ਅਨ੍ਨਮਯ੍ਯ ਕੀਰ੍ਤਨ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿ ਕਨ੍ਯਕਕੁ | Annamayya Keerthanas Ksheerabdhi Kanyakaku In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿ ਕਨ੍ਯਕਕੁ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿਕਿਨਿ
ਨੀਰਜਾਲਯਮੁਨਕੁ ਨੀਰਾਜਨਮ੍ ॥

ਜਲਜਾਕ੍ਸ਼ਿ ਮੋਮੁਨਕੁ ਜਕ੍ਕਵ ਕੁਚਂਬੁਲਕੁ
ਨੇਲਕੋਨ੍ਨ ਕਪ੍ਪੁਰਪੁ ਨੀਰਾਜਨਮ੍ ।
ਅਲਿਵੇਣਿ ਤੁਰੁਮੁਨਕੁ ਹਸ੍ਤਕਮਲਂਬੁਲਕੁ
ਨਿਲੁਵੁਮਾਣਿਕ੍ਯਮੁਲ ਨੀਰਾਜਨਮ੍ ॥

ਚਰਣ ਕਿਸਲਯਮੁਲਕੁ ਸਕਿਯਰਂਭੋਰੁਲਕੁ
ਨਿਰਤਮਗੁ ਮੁਤ੍ਤੇਲ ਨੀਰਾਜਨਮ੍ ।
ਅਰਿਦਿ ਜਘਨਂਬੁਨਕੁ ਅਤਿਵਨਿਜਨਾਭਿਕਿਨਿ
ਨਿਰਤਿ ਨਾਨਾਵਰ੍ਣ ਨੀਰਾਜਨਮ੍ ॥

ਪਗਟੁ ਸ਼੍ਰੀਵੇਂਕਟੇਸ਼ੁ ਪਟ੍ਟਪੁਰਾਣਿਯੈ
ਨੇਗਡੁ ਸਤਿਕਲ਼ਲਕੁਨੁ ਨੀਰਾਜਨਮ੍ ।
ਜਗਤਿ ਨਲਮੇਲ੍ਮਂਗ ਚਕ੍ਕਦਨਮੁਲਕੇਲ੍ਲ
ਨਿਗੁਡੁ ਨਿਜ ਸ਼ੋਭਨਪੁ ਨੀਰਾਜਨਮ੍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *