ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | Sai Baba Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣರಾಮಶಿವಮಾರುತ್ಯಾದಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋದಾವರೀತಟಶಿರಡೀವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಹೃದಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಹೃನ್ನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ಭಾವವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲದರ್ಪದಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾವಸನಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾವನಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಷೇಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಮಾಂಗಳ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುತ್ರಮಿತ್ರಕಲತ್ರಬಂಧುದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪದ್ಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಗಬಂಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತಃಪಿತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂಮಾತೃದಾತೃಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಶಯಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮವಾಸನಾಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಕರ್ಮಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತೀತಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಕಳ್ಯಾಣಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಿತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಷು ಅವಿಘಾತಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶಕ್ಯರಹಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರೂಪಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹುರೂಪವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರೂಪವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋವಾಗತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಸುಲಭದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಹಾಯಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಥನಾಥದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭಾರಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕರ್ಮಾನೇಕಕರ್ಮಾಸುಕರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತಾಂಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾವನಾನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯತಪಶ್ಚರ್ಯಾದಿ ಸುವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯತತ್ತ್ವಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾದಿಷಡ್ವೈರಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೇದಾನಂದಾನುಭವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸರ್ವಮತಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶರಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾನಂದಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಸರ್ವದುಃಖಕ್ಷಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿತ್ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಬಹಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರಸನ್ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸಮರ್ಥಸದ್ಗುರುಸಾಯಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *