ਮਹਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍  | Mahavishnu Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਗਰੁਡਗਮਨ ਤਵ

ਗਰੁਡਗਮਨ ਤਵ ਚਰਣਕਮਲਮਿਹ ਮਨਸਿ ਲਸਤੁ ਮਮ ਨਿਤ੍ਯਮ੍
ਮਨਸਿ ਲਸਤੁ ਮਮ ਨਿਤ੍ਯਮ੍ ।
ਮਮ ਤਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ, ਮਮ ਪਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ ॥ ਧ੍ਰੁ.॥

ਜਲਜਨਯਨ ਵਿਧਿਨਮੁਚਿਹਰਣਮੁਖ ਵਿਬੁਧਵਿਨੁਤ-ਪਦਪਦ੍ਮ
ਮਮ ਤਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ, ਮਮ ਪਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ ॥ 1॥

ਭੁਜਗਸ਼ਯਨ ਭਵ ਮਦਨਜਨਕ ਮਮ ਜਨਨਮਰਣ-ਭਯਹਾਰਿਨ੍
ਮਮ ਤਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ, ਮਮ ਪਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ ॥ 2॥

ਸ਼ਂਖਚਕ੍ਰਧਰ ਦੁਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯਹਰ ਸਰ੍ਵਲੋਕ-ਸ਼ਰਣ
ਮਮ ਤਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ, ਮਮ ਪਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ ॥ 3॥

ਅਗਣਿਤ-ਗੁਣਗਣ ਅਸ਼ਰਣਸ਼ਰਣਦ ਵਿਦਲਿਤ-ਸੁਰਰਿਪੁਜਾਲ
ਮਮ ਤਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ, ਮਮ ਪਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ ॥ 4॥

ਭਕ੍ਤਵਰ੍ਯਮਿਹ ਭੂਰਿਕਰੁਣਯਾ ਪਾਹਿ ਭਾਰਤੀਤੀਰ੍ਥਮ੍
ਮਮ ਤਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ, ਮਮ ਪਾਪਮਪਾਕੁਰੁ ਦੇਵ ॥ 5॥

ਇਤਿ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁ ਸ਼‍ਰੁਰੁਇਂਗੇਰੀ ਪੀਠਾਧਿਪਤਿ ਭਾਰਤੀਤੀਰ੍ਥਸ੍ਵਾਮਿਨਾ ਵਿਰਚਿਤਂ ਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *