க³ணபதி ப்ரார்த²ன க⁴னபாட:² | Ganapati Prarthana Ghanapatham In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஓம் க॒³ணானாம்᳚ த்வா க॒³ணப॑திக்³ம் ஹவாமஹே க॒விம் க॑வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் । ஜ்யே॒ஷ்ட॒²ராஜம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பத॒ ஆ ந:॑ ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑⁴ஸ்ஸீத॒³ ஸாத॑³னம் ॥

ப்ரணோ॑ தே॒³வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ । வாஜே॑பி⁴ர்வா॒ஜினீ॑வதீ । தீ॒⁴னாம॑வி॒த்ர்ய॑வது ॥

க॒³ணே॒ஶாய॑ நம: । ஸ॒ரஸ்வ॒த்யை நம: । ஶ்ரீ கு॒³ரு॒ப்⁴யோ॒ நம: ।

ஹரி: ஓம் ॥

க⁴னாபாட:²

க॒³ணானாஂ᳚ த்வா த்வா க॒³ணானா᳚ம் க॒³ணானாஂ᳚ த்வா க॒³ணப॑திம் க॒³ணப॑திம் த்வா க॒³ணானாம்᳚ க॒³ணானாம்᳚ த்வா க॒³ணப॑திம் ॥

த்வா॒ க॒³ணப॑திம் க॒³ணப॑திம் த்வாத்வா க॒³ணப॑திக்³ம் ஹவாமஹே ஹவாமஹே க॒³ணப॑திம் த்வாத்வா க³ணப॑திக்³ம் ஹவாமஹே । க॒³ணப॑திக்³ம் ஹவாமஹே ஹவாமஹே க॒³ணப॑திம் க॒³ணப॑திக்³ம் ஹவாமஹே க॒வின்க॒விக்³ம் ஹ॑வாமஹே க॒³ணப॑திம் க॒³ணப॑திக்³ம் ஹவாமஹே க॒விம் । க॒³ணப॑தி॒மிதி॑க॒³ண-ப॒தி॒ம் ॥

ஹ॒வா॒ம॒ஹே॒ க॒விம் க॒விக்³ம்॒ ஹ॑வாமஹே ஹவாமஹே க॒விம் க॑வீ॒னான்க॑வீ॒னாம் க॒விக்³ம்॒ ஹ॑வாமஹே ஹவாமஹே க॒வின்க॑வீ॒னாம் ॥

க॒வின்க॑வீ॒னான்க॑வீ॒னாம் க॒வின்க॒விம் க॑வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தம முப॒மஶ்ர॑வஸ்தமங்க॑வீ॒னாம் க॒வின்க॒விம் க॑வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் ॥

க॒வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வ ஸ்தமமுப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் கவீ॒னா ந்க॑வீ॒னா மு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் । உ॒ப॒மஶ்ர॑வஸ்தம॒ மித்யு॑ப॒மஶ்ர॑வ:-த॒ம॒ம் ॥

ஜ்யே॒ஷ்ட॒ராஜம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ஜ்யேஷ்ட॒²ராஜம்॑ ஜ்யேஷ்ட॒²ராஜம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணோ ப்³ரஹ்மணோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ஜ்யேஷ்ட॒²ராஜம்॑ ஜ்யேஷ்ட॒²ராஜம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மண: । ஜ்யே॒ஷ்ட॒²ராஜ॒மிதி॑ஜ்யேஷ்ட² ராஜம்᳚ ॥

ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணோ ப்³ரஹ்மணோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே பதேப்³ரஹ்மணோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம் ப்³ரஹ்மணஸ்பதே ॥

ப்³ர॒ஹ்ம॒ண॒ஸ்ப॒தே॒ ப॒தே॒ ப்³ர॒ஹ்ம॒ணோ॒ ப்³ர॒ஹ்ம॒ண॒ஸ்ப॒த॒ ஆப॑தே ப்³ரஹ்மணோ ப்³ரஹ்மணஸ்பத॒ ஆ । ப॒த॒ ஆ ப॑தேபத॒ ஆனோ॑ன॒ ஆப॑தே பத॒ ஆன:॑ ॥

ஆனோ॑ன॒ ஆன॑ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்ச்²ரு॒ண்வன்ன॒ ஆன॑ஶ்ஶ்ருண்வன்ன் । ந॒ ஶ்ஶ்ருண்வன்ச்²ரு॒ண்வன்னோ॑ன ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑⁴ ரூ॒திபி॑⁴ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னோ॑ன ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑⁴: ॥

ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑⁴ ரூ॒திபி॑⁴ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்ச்²ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑⁴ஸ்ஸீத³ ஸீதோ॒³திபி॑⁴ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன் ச்²ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑⁴ஸ்ஸீத³ ॥

ஊ॒திபி॑⁴ஸ்ஸீத³ ஸீதோ॒³திபி॑⁴ ரூ॒திபி॑⁴ஸ்ஸீத॒³ ஸாத॑³ன॒க்³ம்॒ ஸாத॑³னக்³ம்॒ ஸீதோ॒³திபி॑⁴ரூ॒திபி॑⁴ஸ்ஸீத॒³ ஸாத॑³னம் । ஊ॒திபி॒⁴ ரித்யூ॒தி-பி॒⁴: ॥

ஸீ॒த॒³ஸாத॑³ன॒க்³ம்॒ ஸாத॑³னக்³ம்॒ ஸீத³ ஸீத॒³ ஸாத॑³னம் । ஸாத॑³ன॒மிதி॒ ஸாத॑³னம் ॥

ப்ரணோ॑ ந:॒ ப்ரப்ரணோ॑ தே॒³வீ தே॒³வீ ந:॒ ப்ரப்ரணோ॑ தே॒³வீ । நோ॒ தே॒³வீ தே॒³வீ நோ॑னோ தே॒³வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ தே॒³வீ நோ॑ நோ தே॒³வீ ஸர॑ஸ்வதீ ॥

தே॒³வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ தே॒³வீ தே॒³வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॒பி॒⁴ர்வாஜே॑பி॒⁴ ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ தே॒³வீ தே॒³வீ ஸர॑ஸ்வதீ தே॒³வீ ஸர॒ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி⁴: ॥

ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி॒⁴ ர்வாஜே॑பி॒⁴ ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி⁴ ர்வா॒ஜினீ॑வதீ வா॒ஹினீ॑வதீ॒ வாஜே॑பி॒⁴ ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி⁴ ர்வா॒ஜினீ॑வதீ ॥

வாஜே॑பி⁴ர்வா॒ஜினீ॑வதீ வா॒ஜினீ॑வதீ॒ வாஜே॑பி॒⁴ர்வாஜே॑பி⁴ர்வா॒ஜினீ॑வதீ । வா॒ஜினீ॑வ॒தீதி॑ வா॒ஜினீ॑-வ॒தீ॒ ॥

தீ॒⁴னா ம॑வி॒த்ர்ய॑வி॒த்ரீ தீ॒⁴னாம் தீ॒⁴னாம॑வி॒த்ர்ய॑ வத்வ வத்வவி॒த்ரீ தீ॒⁴னாம் தீ॒⁴னாம॑வி॒த்ர்ய॑வது । அ॒வி॒த்ர்ய॑வத்வவ த்வவி॒த்ர்ய॑வி॒ த்ர்ய॑வது । அ॒வ॒த்வித்ய॑வது ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *