ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಘನಪಾಠಃ | Ganapati Prarthana Ghanapatham In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ ನಃ॑ ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥

ಪ್ರಣೋ॑ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ । ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ । ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತು ॥

ಗ॒ಣೇ॒ಶಾಯ॑ ನಮಃ । ಸ॒ರಸ್ವ॒ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀ ಗು॒ರು॒ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ ।

ಹರಿಃ ಓಮ್ ॥

ಘನಾಪಾಠಃ

ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಮ್ ॥

ತ್ವಾ॒ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ತ್ವಾತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ತ್ವಾತ್ವಾ ಗಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ । ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿನ್ಕ॒ವಿಗ್ಂ ಹ॑ವಾಮಹೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಮ್ । ಗ॒ಣಪ॑ತಿ॒ಮಿತಿ॑ಗ॒ಣ-ಪ॒ತಿ॒ಮ್ ॥

ಹ॒ವಾ॒ಮ॒ಹೇ॒ ಕ॒ವಿಂ ಕ॒ವಿಗ್ಂ॒ ಹ॑ವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾಂ ಕ॒ವಿಗ್ಂ॒ ಹ॑ವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾಮ್ ॥

ಕ॒ವಿನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾಂ ಕ॒ವಿನ್ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮ ಮುಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಂಕ॑ವೀ॒ನಾಂ ಕ॒ವಿನ್ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ ॥

ಕ॒ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವ ಸ್ತಮಮುಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಂ ಕವೀ॒ನಾ ನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾ ಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ । ಉ॒ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮ॒ ಮಿತ್ಯು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಃ-ತ॒ಮ॒ಮ್ ॥

ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಟ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॑ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॑ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜ॒ಮಿತಿ॑ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾಜಂ᳚ ॥

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ಪತೇಬ್ರಹ್ಮಣೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ॥

ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣ॒ಸ್ಪ॒ತೇ॒ ಪ॒ತೇ॒ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ॒ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣ॒ಸ್ಪ॒ತ॒ ಆಪ॑ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ । ಪ॒ತ॒ ಆ ಪ॑ತೇಪತ॒ ಆನೋ॑ನ॒ ಆಪ॑ತೇ ಪತ॒ ಆನಃ॑ ॥

ಆನೋ॑ನ॒ ಆನ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನ॒ ಆನ॑ಶ್ಶೃಣ್ವನ್ನ್ । ನ॒ ಶ್ಶೃಣ್ವನ್ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನೋ॑ನ ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೋ॑ನ ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿಃ॑ ॥

ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ ಸೀದೋ॒ತಿಭಿ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ ॥

ಊ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ ಸೀದೋ॒ತಿಭಿ॑ ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನ॒ಗ್ಂ॒ ಸಾದ॑ನಗ್ಂ॒ ಸೀದೋ॒ತಿಭಿ॑ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ । ಊ॒ತಿಭಿ॒ ರಿತ್ಯೂ॒ತಿ-ಭಿಃ॒ ॥

ಸೀ॒ದ॒ಸಾದ॑ನ॒ಗ್ಂ॒ ಸಾದ॑ನಗ್ಂ॒ ಸೀದ ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ । ಸಾದ॑ನ॒ಮಿತಿ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥

ಪ್ರಣೋ॑ ನಃ॒ ಪ್ರಪ್ರಣೋ॑ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ನಃ॒ ಪ್ರಪ್ರಣೋ॑ ದೇ॒ವೀ । ನೋ॒ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ನೋ॑ನೋ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ನೋ॑ ನೋ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ॥

ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॒ಭಿ॒ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ಸರ॒ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿಃ ॥

ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ ರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ವಾ॒ಹಿನೀ॑ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ ರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ॥

ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ । ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವ॒ತೀತಿ॑ ವಾ॒ಜಿನೀ॑-ವ॒ತೀ॒ ॥

ಧೀ॒ನಾ ಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವಿ॒ತ್ರೀ ಧೀ॒ನಾಂ ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ ವತ್ವ ವತ್ವವಿ॒ತ್ರೀ ಧೀ॒ನಾಂ ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತು । ಅ॒ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತ್ವವ ತ್ವವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವಿ॒ ತ್ರ್ಯ॑ವತು । ಅ॒ವ॒ತ್ವಿತ್ಯ॑ವತು ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *