अन्नमय्य कीर्तन क्षीराब्धि कन्यककु | Annamayya Keerthanas Ksheerabdhi Kanyakaku In Sanskrit

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu.

क्षीराब्धि कन्यककु श्री महालक्ष्मिकिनि
नीरजालयमुनकु नीराजनम् ॥

जलजाक्षि मोमुनकु जक्कव कुचम्बुलकु
नॆलकॊन्न कप्पुरपु नीराजनम् ।
अलिवेणि तुरुमुनकु हस्तकमलम्बुलकु
निलुवुमाणिक्यमुल नीराजनम् ॥

चरण किसलयमुलकु सकियरम्भोरुलकु
निरतमगु मुत्तेल नीराजनम् ।
अरिदि जघनम्बुनकु अतिवनिजनाभिकिनि
निरति नानावर्ण नीराजनम् ॥

पगटु श्रीवेङ्कटेशु पट्टपुराणियै
नॆगडु सतिकललकुनु नीराजनम् ।
जगति नलमेल्मङ्ग चक्कदनमुलकॆल्ल
निगुडु निज शोभनपु नीराजनम् ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *