ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಕೀರ್ತನ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ಯಕಕು | Annamayya Keerthanas Ksheerabdhi Kanyakaku In kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ಯಕಕು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಕಿನಿ
ನೀರಜಾಲಯಮುನಕು ನೀರಾಜನಮ್ ॥

ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಮೋಮುನಕು ಜಕ್ಕವ ಕುಚಂಬುಲಕು
ನೆಲಕೊನ್ನ ಕಪ್ಪುರಪು ನೀರಾಜನಮ್ ।
ಅಲಿವೇಣಿ ತುರುಮುನಕು ಹಸ್ತಕಮಲಂಬುಲಕು
ನಿಲುವುಮಾಣಿಕ್ಯಮುಲ ನೀರಾಜನಮ್ ॥

ಚರಣ ಕಿಸಲಯಮುಲಕು ಸಕಿಯರಂಭೋರುಲಕು
ನಿರತಮಗು ಮುತ್ತೇಲ ನೀರಾಜನಮ್ ।
ಅರಿದಿ ಜಘನಂಬುನಕು ಅತಿವನಿಜನಾಭಿಕಿನಿ
ನಿರತಿ ನಾನಾವರ್ಣ ನೀರಾಜನಮ್ ॥

ಪಗಟು ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶು ಪಟ್ಟಪುರಾಣಿಯೈ
ನೆಗಡು ಸತಿಕಳಲಕುನು ನೀರಾಜನಮ್ ।
ಜಗತಿ ನಲಮೇಲ್ಮಂಗ ಚಕ್ಕದನಮುಲಕೆಲ್ಲ
ನಿಗುಡು ನಿಜ ಶೋಭನಪು ನೀರಾಜನಮ್ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *