மஹா ஸரஸ்வதீ ஸ்தவம் | Maha Saraswati Stavam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

அஶ்வதர உவாச ।
ஜக³த்³தா⁴த்ரீமஹம் தே³வீமாரிராத⁴யிஷு: ஶுபா⁴ம் ।
ஸ்தோஷ்யே ப்ரணம்ய ஶிரஸா ப்³ரஹ்மயோனிம் ஸரஸ்வதீம் ॥ 1 ॥

ஸத³ஸத்³தே³வி யத்கிஞ்சின்மோக்ஷவச்சார்த²வத்பத³ம் ।
தத்ஸர்வம் த்வய்யஸம்யோக³ம் யோக³வத்³தே³வி ஸம்ஸ்தி²தம் ॥ 2 ॥

த்வமக்ஷரம் பரம் தே³வி யத்ர ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
அக்ஷரம் பரமம் தே³வி ஸம்ஸ்தி²தம் பரமாணுவத் ॥ 3 ॥

அக்ஷரம் பரமம் ப்³ரஹ்ம விஶ்வஞ்சைதத்க்ஷராத்மகம் ।
தா³ருண்யவஸ்தி²தோ வஹ்னிர்பௌ⁴மாஶ்ச பரமாணவ: ॥ 4 ॥

ததா² த்வயி ஸ்தி²தம் ப்³ரஹ்ம ஜக³ச்சேத³மஶேஷத: ।
ஓங்காராக்ஷரஸம்ஸ்தா²னம் யத்து தே³வி ஸ்தி²ராஸ்தி²ரம் ॥ 5 ॥

தத்ர மாத்ராத்ரயம் ஸர்வமஸ்தி யத்³தே³வி நாஸ்தி ச ।
த்ரயோ லோகாஸ்த்ரயோ வேதா³ஸ்த்ரைவித்³யம் பாவகத்ரயம் ॥ 6 ॥

த்ரீணி ஜ்யோதீம்ஷி வர்ணாஶ்ச த்ரயோ த⁴ர்மாக³மாஸ்ததா² ।
த்ரயோ கு³ணாஸ்த்ரய: ஶப்³த³ஸ்த்ரயோ வேதா³ஸ்ததா²ஶ்ரமா: ॥ 7 ॥

த்ரய: காலாஸ்ததா²வஸ்தா²: பிதரோஹர்னிஶாத³ய: ।
ஏதன்மாத்ராத்ரயம் தே³வி தவ ரூபம் ஸரஸ்வதி ॥ 8 ॥

விபி⁴ன்னத³ர்ஶினாமாத்³யா ப்³ரஹ்மணோ ஹி ஸனாதனா: ।
ஸோமஸம்ஸ்தா² ஹவி: ஸம்ஸ்தா²: பாகஸம்ஸ்தா²ஶ்ச ஸப்த யா: ॥ 9 ॥

தாஸ்த்வது³ச்சாரணாத்³தே³வி க்ரியன்தே ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴: ।
அனிர்தே³ஶ்யம் ததா² சான்யத³ர்த⁴மாத்ரான்விதம் பரம் ॥ 1௦ ॥

அவிகார்யக்ஷயம் தி³வ்யம் பரிணாமவிவர்ஜிதம் ।
தவைதத்பரமம் ரூபம் யன்ன ஶக்யம் மயோதி³தும் ॥ 11 ॥

ந சாஸ்யேன ச தஜ்ஜிஹ்வா தாம்ரோஷ்டா²தி³பி⁴ருச்யதே ।
இன்த்³ரோபி வஸவோ ப்³ரஹ்மா சன்த்³ரார்கௌ ஜ்யோதிரேவ ச ॥ 12 ॥

விஶ்வாவாஸம் விஶ்வரூபம் விஶ்வேஶம் பரமேஶ்வரம் ।
ஸாங்க்³யவேதா³ன்தவாதோ³க்தம் ப³ஹுஶாகா²ஸ்தி²ரீக்ருதம் ॥ 13 ॥

அனாதி³மத்⁴யனித⁴னம் ஸத³ஸன்ன ஸதே³வ யத் ।
ஏகன்த்வனேகம் நாப்யேகம் ப⁴வபே⁴த³ஸமாஶ்ரிதம் ॥ 14 ॥

அனாக்²யம் ஷட்³கு³ணாக்²யஞ்ச வர்கா³க்²யம் த்ரிகு³ணாஶ்ரயம் ।
நானாஶக்திமதாமேகம் ஶக்திவைப⁴விகம் பரம் ॥ 15 ॥

ஸுகா²ஸுக²ம் மஹாஸௌக்²யரூபம் த்வயி விபா⁴வ்யதே ।
ஏவம் தே³வி த்வயா வ்யாப்தம் ஸகலம் நிஷ்கலஞ்ச யத் ।
அத்³வைதாவஸ்தி²தம் ப்³ரஹ்ம யச்ச த்³வைதே வ்யவஸ்தி²தம் ॥ 16 ॥

யேர்தா² நித்யா யே வினஶ்யன்தி சான்யே
யே வா ஸ்தூ²லா யே ச ஸூக்ஷ்மாதிஸூக்ஷ்மா: ।
யே வா பூ⁴மௌ யேன்தரீக்ஷேன்யதோ வா
தேஷாம் தேஷாம் த்வத்த ஏவோபலப்³தி⁴: ॥ 17 ॥

யச்சாமூர்தம் யச்ச மூர்தம் ஸமஸ்தம்
யத்³வா பூ⁴தேஷ்வேகமேகஞ்ச கிஞ்சித் ।
யத்³தி³வ்யஸ்தி க்ஷ்மாதலே கே²ன்யதோ வா
த்வத்ஸம்ப³ன்த⁴ம் த்வத்ஸ்வரைர்வ்யஞ்ஜனைஶ்ச ॥ 18 ॥

இதி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே த்ரயோவிம்ஶோத்⁴யாயே அஶ்வதர ப்ரோக்த மஹாஸரஸ்வதீ ஸ்தவம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *