ਸ਼ਨਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਦਸ਼ਰਥ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍ | Shani Stotram Dasaratha Krutam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਨਮਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਯ ਨੀਲਾਯ ਸ਼ਿਖਿਖਂਡਨਿਭਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਨੀਲਮਧੂਕਾਯ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਨਿਭਾਯ ਚ ॥ 1 ॥

ਨਮੋ ਨਿਰ੍ਮਾਂਸਦੇਹਾਯ ਦੀਰ੍ਘਸ਼੍ਰੁਤਿਜਟਾਯ ਚ ।
ਨਮੋ ਵਿਸ਼ਾਲਨੇਤ੍ਰਾਯ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕੋਦਰ ਭਯਾਨਕ ॥ 2 ॥

ਨਮਃ ਪੌਰੁਸ਼ਗਾਤ੍ਰਾਯ ਸ੍ਥੂਲਰੋਮਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾਰ੍ਤਾਯ ਨਿਤ੍ਯਤ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ॥ 3 ॥

ਨਮੋ ਘੋਰਾਯ ਰੌਦ੍ਰਾਯ ਭੀਸ਼ਣਾਯ ਕਰਾਲ਼ਿਨੇ ।
ਨਮੋ ਦੀਰ੍ਘਾਯ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਾਯ ਕਾਲਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 4 ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਘੋਰਰੂਪਾਯ ਦੁਰ੍ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਤੇ ਨਮਃ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਸ਼ਾਯ ਵਲੀਮੁਖ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 5 ॥

ਸੂਰ੍ਯਪੁਤ੍ਤ੍ਰ ਨਮਸ੍ਤੇ਽ਸ੍ਤੁ ਭਾਸ੍ਵਰੋਭਯਦਾਯਿਨੇ ।
ਅਧੋਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟੇ ਨਮਸ੍ਤੇ਽ਸ੍ਤੁ ਸਂਵਰ੍ਤਕ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 6 ॥

ਨਮੋ ਮਂਦਗਤੇ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮੋਨਮਃ ।
ਤਪਸਾ ਜ੍ਞਾਨਦੇਹਾਯ ਨਿਤ੍ਯਯੋਗਰਤਾਯ ਚ ॥ 7 ॥

ਜ੍ਞਾਨਚਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਨਮਸ੍ਤੇ਽ਸ੍ਤੁ ਕਾਸ਼੍ਯਪਾਤ੍ਮਜਸੂਨਵੇ ।
ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਦਦਾਸਿ ਰਾਜ੍ਯਂ ਤ੍ਵਂ ਕ੍ਰੁਦ੍ਧੋ ਹਰਸਿ ਤਤ੍‍ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ॥ 8 ॥

ਦੇਵਾਸੁਰਮਨੁਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਧਰੋਰਗਾਃ ।
ਤ੍ਵਯਾਵਲੋਕਿਤਾਸ੍ਸੌਰੇ ਦੈਨ੍ਯਮਾਸ਼ੁਵ੍ਰਜਂਤਿਤੇ ॥ 9 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਸ਼ਕ੍ਰੋਯਮਸ਼੍ਚੈਵ ਮੁਨਯਃ ਸਪ੍ਤਤਾਰਕਾਃ ।
ਰਾਜ੍ਯਭ੍ਰਸ਼੍ਟਾਃ ਪਤਂਤੀਹ ਤਵ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਯਾ਽ਵਲੋਕਿਤਃ ॥ 10 ॥

ਤ੍ਵਯਾ਽ਵਲੋਕਿਤਾਸ੍ਤੇ਽ਪਿ ਨਾਸ਼ਂ ਯਾਂਤਿ ਸਮੂਲਤਃ ।
ਪ੍ਰਸਾਦਂ ਕੁਰੁ ਮੇ ਸੌਰੇ ਪ੍ਰਣਤ੍ਵਾਹਿਤ੍ਵਮਰ੍ਥਿਤਃ ॥ 11 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *