵਾਹਮੁਖਦਾਹਵਾਰਣਪਯੋਧਰਾਂ
ਚਾਰਣਾਦਿਸੁਰਸੁਂਦਰੀਚਿਕੁਰਸ਼ੇਕਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਪਦਾਂਬੁਜਾਮ੍ ।
ਕਾਰਣਾਧਿਪਤਿਪਂਚਕਪ੍ਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਕਾਰਣਪ੍ਰਥਮਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਕਾਂ
ਵਾਰਣਾਂਤਮੁਖਪਾਰਣਾਂ ਮਨਸਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ 6 ॥

ਪਦ੍ਮਕਾਂਤਿਪਦਪਾਣਿਪਲ੍ਲਵਪਯੋਧਰਾਨਨਸਰੋਰੁਹਾਂ
ਪਦ੍ਮਰਾਗਮਣਿਮੇਖਲਾਵਲਯਨੀਵਿਸ਼ੋਭਿਤਨਿਤਂਬਿਨੀਮ੍ ।
ਪਦ੍ਮਸਂਭਵਸਦਾਸ਼ਿਵਾਂਤਮਯਪਂਚਰਤ੍ਨਪਦਪੀਠਿਕਾਂ
ਪਦ੍ਮਿਨੀਂ ਪ੍ਰਣਵਰੂਪਿਣੀਂ ਮਨਸਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ 7 ॥

ਆਗਮਪ੍ਰਣਵਪੀਠਿਕਾਮਮਲਵਰ੍ਣਮਂਗਲ਼ਸ਼ਰੀਰਿਣੀਂ
ਆਗਮਾਵਯਵਸ਼ੋਭਿਨੀਮਖਿਲਵੇਦਸਾਰਕ੍ਰੁਰੁਇਤਸ਼ੇਖਰੀਮ੍ ।
ਮੂਲਮਂਤ੍ਰਮੁਖਮਂਡਲਾਂ ਮੁਦਿਤਨਾਦਬਿਂਦੁਨਵਯੌਵਨਾਂ
ਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਕਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਂਦਰੀਂ ਮਨਸਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ 8 ॥

ਕਾਲਿਕਾਤਿਮਿਰਕੁਂਤਲਾਂਤਘਨਭ੍ਰੁਰੁਇਂਗਮਂਗਲ਼ਵਿਰਾਜਿਨੀਂ
ਚੂਲਿਕਾਸ਼ਿਖਰਮਾਲਿਕਾਵਲਯਮਲ੍ਲਿਕਾਸੁਰਭਿਸੌਰਭਾਮ੍ ।
ਵਾਲਿਕਾਮਧੁਰਗਂਡਮਂਡਲਮਨੋਹਰਾਨਨਸਰੋਰੁਹਾਂ
ਕਾਲਿਕਾਮਖਿਲਨਾਯਿਕਾਂ ਮਨਸਿ ਭਾਵਯਾਮਿ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ 9 ॥

ਨਿਤ੍ਯਮੇਵ ਨਿਯਮੇਨ ਜਲ੍ਪਤਾਂ – ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਫਲਦਾਮਭੀਸ਼੍ਟਦਾਮ੍ ।
ਸ਼ਂਕਰੇਣ ਰਚਿਤਾਂ ਸਦਾ ਜਪੇਨ੍ਨਾਮਰਤ੍ਨਨਵਰਤ੍ਨਮਾਲਿਕਾਮ੍ ॥ 10 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *