ਸਾਯਿ ਬਾਬਾ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ | Sai Baba Ashtottara Shatanamavali In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਯਿਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਰਾਮਸ਼ਿਵਮਾਰੁਤ੍ਯਾਦਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੋਦਾਵਰੀਤਟਸ਼ਿਰਡੀਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਹ੍ਰੁਰੁਇਦਾਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਹ੍ਰੁਰੁਇਨ੍ਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੂਤਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੂਤਭਵਿਸ਼੍ਯਦ੍ਭਾਵਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਲਾਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 10 ॥

ਓਂ ਕਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਲਕਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਲਦਰ੍ਪਦਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਂਜਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਰ੍ਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਰ੍ਤ੍ਯਾਭਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜੀਵਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਾਵਸਨਸਮਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਾਵਨਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ॥ 20 ॥

ਓਂ ਅਨ੍ਨਵਸ੍ਤ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਰੋਗ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨਮਾਂਗਲ਼੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਤ੍ਰਮਿਤ੍ਰਕਲਤ੍ਰਬਂਧੁਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗਕ੍ਸ਼ੇਮਵਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਪਦ੍ਬਾਂਧਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਾਰ੍ਗਬਂਧਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ਓਂ ਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਤਰ੍ਯਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਾਨਂਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਸੁਖਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਗਤਃਪਿਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ 40 ॥

ਓਂ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਦਾਤ੍ਰੁਰੁਇਪਿਤਾਮਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਾਭਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਪਰਾਧੀਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਾਨੁਗ੍ਰਹਕਾਤਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਰਣਾਗਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਵੈਰਾਗ੍ਯਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰੇਮਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਂਸ਼ਯਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯ ਦੌਰ੍ਬਲ੍ਯ ਪਾਪਕਰ੍ਮਵਾਸਨਾਕ੍ਸ਼ਯਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਗ੍ਰਂਥਿਭੇਦਕਾਯ ਨਮਃ ॥ 50 ॥

ਓਂ ਕਰ੍ਮਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸਤ੍ਵਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਣਾਤੀਤਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਂਤਕਲ਼੍ਯਾਣਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਿਤਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਪਰਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ੁ ਅਵਿਘਾਤਗਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ਼ਕ੍ਯਰਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 60 ॥

ਓਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਵਰੂਪਸੁਂਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਹੁਰੂਪਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਰੂਪਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਚਿਂਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਂਤਰ੍ਯਾਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਨੋਵਾਗਤੀਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰੇਮਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥ 70 ॥

ਓਂ ਸੁਲਭਦੁਰ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸਹਾਯਸਹਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਾਥਨਾਥਦੀਨਬਂਧਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਭਾਰਭ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਕਰ੍ਮਾਨੇਕਕਰ੍ਮਾਸੁਕਰ੍ਮਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਕੀਰ੍ਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੀਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤਾਂਗਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ॥ 80 ॥

ਓਂ ਲੋਕਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਵਨਾਨਘਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਸ਼ੁਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਾਸ੍ਕਰਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਤਪਸ਼੍ਚਰ੍ਯਾਦਿ ਸੁਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਦ੍ਧਸਂਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ॥ 90 ॥

ਓਂ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਤਤ੍ਤ੍ਵਬੋਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਾਦਿਸ਼ਡ੍ਵੈਰਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਭੇਦਾਨਂਦਾਨੁਭਵਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਮਸਰ੍ਵਮਤਸਮ੍ਮਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਵੇਂਕਟੇਸ਼ਰਮਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਦ੍ਭੁਤਾਨਂਦਚਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ 100 ॥

ਓਂ ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਾਰ੍ਤਿਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਂਸਾਰਸਰ੍ਵਦੁਃਖਕ੍ਸ਼ਯਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਂਤਰ੍ਬਹਿਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਮਂਗਲ਼ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਮਰਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਾਪਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਸਮਰ੍ਥਸਦ੍ਗੁਰੁਸਾਯਿਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *