ശ്രീ ആംജനേയ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ | Hanuman Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം ശ്രീ ആംജനേയായ നമഃ |

ഓം മഹാവീരായ നമഃ |

ഓം ഹനുമതേ നമഃ |

ഓം മാരുതാത്മജായ നമഃ |

ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ |

ഓം സീതാദേവിമുദ്രാപ്രദായകായ നമഃ |

ഓം അശോകവനികാച്ഛേത്രേ നമഃ |

ഓം സര്വമായാവിഭംജനായ നമഃ |

ഓം സര്വബംധവിമോക്ത്രേ നമഃ |

ഓം രക്ഷോവിധ്വംസകാരകായ നമഃ || ൧൦ ||

ഓം പരവിദ്യാപരിഹാരായ നമഃ |

ഓം പരശൗര്യവിനാശനായ നമഃ |

ഓം പരമംത്രനിരാകര്ത്രേ നമഃ |

ഓം പരയംത്രപ്രഭേദകായ നമഃ |

ഓം സര്വഗ്രഹ വിനാശിനേ നമഃ |

ഓം ഭീമസേനസഹായകൃതേ നമഃ |

ഓം സര്വദുഃഖഹരായ നമഃ |

ഓം സര്വലോകചാരിണേ നമഃ |

ഓം മനോജവായ നമഃ |

ഓം പാരിജാതധൃമമൂലസ്ഥായ നമഃ || ൨൦ ||

ഓം സര്വമംത്ര സ്വരൂപവതേ നമഃ |

ഓം സര്വതംത്ര സ്വരൂപിണേ നമഃ |

ഓം സര്വയംത്രാത്മകായ നമഃ |

ഓം കപീശ്വരായ നമഃ |

ഓം മഹാകായായ നമഃ |

ഓം സര്വരോഗഹരായ നമഃ |

ഓം പ്രഭവേ നമഃ |

ഓം ബലസിദ്ധികരായ നമഃ |

ഓം സര്വവിദ്യാസംപത്പ്രദായകായ നമഃ |

ഓം കപിസേനാനായകായ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം ഭവിഷ്യച്ചതുരാനനായ നമഃ |

ഓം കുമാരബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ |

ഓം രത്നകുംഡലദീപ്തിമതേ നമഃ |

ഓം ചംചലദ്വാല സന്നദ്ധലംബമാന ശിഖോജ്ജ്വലായ നമഃ |

ഓം ഗംധര്വവിദ്യാതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ |

ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ |

ഓം കാരാഗൃഹവിമോക്ത്രേ നമഃ |

ഓം ശൃംഖലാബംധമോചകായ നമഃ |

ഓം സാഗരോത്താരകായ നമഃ |

ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ || ൪൦ ||

ഓം രാമദൂതായ നമഃ |

ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ |

ഓം വാനരായ നമഃ |

ഓം കേസരീപുത്രായ നമഃ |

ഓം സീതാശോകനിവാരണായ നമഃ |

ഓം അംജനാഗര്ഭസംഭൂതായ നമഃ |

ഓം ബാലാര്കസദൃശാനനായ നമഃ |

ഓം വിഭീഷണ പ്രിയകരായ നമഃ |

ഓം ദശഗ്രീവ കുലാംതകായ നമഃ |

ഓം ലക്ഷ്മണപ്രാണദാത്രേ നമഃ || ൫൦ ||

ഓം വജ്രകായായ നമഃ |

ഓം മഹാദ്യുതയേ നമഃ |

ഓം ചിരംജീവിനേ നമഃ |

ഓം രാമഭക്തായ നമഃ |

ഓം ദൈത്യകാര്യവിഘാതകായ നമഃ |

ഓം അക്ഷഹംത്രേ നമഃ |

ഓം കാംചനാഭായ നമഃ |

ഓം പംചവക്ത്രായ നമഃ |

ഓം മഹാതപസേ നമഃ |

ഓം ലംകിണീഭംജനായ നമഃ || ൬൦ ||

ഓം ശ്രീമതേ നമഃ |

ഓം സിംഹികാപ്രാണഭംജനായ നമഃ |

ഓം ഗംധമാദനശൈലസ്ഥായ നമഃ |

ഓം ലംകാപുരവിദാഹകായ നമഃ |

ഓം സുഗ്രീവസചിവായ നമഃ |

ഓം ധീരായ നമഃ |

ഓം ശൂരായ നമഃ |

ഓം ദൈത്യകുലാംതകായ നമഃ |

ഓം സുരാര്ചിതായ നമഃ |

ഓം മഹാതേജസേ നമഃ || ൭൦ ||

ഓം രാമചൂഡാമണിപ്രദായ നമഃ |

ഓം കാമരൂപിണേ നമഃ |

ഓം പിംഗലാക്ഷായ നമഃ |

ഓം വാര്ധിമൈനാകപൂജിതായ നമഃ |

ഓം കബലീകൃതമാര്താംഡമംഡലായ നമഃ |

ഓം വിജിതേംദ്രിയായ നമഃ |

ഓം രാമസുഗ്രീവസംധാത്രേ നമഃ |

ഓം മഹിരാവണമര്ദനായ നമഃ |

ഓം സ്ഫടികാഭായ നമഃ |

ഓം വാഗധീശായ നമഃ || ൮൦ ||

ഓം നവവ്യാകൃതീപംഡിതായ നമഃ |

ഓം ചതുര്ബാഹവേ നമഃ |

ഓം ദീനബംധവേ നമഃ |

ഓം മഹാത്മനേ നമഃ |

ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ |

ഓം സംജീവനനഗാഹര്ത്രേ നമഃ |

ഓം ശുചയേ നമഃ |

ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ |

ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ |

ഓം കാലനേമിപ്രമഥനായ നമഃ || ൯൦ ||

ഓം ഹരിമര്കട മര്കടായ നമഃ |

ഓം ദാംതായ നമഃ |

ഓം ശാംതായ നമഃ |

ഓം പ്രസന്നാത്മനേ നമഃ |

ഓം ശതകംഠ മദാപഹൃതേ നമഃ |

ഓം യോഗിനേ നമഃ |

ഓം രാമകഥാലോലായ നമഃ |

ഓം സീതാന്വേഷണ പംഡിതായ നമഃ |

ഓം വജ്രദംഷ്ട്രായ നമഃ |

ഓം വജ്രനഖായ നമഃ || ൧൦൦ ||

ഓം രുദ്രവീര്യസമുദ്ഭവായ നമഃ |

ഓം ഇംദ്രജിത്പ്രഹിതാമോഘ ബ്രഹ്മാസ്ത്രവിനിവാരകായ നമഃ |

ഓം പാര്ഥധ്വജാഗ്രസംവാസിനേ നമഃ |

ഓം ശരപംജരഭേദകായ നമഃ |

ഓം ദശബാഹവേ നമഃ |

ഓം ലോകപൂജ്യായ നമഃ |

ഓം ജാംബവത്പ്രീതിവര്ധനായ നമഃ |

ഓം സീതാസമേതശ്രീരാമ പാദസേവാ ദുരംധരായ നമഃ || ൧൦൮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *