ஸாயி பா³பா³ அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி³ | Sai Baba Ashtottara Shatanamavali In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் ஶ்ரீ ஸாயினாதா²ய நம: ।
ஓம் லக்ஷ்மீனாராயணாய நம: ।
ஓம் க்ருஷ்ணராமஶிவமாருத்யாதி³ரூபாய நம: ।
ஓம் ஶேஷஶாயினே நம: ।
ஓம் கோ³தா³வரீதடஶிரடீ³வாஸினே நம: ।
ஓம் ப⁴க்தஹ்ருதா³லயாய நம: ।
ஓம் ஸர்வஹ்ருன்னிலயாய நம: ।
ஓம் பூ⁴தாவாஸாய நம: ।
ஓம் பூ⁴தப⁴விஷ்யத்³பா⁴வவர்ஜிதாய நம: ।
ஓம் காலாதீதாய நம: ॥ 1௦ ॥

ஓம் காலாய நம: ।
ஓம் காலகாலாய நம: ।
ஓம் காலத³ர்பத³மனாய நம: ।
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம: ।
ஓம் அமர்த்யாய நம: ।
ஓம் மர்த்யாப⁴யப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஜீவாதா⁴ராய நம: ।
ஓம் ஸர்வாதா⁴ராய நம: ।
ஓம் ப⁴க்தாவஸனஸமர்தா²ய நம: ।
ஓம் ப⁴க்தாவனப்ரதிஜ்ஞாய நம: ॥ 2௦ ॥

ஓம் அன்னவஸ்த்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஆரோக்³யக்ஷேமதா³ய நம: ।
ஓம் த⁴னமாங்க³ல்த்³யப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ருத்³தி⁴ஸித்³தி⁴தா³ய நம: ।
ஓம் புத்ரமித்ரகலத்ரப³ன்து⁴தா³ய நம: ।
ஓம் யோக³க்ஷேமவஹாய நம: ।
ஓம் ஆபத்³பா³ன்த⁴வாய நம: ।
ஓம் மார்க³ப³ன்த⁴வே நம: ।
ஓம் பு⁴க்திமுக்திஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ய நம: ।
ஓம் ப்ரியாய நம: ॥ 3௦ ॥

ஓம் ப்ரீதிவர்த⁴னாய நம: ।
ஓம் அன்தர்யாமினே நம: ।
ஓம் ஸச்சிதா³த்மனே நம: ।
ஓம் நித்யானந்தா³ய நம: ।
ஓம் பரமஸுக²தா³ய நம: ।
ஓம் பரமேஶ்வராய நம: ।
ஓம் பரப்³ரஹ்மணே நம: ।
ஓம் பரமாத்மனே நம: ।
ஓம் ஜ்ஞானஸ்வரூபிணே நம: ।
ஓம் ஜக³த:பித்ரே நம: ॥ 4௦ ॥

ஓம் ப⁴க்தானாம்மாத்ருதா³த்ருபிதாமஹாய நம: ।
ஓம் ப⁴க்தாப⁴யப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ப⁴க்தபராதீ⁴னாய நம: ।
ஓம் ப⁴க்தானுக்³ரஹகாதராய நம: ।
ஓம் ஶரணாக³தவத்ஸலாய நம: ।
ஓம் ப⁴க்திஶக்திப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஜ்ஞானவைராக்³யதா³ய நம: ।
ஓம் ப்ரேமப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஸம்ஶயஹ்ருத³ய தௌ³ர்ப³ல்ய பாபகர்மவாஸனாக்ஷயகராய நம: ।
ஓம் ஹ்ருத³யக்³ரன்தி²பே⁴த³காய நம: ॥ 5௦ ॥

ஓம் கர்மத்⁴வம்ஸினே நம: ।
ஓம் ஶுத்³த⁴ஸத்வஸ்தி²தாய நம: ।
ஓம் கு³ணாதீதகு³ணாத்மனே நம: ।
ஓம் அனந்தகல்த்³யாணகு³ணாய நம: ।
ஓம் அமிதபராக்ரமாய நம: ।
ஓம் ஜயினே நம: ।
ஓம் து³ர்த⁴ர்ஷாக்ஷோப்⁴யாய நம: ।
ஓம் அபராஜிதாய நம: ।
ஓம் த்ரிலோகேஷு அவிகா⁴தக³தயே நம: ।
ஓம் அஶக்யரஹிதாய நம: ॥ 6௦ ॥

ஓம் ஸர்வஶக்திமூர்தயே நம: ।
ஓம் ஸ்வரூபஸுன்த³ராய நம: ।
ஓம் ஸுலோசனாய நம: ।
ஓம் ப³ஹுரூபவிஶ்வமூர்தயே நம: ।
ஓம் அரூபவ்யக்தாய நம: ।
ஓம் அசின்த்யாய நம: ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம: ।
ஓம் ஸர்வான்தர்யாமினே நம: ।
ஓம் மனோவாக³தீதாய நம: ।
ஓம் ப்ரேமமூர்தயே நம: ॥ 7௦ ॥

ஓம் ஸுலப⁴து³ர்லபா⁴ய நம: ।
ஓம் அஸஹாயஸஹாயாய நம: ।
ஓம் அனாத²னாத²தீ³னப³ன்த⁴வே நம: ।
ஓம் ஸர்வபா⁴ரப்⁴ருதே நம: ।
ஓம் அகர்மானேககர்மாஸுகர்மிணே நம: ।
ஓம் புண்யஶ்ரவணகீர்தனாய நம: ।
ஓம் தீர்தா²ய நம: ।
ஓம் வாஸுதே³வாய நம: ।
ஓம் ஸதாங்க³தயே நம: ।
ஓம் ஸத்பராயணாய நம: ॥ 8௦ ॥

ஓம் லோகனாதா²ய நம: ।
ஓம் பாவனானகா⁴ய நம: ।
ஓம் அம்ருதாம்ஶுவே நம: ।
ஓம் பா⁴ஸ்கரப்ரபா⁴ய நம: ।
ஓம் ப்³ரஹ்மசர்யதபஶ்சர்யாதி³ ஸுவ்ரதாய நம: ।
ஓம் ஸத்யத⁴ர்மபராயணாய நம: ।
ஓம் ஸித்³தே⁴ஶ்வராய நம: ।
ஓம் ஸித்³த⁴ஸங்கல்பாய நம: ।
ஓம் யோகே³ஶ்வராய நம: ।
ஓம் ப⁴க³வதே நம: ॥ 9௦ ॥

ஓம் ப⁴க்தவத்ஸலாய நம: ।
ஓம் ஸத்புருஷாய நம: ।
ஓம் புருஷோத்தமாய நம: ।
ஓம் ஸத்யதத்த்வபோ³த⁴காய நம: ।
ஓம் காமாதி³ஷட்³வைரித்⁴வம்ஸினே நம: ।
ஓம் அபே⁴தா³னந்தா³னுப⁴வப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஸமஸர்வமதஸம்மதாய நம: ।
ஓம் ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்தயே நம: ।
ஓம் ஶ்ரீவேங்கடேஶரமணாய நம: ।
ஓம் அத்³பு⁴தானந்த³சர்யாய நம: ॥ 1௦௦ ॥

ஓம் ப்ரபன்னார்திஹராய நம: ।
ஓம் ஸம்ஸாரஸர்வது³:க²க்ஷயகராய நம: ।
ஓம் ஸர்வவித்ஸர்வதோமுகா²ய நம: ।
ஓம் ஸர்வான்தர்ப³ஹிஸ்தி²தாய நம: ।
ஓம் ஸர்வமங்க³ல்த³கராய நம: ।
ஓம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³ய நம: ।
ஓம் ஸமரஸன்மார்க³ஸ்தா²பனாய நம: ।
ஓம் ஶ்ரீஸமர்த²ஸத்³கு³ருஸாயினாதா²ய நம: ॥ 1௦8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *