அன்னமய்ய கீர்தன க்ஷீராப்³தி⁴ கன்யககு | Annamayya Keerthanas Ksheerabdhi Kanyakaku In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

க்ஷீராப்³தி⁴ கன்யககு ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மிகினி
நீரஜாலயமுனகு நீராஜனம் ॥

ஜலஜாக்ஷி மோமுனகு ஜக்கவ குசம்பு³லகு
நெலகொன்ன கப்புரபு நீராஜனம் ।
அலிவேணி துருமுனகு ஹஸ்தகமலம்பு³லகு
நிலுவுமாணிக்யமுல நீராஜனம் ॥

சரண கிஸலயமுலகு ஸகியரம்போ⁴ருலகு
நிரதமகு³ முத்தேல நீராஜனம் ।
அரிதி³ ஜக⁴னம்பு³னகு அதிவனிஜனாபி⁴கினி
நிரதி நானாவர்ண நீராஜனம் ॥

பக³டு ஶ்ரீவேங்கடேஶு பட்டபுராணியை
நெக³டு³ ஸதிகல்த³லகுனு நீராஜனம் ।
ஜக³தி நலமேல்மங்க³ சக்கத³னமுலகெல்ல
நிகு³டு³ நிஜ ஶோப⁴னபு நீராஜனம் ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *