શનિ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ | Shani Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ૐ શનૈશ્ચરાય નમઃ |

ૐ શાંતાય નમઃ |

ૐ સર્વાભીષ્ટપ્રદાયિને નમઃ |

ૐ શરણ્યાય નમઃ |

ૐ વરેણ્યાય નમઃ |

ૐ સર્વેશાય નમઃ |

ૐ સૌમ્યાય નમઃ |

ૐ સુરવંદ્યાય નમઃ |

ૐ સુરલોકવિહારિણે નમઃ |

ૐ સુખાસનોપવિષ્ટાય નમઃ || ૧૦ ||

ૐ સુંદરાય નમઃ |

ૐ ઘનાય નમઃ |

ૐ ઘનરૂપાય નમઃ |

ૐ ઘનાભરણધારિણે નમઃ |

ૐ ઘનસારવિલેપાય નમઃ |

ૐ ખદ્યોતાય નમઃ |

ૐ મંદાય નમઃ |

ૐ મંદચેષ્ટાય નમઃ |

ૐ મહનીયગુણાત્મને નમઃ |

ૐ મર્ત્યપાવનપાદાય નમઃ || ૨૦ ||

ૐ મહેશાય નમઃ |

ૐ છાયાપુત્રાય નમઃ |

ૐ શર્વાય નમઃ |

ૐ શરતૂણીરધારિણે નમઃ |

ૐ ચરસ્થિરસ્વભાવાય નમઃ |

ૐ ચંચલાય નમઃ |

ૐ નીલવર્ણાય નમઃ |

ૐ નિત્યાય નમઃ |

ૐ નીલાંજનનિભાય નમઃ |

ૐ નીલાંબરવિભૂષણાય નમઃ || ૩૦ ||

ૐ નિશ્ચલાય નમઃ |

ૐ વેદ્યાય નમઃ |

ૐ વિધિરૂપાય નમઃ |

ૐ વિરોધાધારભૂમયે નમઃ |

ૐ વૈરાસ્પદસ્વભાવાય નમઃ |

ૐ વજ્રદેહાય નમઃ |

ૐ વૈરાગ્યદાય નમઃ |

ૐ વીરાય નમઃ |

ૐ વીતરોગભયાય નમઃ |

ૐ વિપત્પરંપરેશાય નમઃ || ૪૦ ||

ૐ વિશ્વવંદ્યાય નમઃ |

ૐ ગૃધ્રવાહનાય નમઃ |

ૐ ગૂઢાય નમઃ |

ૐ કૂર્માંગાય નમઃ |

ૐ કુરૂપિણે નમઃ |

ૐ કુત્સિતાય નમઃ |

ૐ ગુણાઢ્યાય નમઃ |

ૐ ગોચરાય નમઃ |

ૐ અવિદ્યામૂલનાશાય નમઃ |

ૐ વિદ્યાવિદ્યાસ્વરૂપિણે નમઃ || ૫૦ ||

ૐ આયુષ્યકારણાય નમઃ |

ૐ આપદુદ્ધર્ત્રે નમઃ |

ૐ વિષ્ણુભક્તાય નમઃ |

ૐ વશિને નમઃ |

ૐ વિવિધાગમવેદિને નમઃ |

ૐ વિધિસ્તુત્યાય નમઃ |

ૐ વંદ્યાય નમઃ |

ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ |

ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ |

ૐ ગરિષ્ઠાય નમઃ || ૬૦ ||

ૐ વજ્રાંકુશધરાય નમઃ |

ૐ વરદાય નમઃ |

ૐ અભયહસ્તાય નમઃ |

ૐ વામનાય નમઃ |

ૐ જ્યેષ્ઠાપત્નીસમેતાય નમઃ |

ૐ શ્રેષ્ઠાય નમઃ |

ૐ અમિતભાષિણે નમઃ |

ૐ કષ્ટૌઘનાશનાય નમઃ |

ૐ આર્યપુષ્ટિદાય નમઃ |

ૐ સ્તુત્યાય નમઃ || ૭૦ ||

ૐ સ્તોત્રગમ્યાય નમઃ |

ૐ ભક્તિવશ્યાય નમઃ |

ૐ ભાનવે નમઃ |

ૐ ભાનુપુત્રાય નમઃ |

ૐ ભવ્યાય નમઃ |

ૐ પાવનાય નમઃ |

ૐ ધનુર્મંડલસંસ્થાય નમઃ |

ૐ ધનદાય નમઃ |

ૐ ધનુષ્મતે નમઃ |

ૐ તનુપ્રકાશદેહાય નમઃ || ૮૦ ||

ૐ તામસાય નમઃ |

ૐ અશેષજનવંદ્યાય નમઃ |

ૐ વિશેષફલદાયિને નમઃ |

ૐ વશીકૃતજનેશાય નમઃ |

ૐ પશૂનાંપતયે નમઃ |

ૐ ખેચરાય નમઃ |

ૐ ખગેશાય નમઃ |

ૐ ઘનનીલાંબરાય નમઃ |

ૐ કાઠિણ્યમાનસાય નમઃ |

ૐ આર્યગુણસ્તુત્યાય નમઃ || ૯૦ ||

ૐ નીલચ્છત્રાય નમઃ |

ૐ નિત્યાય નમઃ |

ૐ નિર્ગુણાય નમઃ |

ૐ ગુણાત્મને નમઃ |

ૐ નિરામયાય નમઃ |

ૐ નિંદ્યાય નમઃ |

ૐ વંદનીયાય નમઃ |

ૐ ધીરાય નમઃ |

ૐ દિવ્યદેહાય નમઃ |

ૐ દીનાર્તિહરણાય નમઃ || ૧૦૦ ||

ૐ દૈન્યનાશકરાય નમઃ |

ૐ આર્યજનગણ્યાય નમઃ |

ૐ ક્રૂરાય નમઃ |

ૐ ક્રૂરચેષ્ટાય નમઃ |

ૐ કામક્રોધધરાય નમઃ |

ૐ કળત્રપુત્રશત્રુત્વકારણાય નમઃ |

ૐ પરિપોષિતભક્તાય નમઃ |

ૐ વરભીતિહરાય નમઃ |

ૐ ભક્તસંઘમનોભીષ્ટફલદાય નમઃ |

ૐ શ્રીમચ્છનૈશ્ચરાય નમઃ || ૧૧૦ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *