ஶிவாஷ்டகம் | Shiv Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ப்ரபு⁴ம் ப்ராணனாத²ம் விபு⁴ம் விஶ்வனாத²ம் ஜக³ன்னாத² நாத²ம் ஸதா³னந்த³ பா⁴ஜாம் ।

ப⁴வத்³ப⁴வ்ய பூ⁴தேஶ்வரம் பூ⁴தனாத²ம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு⁴ மீஶானமீடே³ ॥ 1 ॥

க³ல்தே³ ருண்ட³மாலம் தனௌ ஸர்பஜாலம் மஹாகால காலம் க³ணேஶாதி³ பாலம் ।

ஜடாஜூட க³ங்கோ³த்தரங்கை³ர்விஶாலம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு⁴ மீஶானமீடே³ ॥ 2॥

முதா³மாகரம் மண்ட³னம் மண்ட³யன்தம் மஹா மண்ட³லம் ப⁴ஸ்ம பூ⁴ஷாத⁴ரம் தம் ।

அனாதி³ம் ஹ்யபாரம் மஹா மோஹமாரம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு⁴ மீஶானமீடே³ ॥ 3 ॥

வடாதோ⁴ நிவாஸம் மஹாட்டாட்டஹாஸம் மஹாபாப நாஶம் ஸதா³ ஸுப்ரகாஶம் ।

கி³ரீஶம் க³ணேஶம் ஸுரேஶம் மஹேஶம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு⁴ மீஶானமீடே³ ॥ 4 ॥

கி³ரீன்த்³ராத்மஜா ஸங்க்³ருஹீதார்த⁴தே³ஹம் கி³ரௌ ஸம்ஸ்தி²தம் ஸர்வதா³பன்ன கே³ஹம் ।
பரப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴ர்-வன்த்³யமானம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு⁴ மீஶானமீடே³ ॥ 5 ॥

கபாலம் த்ரிஶூலம் கராப்⁴யாம் த³தா⁴னம் பதா³ம்போ⁴ஜ நம்ராய காமம் த³தா³னம் ।

ப³லீவர்த⁴மானம் ஸுராணாம் ப்ரதா⁴னம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு⁴ மீஶானமீடே³ ॥ 6 ॥

ஶரச்சன்த்³ர கா³த்ரம் க³ணானந்த³பாத்ரம் த்ரினேத்ரம் பவித்ரம் த⁴னேஶஸ்ய மித்ரம் ।

அபர்ணா கல்த³த்ரம் ஸதா³ ஸச்சரித்ரம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு⁴ மீஶானமீடே³ ॥ 7 ॥

ஹரம் ஸர்பஹாரம் சிதா பூ⁴விஹாரம் ப⁴வம் வேத³ஸாரம் ஸதா³ நிர்விகாரம்।

ஶ்மஶானே வஸன்தம் மனோஜம் த³ஹன்தம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு⁴ மீஶானமீடே³ ॥ 8 ॥

ஸ்வயம் ய: ப்ரபா⁴தே நரஶ்ஶூல பாணே படே²த் ஸ்தோத்ரரத்னம் த்விஹப்ராப்யரத்னம் ।

ஸுபுத்ரம் ஸுதா⁴ன்யம் ஸுமித்ரம் கல்த³த்ரம் விசித்ரைஸ்ஸமாராத்⁴ய மோக்ஷம் ப்ரயாதி ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *