સાઈ બાબા અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ | Sai Baba Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં શ્રી સાયિનાથાય નમઃ ।
ઓં લક્ષ્મીનારાયણાય નમઃ ।
ઓં કૃષ્ણરામશિવમારુત્યાદિરૂપાય નમઃ ।
ઓં શેષશાયિને નમઃ ।
ઓં ગોદાવરીતટશિરડીવાસિને નમઃ ।
ઓં ભક્તહૃદાલયાય નમઃ ।
ઓં સર્વહૃન્નિલયાય નમઃ ।
ઓં ભૂતાવાસાય નમઃ ।
ઓં ભૂતભવિષ્યદ્ભાવવર્જિતાય નમઃ ।
ઓં કાલાતીતાય નમઃ ॥ 10 ॥

ઓં કાલાય નમઃ ।
ઓં કાલકાલાય નમઃ ।
ઓં કાલદર્પદમનાય નમઃ ।
ઓં મૃત્યુંજયાય નમઃ ।
ઓં અમર્ત્યાય નમઃ ।
ઓં મર્ત્યાભયપ્રદાય નમઃ ।
ઓં જીવાધારાય નમઃ ।
ઓં સર્વાધારાય નમઃ ।
ઓં ભક્તાવસનસમર્થાય નમઃ ।
ઓં ભક્તાવનપ્રતિજ્ઞાય નમઃ ॥ 20 ॥

ઓં અન્નવસ્ત્રદાય નમઃ ।
ઓં આરોગ્યક્ષેમદાય નમઃ ।
ઓં ધનમાંગળ્યપ્રદાય નમઃ ।
ઓં ઋદ્ધિસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ઓં પુત્રમિત્રકલત્રબંધુદાય નમઃ ।
ઓં યોગક્ષેમવહાય નમઃ ।
ઓં આપદ્બાંધવાય નમઃ ।
ઓં માર્ગબંધવે નમઃ ।
ઓં ભુક્તિમુક્તિસ્વર્ગાપવર્ગદાય નમઃ ।
ઓં પ્રિયાય નમઃ ॥ 30 ॥

ઓં પ્રીતિવર્ધનાય નમઃ ।
ઓં અંતર્યામિને નમઃ ।
ઓં સચ્ચિદાત્મને નમઃ ।
ઓં નિત્યાનંદાય નમઃ ।
ઓં પરમસુખદાય નમઃ ।
ઓં પરમેશ્વરાય નમઃ ।
ઓં પરબ્રહ્મણે નમઃ ।
ઓં પરમાત્મને નમઃ ।
ઓં જ્ઞાનસ્વરૂપિણે નમઃ ।
ઓં જગતઃપિત્રે નમઃ ॥ 40 ॥

ઓં ભક્તાનાંમાતૃદાતૃપિતામહાય નમઃ ।
ઓં ભક્તાભયપ્રદાય નમઃ ।
ઓં ભક્તપરાધીનાય નમઃ ।
ઓં ભક્તાનુગ્રહકાતરાય નમઃ ।
ઓં શરણાગતવત્સલાય નમઃ ।
ઓં ભક્તિશક્તિપ્રદાય નમઃ ।
ઓં જ્ઞાનવૈરાગ્યદાય નમઃ ।
ઓં પ્રેમપ્રદાય નમઃ ।
ઓં સંશયહૃદય દૌર્બલ્ય પાપકર્મવાસનાક્ષયકરાય નમઃ ।
ઓં હૃદયગ્રંથિભેદકાય નમઃ ॥ 50 ॥

ઓં કર્મધ્વંસિને નમઃ ।
ઓં શુદ્ધસત્વસ્થિતાય નમઃ ।
ઓં ગુણાતીતગુણાત્મને નમઃ ।
ઓં અનંતકળ્યાણગુણાય નમઃ ।
ઓં અમિતપરાક્રમાય નમઃ ।
ઓં જયિને નમઃ ।
ઓં દુર્ધર્ષાક્ષોભ્યાય નમઃ ।
ઓં અપરાજિતાય નમઃ ।
ઓં ત્રિલોકેષુ અવિઘાતગતયે નમઃ ।
ઓં અશક્યરહિતાય નમઃ ॥ 60 ॥

ઓં સર્વશક્તિમૂર્તયે નમઃ ।
ઓં સ્વરૂપસુંદરાય નમઃ ।
ઓં સુલોચનાય નમઃ ।
ઓં બહુરૂપવિશ્વમૂર્તયે નમઃ ।
ઓં અરૂપવ્યક્તાય નમઃ ।
ઓં અચિંત્યાય નમઃ ।
ઓં સૂક્ષ્માય નમઃ ।
ઓં સર્વાંતર્યામિને નમઃ ।
ઓં મનોવાગતીતાય નમઃ ।
ઓં પ્રેમમૂર્તયે નમઃ ॥ 70 ॥

ઓં સુલભદુર્લભાય નમઃ ।
ઓં અસહાયસહાયાય નમઃ ।
ઓં અનાથનાથદીનબંધવે નમઃ ।
ઓં સર્વભારભૃતે નમઃ ।
ઓં અકર્માનેકકર્માસુકર્મિણે નમઃ ।
ઓં પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ ।
ઓં તીર્થાય નમઃ ।
ઓં વાસુદેવાય નમઃ ।
ઓં સતાંગતયે નમઃ ।
ઓં સત્પરાયણાય નમઃ ॥ 80 ॥

ઓં લોકનાથાય નમઃ ।
ઓં પાવનાનઘાય નમઃ ।
ઓં અમૃતાંશુવે નમઃ ।
ઓં ભાસ્કરપ્રભાય નમઃ ।
ઓં બ્રહ્મચર્યતપશ્ચર્યાદિ સુવ્રતાય નમઃ ।
ઓં સત્યધર્મપરાયણાય નમઃ ।
ઓં સિદ્ધેશ્વરાય નમઃ ।
ઓં સિદ્ધસંકલ્પાય નમઃ ।
ઓં યોગેશ્વરાય નમઃ ।
ઓં ભગવતે નમઃ ॥ 90 ॥

ઓં ભક્તવત્સલાય નમઃ ।
ઓં સત્પુરુષાય નમઃ ।
ઓં પુરુષોત્તમાય નમઃ ।
ઓં સત્યતત્ત્વબોધકાય નમઃ ।
ઓં કામાદિષડ્વૈરિધ્વંસિને નમઃ ।
ઓં અભેદાનંદાનુભવપ્રદાય નમઃ ।
ઓં સમસર્વમતસમ્મતાય નમઃ ।
ઓં શ્રીદક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ।
ઓં શ્રીવેંકટેશરમણાય નમઃ ।
ઓં અદ્ભુતાનંદચર્યાય નમઃ ॥ 100 ॥

ઓં પ્રપન્નાર્તિહરાય નમઃ ।
ઓં સંસારસર્વદુઃખક્ષયકરાય નમઃ ।
ઓં સર્વવિત્સર્વતોમુખાય નમઃ ।
ઓં સર્વાંતર્બહિસ્થિતાય નમઃ ।
ઓં સર્વમંગળકરાય નમઃ ।
ઓં સર્વાભીષ્ટપ્રદાય નમઃ ।
ઓં સમરસન્માર્ગસ્થાપનાય નમઃ ।
ઓં શ્રીસમર્થસદ્ગુરુસાયિનાથાય નમઃ ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *