ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ | Ram Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಚೈತ್ರಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶರಣ್ಯತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಕೌಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಪ್ತತಾಳಪ್ರಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪ ದಳನಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ತಾಟಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವೇದಾಂತಸಾರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಭವರೋಗೈಕಸ್ಯಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಯಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಯಂತತ್ರಾಣವರದಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮೃತವಾನರಜೀವನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ |

ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪೀತವಾಸಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವಾಪಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *