సాయి బాబా అష్టోత్తర శత నామావళి | Sai Baba Ashtottara Shatanamavali In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ।
ఓం లక్ష్మీనారాయణాయ నమః ।
ఓం కృష్ణరామశివమారుత్యాదిరూపాయ నమః ।
ఓం శేషశాయినే నమః ।
ఓం గోదావరీతటశిరడీవాసినే నమః ।
ఓం భక్తహృదాలయాయ నమః ।
ఓం సర్వహృన్నిలయాయ నమః ।
ఓం భూతావాసాయ నమః ।
ఓం భూతభవిష్యద్భావవర్జితాయ నమః ।
ఓం కాలాతీతాయ నమః ॥ 10 ॥

ఓం కాలాయ నమః ।
ఓం కాలకాలాయ నమః ।
ఓం కాలదర్పదమనాయ నమః ।
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః ।
ఓం అమర్త్యాయ నమః ।
ఓం మర్త్యాభయప్రదాయ నమః ।
ఓం జీవాధారాయ నమః ।
ఓం సర్వాధారాయ నమః ।
ఓం భక్తావసనసమర్థాయ నమః ।
ఓం భక్తావనప్రతిజ్ఞాయ నమః ॥ 20 ॥

ఓం అన్నవస్త్రదాయ నమః ।
ఓం ఆరోగ్యక్షేమదాయ నమః ।
ఓం ధనమాంగళ్యప్రదాయ నమః ।
ఓం ఋద్ధిసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం పుత్రమిత్రకలత్రబంధుదాయ నమః ।
ఓం యోగక్షేమవహాయ నమః ।
ఓం ఆపద్బాంధవాయ నమః ।
ఓం మార్గబంధవే నమః ।
ఓం భుక్తిముక్తిస్వర్గాపవర్గదాయ నమః ।
ఓం ప్రియాయ నమః ॥ 30 ॥

ఓం ప్రీతివర్ధనాయ నమః ।
ఓం అంతర్యామినే నమః ।
ఓం సచ్చిదాత్మనే నమః ।
ఓం నిత్యానందాయ నమః ।
ఓం పరమసుఖదాయ నమః ।
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం జ్ఞానస్వరూపిణే నమః ।
ఓం జగతఃపిత్రే నమః ॥ 40 ॥

ఓం భక్తానాంమాతృదాతృపితామహాయ నమః ।
ఓం భక్తాభయప్రదాయ నమః ।
ఓం భక్తపరాధీనాయ నమః ।
ఓం భక్తానుగ్రహకాతరాయ నమః ।
ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః ।
ఓం భక్తిశక్తిప్రదాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానవైరాగ్యదాయ నమః ।
ఓం ప్రేమప్రదాయ నమః ।
ఓం సంశయహృదయ దౌర్బల్య పాపకర్మవాసనాక్షయకరాయ నమః ।
ఓం హృదయగ్రంథిభేదకాయ నమః ॥ 50 ॥

ఓం కర్మధ్వంసినే నమః ।
ఓం శుద్ధసత్వస్థితాయ నమః ।
ఓం గుణాతీతగుణాత్మనే నమః ।
ఓం అనంతకళ్యాణగుణాయ నమః ।
ఓం అమితపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం జయినే నమః ।
ఓం దుర్ధర్షాక్షోభ్యాయ నమః ।
ఓం అపరాజితాయ నమః ।
ఓం త్రిలోకేషు అవిఘాతగతయే నమః ।
ఓం అశక్యరహితాయ నమః ॥ 60 ॥

ఓం సర్వశక్తిమూర్తయే నమః ।
ఓం స్వరూపసుందరాయ నమః ।
ఓం సులోచనాయ నమః ।
ఓం బహురూపవిశ్వమూర్తయే నమః ।
ఓం అరూపవ్యక్తాయ నమః ।
ఓం అచింత్యాయ నమః ।
ఓం సూక్ష్మాయ నమః ।
ఓం సర్వాంతర్యామినే నమః ।
ఓం మనోవాగతీతాయ నమః ।
ఓం ప్రేమమూర్తయే నమః ॥ 70 ॥

ఓం సులభదుర్లభాయ నమః ।
ఓం అసహాయసహాయాయ నమః ।
ఓం అనాథనాథదీనబంధవే నమః ।
ఓం సర్వభారభృతే నమః ।
ఓం అకర్మానేకకర్మాసుకర్మిణే నమః ।
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః ।
ఓం తీర్థాయ నమః ।
ఓం వాసుదేవాయ నమః ।
ఓం సతాంగతయే నమః ।
ఓం సత్పరాయణాయ నమః ॥ 80 ॥

ఓం లోకనాథాయ నమః ।
ఓం పావనానఘాయ నమః ।
ఓం అమృతాంశువే నమః ।
ఓం భాస్కరప్రభాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మచర్యతపశ్చర్యాది సువ్రతాయ నమః ।
ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః ।
ఓం సిద్ధేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సిద్ధసంకల్పాయ నమః ।
ఓం యోగేశ్వరాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ॥ 90 ॥

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం సత్పురుషాయ నమః ।
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ।
ఓం సత్యతత్త్వబోధకాయ నమః ।
ఓం కామాదిషడ్వైరిధ్వంసినే నమః ।
ఓం అభేదానందానుభవప్రదాయ నమః ।
ఓం సమసర్వమతసమ్మతాయ నమః ।
ఓం శ్రీదక్షిణామూర్తయే నమః ।
ఓం శ్రీవేంకటేశరమణాయ నమః ।
ఓం అద్భుతానందచర్యాయ నమః ॥ 100 ॥

ఓం ప్రపన్నార్తిహరాయ నమః ।
ఓం సంసారసర్వదుఃఖక్షయకరాయ నమః ।
ఓం సర్వవిత్సర్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం సర్వాంతర్బహిస్థితాయ నమః ।
ఓం సర్వమంగళకరాయ నమః ।
ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయ నమః ।
ఓం సమరసన్మార్గస్థాపనాయ నమః ।
ఓం శ్రీసమర్థసద్గురుసాయినాథాయ నమః ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *