ଶିଵ ପଂଚାକ୍ଷରି ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Shiv Panchakshara Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଓଂ ନମଃ ଶିଵାୟ ଶିଵାୟ ନମଃ ଓଂ
ଓଂ ନମଃ ଶିଵାୟ ଶିଵାୟ ନମଃ ଓଂ

ନାଗେଂଦ୍ରହାରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ
ଭସ୍ମାଂଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ନିତ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦିଗଂବରାୟ
ତସ୍ମୈ “ନ” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ ॥ 1 ॥

ମଂଦାକିନୀ ସଲିଲ ଚଂଦନ ଚର୍ଚିତାୟ
ନଂଦୀଶ୍ଵର ପ୍ରମଥନାଥ ମହେଶ୍ଵରାୟ ।
ମଂଦାର ମୁଖ୍ୟ ବହୁପୁଷ୍ପ ସୁପୂଜିତାୟ
ତସ୍ମୈ “ମ” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ ॥ 2 ॥

ଶିଵାୟ ଗୌରୀ ଵଦନାବ୍ଜ ବୃଂଦ
ସୂର୍ୟାୟ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵର ନାଶକାୟ ।
ଶ୍ରୀ ନୀଲକଂଠାୟ ଵୃଷଭଧ୍ଵଜାୟ
ତସ୍ମୈ “ଶି” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ ॥ 3 ॥

ଵଶିଷ୍ଠ କୁଂଭୋଦ୍ଭଵ ଗୌତମାର୍ୟ
ମୁନୀଂଦ୍ର ଦେଵାର୍ଚିତ ଶେଖରାୟ ।
ଚଂଦ୍ରାର୍କ ଵୈଶ୍ଵାନର ଲୋଚନାୟ
ତସ୍ମୈ “ଵ” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ ॥ 4 ॥

ୟଜ୍ଞ ସ୍ଵରୂପାୟ ଜଟାଧରାୟ
ପିନାକ ହସ୍ତାୟ ସନାତନାୟ ।
ଦିଵ୍ୟାୟ ଦେଵାୟ ଦିଗଂବରାୟ
ତସ୍ମୈ “ୟ” କାରାୟ ନମଃ ଶିଵାୟ ॥ 5 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *