ମହା ଵିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Mahavishnu Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଗରୁଡଗମନ ତଵ

ଗରୁଡଗମନ ତଵ ଚରଣକମଲମିହ ମନସି ଲସତୁ ମମ ନିତ୍ୟମ୍
ମନସି ଲସତୁ ମମ ନିତ୍ୟମ୍ ।
ମମ ତାପମପାକୁରୁ ଦେଵ, ମମ ପାପମପାକୁରୁ ଦେଵ ॥ ଧ୍ରୁ.॥

ଜଲଜନୟନ ଵିଧିନମୁଚିହରଣମୁଖ ଵିବୁଧଵିନୁତ-ପଦପଦ୍ମ
ମମ ତାପମପାକୁରୁ ଦେଵ, ମମ ପାପମପାକୁରୁ ଦେଵ ॥ 1॥

ଭୁଜଗଶୟନ ଭଵ ମଦନଜନକ ମମ ଜନନମରଣ-ଭୟହାରିନ୍
ମମ ତାପମପାକୁରୁ ଦେଵ, ମମ ପାପମପାକୁରୁ ଦେଵ ॥ 2॥

ଶଂଖଚକ୍ରଧର ଦୁଷ୍ଟଦୈତ୍ୟହର ସର୍ଵଲୋକ-ଶରଣ
ମମ ତାପମପାକୁରୁ ଦେଵ, ମମ ପାପମପାକୁରୁ ଦେଵ ॥ 3॥

ଅଗଣିତ-ଗୁଣଗଣ ଅଶରଣଶରଣଦ ଵିଦଲିତ-ସୁରରିପୁଜାଲ
ମମ ତାପମପାକୁରୁ ଦେଵ, ମମ ପାପମପାକୁରୁ ଦେଵ ॥ 4॥

ଭକ୍ତଵର୍ୟମିହ ଭୂରିକରୁଣୟା ପାହି ଭାରତୀତୀର୍ଥମ୍
ମମ ତାପମପାକୁରୁ ଦେଵ, ମମ ପାପମପାକୁରୁ ଦେଵ ॥ 5॥

ଇତି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ‍ଋଂଗେରୀ ପୀଠାଧିପତି ଭାରତୀତୀର୍ଥସ୍ଵାମିନା ଵିରଚିତଂ ମହାଵିଷ୍ଣୁସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣମ୍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *